Aksjologia przedawnienia
pdf

Słowa kluczowe

zarzut przedawnienia
nadużycie prawa podmiotowego
ochrona dłużnika
klauzula generalna zasad współżycia społecznego

Jak cytować

Bera-Adamczyk, A. (2022). Aksjologia przedawnienia. Ius Novum, 16(3), 79–90. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.27/a.bera-adamczyk

Abstrakt

Artykuł ma rozstrzygnąć problem badawczy na podstawie metod: aksjologicznej i formalno-
-dogmatycznej oraz odpowiada na pytanie: jakie przyczyny sprawiają, iż instytucja przedawnienia
wykazuje słabe ugruntowanie aksjologiczne w prawie cywilnym. Aksjologia instytucji
przedawnienia polega na ochronie dłużnika. Ustawodawca, dając zobowiązanemu możność
uchylenia się od spełnienia świadczenia za pomocą zgłoszenia zarzutu przedawnienia, pozbawia
wierzyciela możliwości dochodzenia dłużnego świadczenia. Kształt tej regulacji sprawia,
że w stosunkach cywilnoprawnych może pojawić się zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu
cywilnoprawnego. Argumenty i wnioski wskazują jednoznacznie na to, iż przedawnienie
może zarówno sprzyjać, jak i zapobiegać stabilizacji obrotu. Fakt ten świadczy o słabym
ugruntowaniu aksjologicznym tej instytucji.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.27/a.bera-adamczyk
pdf

Bibliografia

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1982.

Domański L., Instytucje. Część ogólna, t. 2.

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985.

Gwiazdomorski J., Podstawowe problemy przedawnienia, „Nowe Prawo” 1955, nr 1.

Jaworska M., Sądy jako organy wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym, Wrocław

Kruszyńska-Kola J., Ratio przedawnienia, Warszawa 2020.

Kuźmicka-Sulikowska J., Idea przedawnienia i jej realizacja w polskim kodeksie cywilnym, Wrocław

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi

porównawcze, Lublin 2013.

Nowacki J., O przepisach zawierających klauzule generalne, w: Studia z teorii prawa, Zakamycze

Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, w: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego: prawo

cywilne, część ogólna, t. 1, wyd. 2, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M., Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym,

„Przegląd Legislacyjny”, Biuletyn Rady Legislacyjnej, 2001, Warszawa.

Sala-Szczypiński M., Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim, „Państwo i Społeczeństwo”

, t. V, nr 1.

Sobolewski P., Warciński M., Przedawnienie roszczeń deliktowych, Warszawa 2007.

Stawecki T., Precedens w polskim porządku prawnym. Pojęcie i wnioski de lege ferenda, Warszawa

Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009.

Szpunar A., Uwagi o nadużyciu prawa podmiotowego, Kraków 1947.

Wolter A., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1967.

Wolter A., Policzkiewicz-Zawadzka Z., Przedawnienie roszczeń według kodeksu cywilnego, „Państwo

i Prawo” 1965, z. 3.