Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum <p>Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku.</p> Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego pl-PL Ius Novum 1897-5577 Odpowiedzialność karna sprawcy z naprzemiennym rozszczepieniem osobowości https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1363 <p>Opracowanie zostało poświęcone problematyce odpowiedzialności karnej sprawcy z konwersyjnymi zaburzeniami tożsamości. Jego celem jest więc ukazanie dylematów, jakie rodzi rozdwojenie jaźni w kontekście niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego. Bazując na przykładzie Kennetha Bianchiego (analiza przypadku), ukazano trudności związane ze zdiagnozowaniem tego zaburzenia i konsekwencje tego w odniesieniu do odpowiedzialności karnej. Z kolei metodę analityczno-dogmatyczną wykorzystano przy podjęciu rozważań nad kwestią związaną z uznaniem tych zaburzeń za określoną kategorię przyczyn stanu, o którym mowa w art. 31 § 1 k.k. Niezależnie od tego, w opracowaniu zaprezentowano jednak również takie podejście do tego zagadnienia, które odbiega od dotychczas prezentowanego w literaturze przedmiotu. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski pozwalają zarazem na wypełnienie pewnej luki, jaką w polskim piśmiennictwie prawnokarnym stanowi brak opracowań dotyczących tytułowej problematyki.</p> Anna Golonka Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 1 19 Interwencyjna obrona konieczna https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1364 <p>Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest przeniesiona – Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – w całości treść art. 25 § 4 i 5 k.k. do rozdziału XXIX k.k. i ulokowana w nowym art. 231b<br>§ 1 i 2 k.k., regulującym interwencyjną obronę konieczną polegającą na zapewnieniu osobie działającej w obronie koniecznej, odpierającej zamach skierowany przeciwko cudzemu dobru chronionemu prawem i chroniącej jednocześnie bezpieczeństwo lub porządek publiczny, takiej<br>samej ochrony prawnej, jaka jest przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Przedstawione zostały geneza i kształtowanie się tej obrony, jej charakter prawny, cele, przesłanki stosowania, zakres ochrony prawnokarnej działającego w ramach interwencyjnej obrony koniecznej, wyłączenie tej ochrony oraz stosunek art. 231b § 1 do art. 217a k.k. Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności jej wprowadzania do Kodeksu karnego i poprawności określenia przesłanek stosowania oraz jej zakresu. Celem rozważań było wykazanie, że środek ten, mimo negowanej oceny w doktrynie jego wprowadzenia do Kodeksu karnego, może odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.</p> Blanka Julita Stefańska Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 20 36 Dobro prawne na gruncie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1365 <p>Przedmiotem analizy niniejszego artykułu jest regulacja art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu<br>narkomanii z 29 lipca 2005 r. Regulacja ta dotyczy odpowiedzialności karnej za posiadanie<br>narkotyków, które często w literaturze nazywane jest posiadaniem konsumenckim.<br>Podstawowy problem dotyczący wskazanej w tytule tematyki związany jest z określeniem<br>dobra prawnego w art. 62 ust. 1 ustawy. Wbrew pozorom jego wskazanie nie jest sprawą<br>prostą ani jednoznaczną, pojawić się bowiem mogą wątpliwości, czy takie dobro chronione<br>prawem w ogóle istnieje, a jeśli tak, to czy powinno być chronione na gruncie przepisów<br>prawnokarnych. W tym zakresie przedstawiono stanowisko doktryny i judykatury na temat<br>korelacji tego dobra prawnego oraz potrzeby jego ochrony w świetle innych dóbr prawnych<br>chronionych przez Konstytucję (np. wolności jednostki). W artykule określono także znaczenie<br>zgody dysponenta danym dobrem dla wyłączenia bezprawności lub braku w ogóle ataku na<br>dobro prawne. Zachowanie podjęte za zgodą dysponenta powodujące rzekome „naruszenie”<br>dobra prawnego jest przecież czynem od samego początku zgodnym z normą, a zatem brak<br>jest w nim elementu bezprawności. Jako takie więc nie jest czynem przestępnym. Można<br>mieć bowiem wątpliwości, czy w wypadku posiadania i używania narkotyków dochodzi do<br>zagrożenia dla dobra prawnego, czy jest to zachowanie, które od samego początku, z uwagi<br>na zgodę konsumenta, jest zachowaniem legalnym. Artykuł ma charakter krytyczny wobec<br>istniejących regulacji prawnokarnych, a jego clou stanowi teza o wyłącznie medycznym i społecznym,<br>a nie karnoprawnym, problemie narkomanii.