Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2022 rok
pdf

Słowa kluczowe

pełnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa
przedawnienie
zatrzymanie prawa jazdy
zawiadomienie o przestępstwie
zawieszenie przedawnienia

Jak cytować

Stefański, R. A. (2023). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2022 rok . Ius Novum, 17(2), 75–87. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1367

Abstrakt

Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest analiza uchwał i postanowień
Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego wydanych w 2022 r.,
w wyniku rozpatrzenia tzw. pytań prawnych. Przedmiotem rozważań są takie zagadnienia jak:
przestępstwo niezawiadomienia o przestępstwie (art. 240 § 1 k.k.); zawieszenie biegu przedawnienia
karalności w związku z epidemią COVID-19; słuchacz lub student Wydziału Porządku
Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych jako osoba niepełniąca służby w organach
bezpieczeństwa państwa oraz zatrzymanie prawa jazdy osobie wchodzącej w skład jednostki
wojskowych wykonującej zadania poza granicami państwa, popełniającej za granicą czyn
polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 135 ust. 1 p.r.d.).
Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności dokonanych przez ten organ
interpretacji przepisów regulujących zagadnienia prawne poddane Sądowi Najwyższemu do
rozstrzygnięcia. Główną tezą badawczą było wykazanie, że tzw. instytucja pytań prawnych
kierowanych do Sądu Najwyższego spełnia ważną rolę w zapewnieniu jednolitości orzecznictwa
sądów powszechnych i wojskowych, gdyż argumentacja stanowiska tego organu jest
pogłębiona. Wyniki badania mają oryginalny charakter, ponieważ rozwijają twórczo interpretację
zawartą w analizowanych rozstrzygnięciach. Badania mają przede wszystkim zasięg
krajowy. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki – zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną
oraz duży ładunek myśli teoretycznej, a także jest przydatny dla praktyki, wzbogacając argumentację
Sądu Najwyższego lub przytaczając okoliczności uzasadniające poglądy odmienne.

pdf

Bibliografia

Kluza J., Zawieszenie terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych w czasie pandemii koronawirusa, „e-Palestra” 2020.

Królikowski M., Problemy z nowym zakresem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie, „Forum Prawnicze” 2021, nr 4.

Lipiński K., Modyfikacje terminów przedawnienia karalności przestępstw, przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń w związku z epidemią COVID-19, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2020, nr 2.

Lipiński K., w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

Marszał K., Spoczywanie terminu przedawnienia w prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1966, nr 2.

Mezglewski A., w: A. Mezglewski, M. Nowikowska, J. Kurek, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2020.

Mozgawa M., w: idem (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

Mozgawa M., w: idem (red.), Kodeks karny. Komentarz zaktualizowany, LEX/el. 2023.

Stefański R.A., Spoczywanie biegu przedawnienia, w: Kodeksie karnym, w: Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Warszawa 2021.

Stefański R.A., Zatrzymanie prawa jazdy jako środek przymusu w postępowaniu karnym, w: T. Grzegorczyk,

D. Świecki (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, t. IX, Warszawa 2021.

Wilk A., Glosa uchwały SN uchwale z dnia 1 lipca 2022 r., I KZP 5/22, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2023, nr 1.

Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.

Zgoliński I., w: V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Żylińska J., Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10.

Creative Commons License

Praca jest udostępniana na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.