Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r.
pdf

Słowa kluczowe

przedawnienie
zawieszenie biegu przedawnienia
mediacja
zawezwanie do próby ugodowej

Jak cytować

Buczkowski, P. (2022). Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r. Ius Novum, 16(3), 91–109. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.28/p.buczkowski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy oraz oceny trafności i kompletności
rozwiązań wprowadzonych do przepisów Kodeksu cywilnego na mocy noweli z dnia
2 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym skutków wszczęcia mediacji oraz złożenia wniosku
o zawezwanie do próby ugodowej dla biegu terminu przedawnienia roszczeń. W tekście
zaprezentowano wiodące przed zmianą ustawy poglądy nauki i judykatury w odniesieniu
do omawianych zagadnień, które stanowiły podstawę dla dalszych rozważań dotyczących
zmienionego prawa. Przeprowadzona z wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej analiza
pozwoliła na potwierdzenie hipotezy o trafności i kompletności rozwiązania zagadnienia
skutku zawezwania do próby ugodowej w postaci zawieszenia biegu przedawnienia.
Wprowadzona do przepisów Kodeksu cywilnego norma prawna jest wyczerpująca i pozwala
na precyzyjne ustalenie okresu, o jaki zawieszeniu ulega bieg terminu przedawnienia. Przeciwny
wniosek płynie z analizy rozwiązania zagadnienia skutków złożenia wniosku o mediację. W tym
wypadku przewidziana przez ustawodawcę regulacja nie daje dostatecznej odpowiedzi na pytanie,
w jakiej chwili rozpoczyna, a w jakiej kończy się okres zawieszenia biegu przedawnienia. Tym
samym brak jest precyzyjnej regulacji, która rozwiewałaby wątpliwości co to tego, jakie konkretne
okoliczności stanowią wyznacznik granicznych momentów zawieszenia biegu przedawnienia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.28/p.buczkowski
pdf

Bibliografia

Cyrol T., Fuchs D., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 1836, Legalis/el. 2022.

Derlatka J., Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, „Przegląd

Sądowy” 2019, nr 6.

Drabik M., w: T. Szanciłło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–50539,

Warszawa 2019.

Giaro M., Przerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej, „Monitor Prawniczy”

, nr 19.

Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II, Warszawa 2020.

Klimek R., Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006,

z. 3.

Kordasiewicz B., w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część

ogólna, Warszawa 2008.

Kordasiewicz B., w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo

cywilne – część ogólna, Warszawa 2019.

Kuźmicka-Sulikowska J., Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji, „Ruch

Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 2016, z. 2.

Machnikowski P., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa

Machnikowski P., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 10,

Legalis/el. 2021.

Macyszyn M., Śledzikowski M., Umowa o mediację w prawie polskim – wybrane aspekty, „ADR.

Arbitraż i Mediacja” 2015, nr 3 (31).

Markiewicz K., w: A. Torbus (red.), Mediacja w sporach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy,

Warszawa 2015.

Mataczyński M., Saczywko M., w: M. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz.

Art. 1–44911, Warszawa 2016.

Morek R., Wszczęcie mediacji a bieg terminu przedawnienia roszczeń – zarys problematyki na tle

prawnoporównawczym, w: Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów

Morek R., Budniak-Rogala A., w: E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego.

Komentarz, art. 1836, Legalis/el. 2019.

Mucha J., Wpływ wszczęcia mediacji pozasądowej na bieg terminu przedawnienia, w: K. Knoppek,

J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka. Tom III,

Poznań 2015.

Orzeł-Jakubowska A., w: P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 1836,

Legalis/el. 2022.

Pazdan M., Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata

i de lege ferenda, w: W. Robaczyński, Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana

Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017.

Rudnicki S., w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa

Rycko N., w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna cz. 2 (art. 56–125),

Warszawa 2014.

Schmidt R., Postępowanie pojednawcze, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2010, nr 2 (10).

Stefańska E., w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1

(art. 1–50537), Warszawa 2011.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy Wprowadzające

(art. I–LXV PWKC). Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1–352), Warszawa 2013.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz,

art. 123, Nb 94, Legalis/el. 2021.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz,

art. 123, Legalis/el. 2022.

Strugała R., w: P. Machnikowski (red.), Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy księgi

I KC. Tom I. Komentarz, art. 123, Legalis/el. 2022.

Sychowicz M., Derlatka J., w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz.

Art. 1–205, Warszawa 2019.

Sychowicz M., Rejdak M., w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, art. 1836,

Legalis/el. 2019.

Szlęzak A., Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, „Przegląd Sądowy”

, nr 6.

Szlęzak A., Próba ugodowa jako przerywająca termin przedawnienia, „Przegląd Sądowy” 2019,

nr 11–12.

Zedler F., Zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do

wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17, „Orzecznictwo

Sądów Polskich” 2019, nr 6.