</p> Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 37 62 Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366 <p>W niniejszym opracowaniu omówiono założenia projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego w sprawach o wykroczenia skarbowe. Główny nurt rozważań stanowi przedstawienie projektowanych zmian (finalnie wycofanych), a dotyczących poszerzenia katalogu organów uprawnionych do prowadzenia postępowania mandatowego o straż gminną i Inspekcję Handlową oraz określenia ich właściwości. Ponadto artykuł zawiera prezentację stanowisk, które zostały zgłoszone przez podmioty w ramach prowadzonych konsultacji publicznych nad omawianym projektem. Publikację kończą wnioski, w których Autorka ocenia obecnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie tytułowego zagadnienia.</p> Marta Roma Tużnik Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 63 74 Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2022 rok https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1367 <p>Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest analiza uchwał i postanowień<br>Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego wydanych w 2022 r.,<br>w wyniku rozpatrzenia tzw. pytań prawnych. Przedmiotem rozważań są takie zagadnienia jak:<br>przestępstwo niezawiadomienia o przestępstwie (art. 240 § 1 k.k.); zawieszenie biegu przedawnienia<br>karalności w związku z epidemią COVID-19; słuchacz lub student Wydziału Porządku<br>Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych jako osoba niepełniąca służby w organach<br>bezpieczeństwa państwa oraz zatrzymanie prawa jazdy osobie wchodzącej w skład jednostki<br>wojskowych wykonującej zadania poza granicami państwa, popełniającej za granicą czyn<br>polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 135 ust. 1 p.r.d.).<br>Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności dokonanych przez ten organ<br>interpretacji przepisów regulujących zagadnienia prawne poddane Sądowi Najwyższemu do<br>rozstrzygnięcia. Główną tezą badawczą było wykazanie, że tzw. instytucja pytań prawnych<br>kierowanych do Sądu Najwyższego spełnia ważną rolę w zapewnieniu jednolitości orzecznictwa<br>sądów powszechnych i wojskowych, gdyż argumentacja stanowiska tego organu jest<br>pogłębiona. Wyniki badania mają oryginalny charakter, ponieważ rozwijają twórczo interpretację<br>zawartą w analizowanych rozstrzygnięciach. Badania mają przede wszystkim zasięg<br>krajowy. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki – zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną<br>oraz duży ładunek myśli teoretycznej, a także jest przydatny dla praktyki, wzbogacając argumentację<br>Sądu Najwyższego lub przytaczając okoliczności uzasadniające poglądy odmienne.</p> Ryszard A. Stefański Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 75 87 Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1368 <p>Celem artykułu jest przeprowadzenie wykładni przesłanek i treści roszczenia o odpowiednią rentę z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość (tzw. trzecia przesłanka rentowa z art. 444 § 2 k.c.). W literaturze prawniczej rencie tej poświęcono zdecydowanie mniej uwagi niż rentom z pozostałych tytułów określonych w art. 444 § 2 k.c. W artykule koncentrujemy się nad rozwiązaniem niektórych z rysujących się w cywilistyce wątpliwości interpretacyjnych związanych z wyrażeniem „zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość”. Do przeprowadzenia rozważań wykorzystano derywacyjną koncepcję wykładni. W artykule wykazano, że roszczenie o rentę z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość przysługuje każdej osobie fizycznej (w tym dziecku poczętemu), która doznała takiego rodzaju uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, że traci możliwość wykonywania szeroko rozumianej pracy, w tym pracy w gospodarstwie domowym, a w konsekwencji – traci korzyści materialne czy majątkowe, które ta praca by przyniosła. Rolą rozważanego w pracy fragmentu przepisu wydaje się rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do możliwości indemnizacji korzyści majątkowych, które poszkodowany uzyskałby w przyszłości z prawdopodobieństwem wyższym niż niskie, małe, niewielkie czy nieduże, lecz mniejszym niż prawdopodobieństwo graniczące z pewnością (a przynajmniej bardzo wysokie), którego wymaga się zwykle w odniesieniu do utraconych korzyści przy rencie z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej. Ten wynik wykładni znajduje pełne uzasadnienie zarówno w systemowych, jak i funkcjonalnych dyrektywach interpretacyjnych.