Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2019 rok
PDF

Słowa kluczowe

grzywna
kara łączna
kara ograniczenia wolności
kara pozbawienia wol-ności
małoletni
nadzwyczajne złagodzenie kary
przestępstwo niealimentacji
przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego poniżej lat 15

Jak cytować

Stefański , R. A. . (2021). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2019 rok . Ius Novum, 15(1), 67–84. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.04/r.a.stefanski

Abstrakt

W artykule została przeprowadzona analiza uchwał i postanowień izby karnej sądu Najwyższego podjętych w wyniku przedstawienia przez sądy odwoławcze zagadnień prawnych wymagających zasadniczej wykładni ustawy w zakresie prawa karnego materialnego. Przedmiotem rozważań są: sposób nadzwyczajnego złagodzenia kary za zbrodnie zagrożone kumulatywnie karą pozbawienia wolności i grzywną (art. 60 § 2 k.k.); kara łączna obejmująca karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i karę ograniczenia wolności (art. 87 § 1 k.k.), a także dopuszczalność połączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, na którą została zamieniona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 75a § 1 k.k.); odpowiedzialność za przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.), związana z modyfikacją jego ustawowych znamion ustawą z dnia 23 marca 2017 r.; kwestia odpowiedzialności rodziców za przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania – wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 k.k.).

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.04/r.a.stefanski
PDF

Bibliografia

Bielski M., w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.

Buczkowski K., Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki.

Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k., „Prawo w D ziałaniu” 2014, nr 19.

Buczkowski K., Drapała K., Porwania rodzicielskie – analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k., „Prawo w D ziałaniu” 2014, nr 18.

Cieślak M., Zbieg szczególnego złagodzenia ze szczególnym obostrzeniem kary, „Palestra” 1977, nr 5.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Warszawa 1982.

Ćwiąkalski Z., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. I , cz. 2, Warszawa 2016.

Daszkiewicz K., Glosa do uchwały SN z 16 grudnia 1971 r., VI KZP 7/71, „Nowe Prawo” 1972, nr 6.

Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym, Warszawa 1976.

Dziergawka A., Kontrowersje dotyczące łączenia kar pobawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 87 § 1 i 2 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 10.

Gałakan-Halicka A., Podmioty władzy rodzicielskiej, „Administracja” 2018, nr 3.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2017.

Góral R., Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2007.

Górniok O., w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II , Gdańsk 2005.

Hofmański P., Paprzycki L.K., Sakowicz A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

Hypś S., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Art. 117–221, red. M. Królikowski,R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Hypś S., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A . Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A . Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Jezusek A., Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności po nowelizacji prawa karnego z 20 lutego 2015 r. (aspekty materialnoprawne), „Palestra” 2016, nr 12.

Jodłowski J., Szewczyk M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. II , cz. I, Warszawa 2017.

Kala D., Klubińska M., Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.

Kardas P., Zbieg przestępstw czy zbieg kary? Rozważania o podstawie wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3.

Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. I , cz. 2, Warszawa 2016.

Kardas P., w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.

Kardas P., w: System Prawa Karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. J. Kaczmarek, t. 5, Warszawa 2017.

Konarska-Wrzosek V., w: System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, t. 10, Warszawa 2012.

Kordik A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław 1998.

Krauze Z., Rodzice jako podmiot przestępstwa z art. 199 k.k., „Nowe Prawo” 1963, nr 4–5.

Kubec Z., Glosa do uchwały SN z 16 grudnia 1971 r., VI KZP 7/7, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1972, nr 1, s. 378.

Kulesza J., Kunicka-Michalska B., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Lachowski J., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz: Art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Lachowski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.

Majewski J., Czy kara ograniczenia wolności podlega łączeniu z karą pozbawienia wolności orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2019, nr 2.

Majewski J., Granice kryminalizacji uprowadzenia lub zatrzymania przez ojca lub matkę, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.

Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Mozgawa M., Kulik M., Szczekala A., Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich), „Prawo w Działaniu” 2013, nr 16.

Muszyńska A., w: Kodeks karny. Część szczególna, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Nawrocki M., Glosa do tego postanowienia SN z dnia 5 września 2019 r. I KZP 7/19, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 3.

Nawrocki M., Kidnapping, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 10.

Nowosad A., Glosa do wyroku TK z dnia 11 czerwca 2019 r., P 20/17, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, nr 3.

Pałczyńska K., Glosa do uchwały SN z 26 VII 1984 r., VI KZP 8/84, PiP 1988, nr 4.

Peiper L., Komentarz od kodeksu karnego, Kraków 1936.

Petasz P., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 grudnia 2003 r., III KK 116/03, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1–2.

Piaczyńska A., Osoba powołana do opieki lub nadzoru w świetle przepisu art. 211 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 6.

Pohl Ł., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Raglewski J., Glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2009 r., III KK 107/09, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 4.

Raglewski J., Kilka uwag w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności oraz grzywną, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, nr 1.

Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego,

Warszawa 1980.

Sienkiewicz Z., w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. S zumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. I , Gdańsk 2005.

Siewierski M., w: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1987.

Siwek K., Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 r., II AKa 265/15, „Palestra” 2017, nr 9.

Siwek K., Kara nadzwyczajnie złagodzona za zbrodnie, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 1.

Siwik Z., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 2, Warszawa 1998.

Staczyńska A., Nadzwyczajne złagodzenie kary. Wybrane zagadnienia na tle badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1977, nr 6.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2018 r., „Ius Novum” 2020, nr 1.

Stefański R.A., Przestępstwo uprowadzenia małoletniego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9.

Stefański R.A., Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę wolnościową, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Prof. E. Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016.

Tyszkiewicz L., w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. S zumski, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. I , Gdańsk 2005.

Wielki słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 2, Warszawa 1998.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

Zoll A., Zmiany w zakresie środków probacyjnych (ustawa nowelizująca Kodeks karny z 11 marca 2016 r.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2.

Żółtek S., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz: Art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.