</p> Krzysztof Mularski Krzysztof Grzesiowski Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 88 110 Obowiązek wychowawczy ojczyma (macochy) względem pasierba https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1369 <p>W artykule zostało podjęte zagadnienie rodzin zrekonstruowanych, a dokładniej – roli poszczególnych członków takich rodzin i procesów, jakie w tego rodzaju rodzinach zachodzą. Z uwagi na wielość tych procesów skupiono się na rozważaniach dotyczących procesu wychowawczego ojczyma (macochy) względem pasierba poprzez ustalenie jego treści, zakresu i roli. Tekst stanowi więc analizę obowiązku rodzica przybranego względem pasierba, wskazując na jego normatywne źródła, a także na analizę przedmiotowego obowiązku w odniesieniu do władzy rodzicielskiej współmałżonka oraz w odniesieniu do władzy rodzicielskiej drugiego rodzica biologicznego pozostającego poza rodziną zrekonstruowaną. Poczynione tu rozważania mają więc na celu wykazanie zasadniczej tezy artykułu, że aby bieżąca piecza rodzica przybranego nad dzieckiem była skuteczna, należałoby uniezależnić sytuację ojczyma (macochy) w zakresie obowiązku wychowawczego od sytuacji rodzica biologicznego, wynikającej z przysługującej mu władzy rodzicielskiej, i wprowadzić np. instytucję tzw. „pieczy rodzica przybranego”; obejmowałaby ona niektóre uprawnienia i obowiązki typowe dla stosunku władzy rodzicielskiej i byłaby niezależna od władzy rodzicielskiej rodzica biologicznego dziecka. Mogłaby być odpowiednikiem istniejącej w prawie angielskim instytucji odpowiedzialności rodzicielskiej.</p> Monika Lewandowska-Urbanowicz Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 111 139 Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370 <p>Instytucja pytań prawnych, prowadząca do związania sądu orzekającego w danej sprawie poglądem Sądu Najwyższego, zawartym w podjętej uchwale, jest wyjątkiem od konstytucyjnej zasady podległości sędziów tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Przedstawienie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w sytuacji występujących w orzecznictwie różnych wykładni tego samego przepisu będzie uzasadnione wtedy, gdy w ocenie sądu odwoławczego za przyjęciem każdej z tych wykładni przemawiają doniosłe, przedstawione przez ten sąd argumenty prawne, a wyboru właściwej wykładni nie wyjaśnia ani dotychczasowe stanowisko judykatury, ani doktryna prawa. Zagadnienie przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w trybie art. 390 § 1 k.p.c. musi odpowiadać trzem podstawowym wymaganiom. Po pierwsze, zagadnienie to musi mieć charakter abstrakcyjny i dotyczyć wykładni przepisów prawa, niedopuszczalne jest bowiem przedstawienie Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego sprowadzającego się jedynie do pytania o sposób rozstrzygnięcia sprawy. Po drugie, zagadnienie to musi obejmować wątpliwość prawną, której wyjaśnienie jest niezbędne do rozpoznania środka odwoławczego, co oznacza, że dla skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 390 § 1 k.p.c. konieczny jest związek między przedstawionym zagadnieniem prawnym a podjęciem decyzji co do istoty sprawy, na istnienie którego musi wskazywać jurydyczna spójność sformułowanego zagadnienia i jego uzasadnienia, a także nawiązanie w ogólnie postawionym pytaniu do stanu faktycznego sprawy. Po trzecie wreszcie, przedmiotem zagadnienia przedstawionego do rozstrzygnięcia musi być kwestia prawna budząca rzeczywiście poważne wątpliwości; w razie powstania zwykłych wątpliwości sąd drugiej instancji obowiązany jest rozwiązywać je we własnym zakresie. Samoistnej przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym nie stanowią natomiast ani waga zawierającego się w nim problemu, ani też rozbieżności w orzecznictwie i piśmiennictwie co do sposobu jego rozwiązania.</p> Małgorzata Sekuła-Leleno Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 140 157 Nowa procedura doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1371 <p>Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka znowelizowanej procedury doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawowym celem badawczym nie było wyłącznie opisanie de lege lata trybów doręczeń indywidualnych z oznaczeniem ich wzajemnej hierarchii, lecz również wiele zagadnień związanych ze wzajemną relacją kodeksu i ustawy o doręczeniach elektronicznych. Oba akty normatywne wymagają bowiem współstosowania, a w ślad za tym oznaczenia, który z nich, w jakich wariantach sytuacyjnych kwalifikować będziemy jako lex generali. Zadania tego nie ułatwiają bynajmniej okoliczności, iż cech regulacji ramowej dopatrzeć się można w k.p.a., natomiast u.o.d.e. „modelowo” reguluje zasady komunikacji z udziałem podmiotów publicznych. Główną tezą zaprezentowaną w opracowywaniu jest konieczność systemowego interpretowania postanowień te ostatniej. Autorka stoi również na stanowisku, że określenia zakresu wyłączeń od stosowania ustawy nie ukształtowano prawidłowo. Poruszona problematyka nie była dotychczas przedmiotem opracowań artykułowych.</p> Agata Cebera Prawa autorskie (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 2023-05-24 2023-05-24 17 2 158 180