Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r.
pdf

Słowa kluczowe

Limitation
suspension of limitation period
mediation
invitation to settlement attempt przedawnienie
zawieszenie biegu przedawnienia
mediacja
zawezwanie do próby ugodowej

Jak cytować

Buczkowski, P. (2022). Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r. Ius Novum, 16(3), 91-109. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.28/p.buczkowski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy oraz oceny trafności i kompletności
rozwiązań wprowadzonych do przepisów Kodeksu cywilnego na mocy noweli z dnia
2 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym skutków wszczęcia mediacji oraz złożenia wniosku
o zawezwanie do próby ugodowej dla biegu terminu przedawnienia roszczeń. W tekście
zaprezentowano wiodące przed zmianą ustawy poglądy nauki i judykatury w odniesieniu
do omawianych zagadnień, które stanowiły podstawę dla dalszych rozważań dotyczących
zmienionego prawa. Przeprowadzona z wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej analiza
pozwoliła na potwierdzenie hipotezy o trafności i kompletności rozwiązania zagadnienia
skutku zawezwania do próby ugodowej w postaci zawieszenia biegu przedawnienia.
Wprowadzona do przepisów Kodeksu cywilnego norma prawna jest wyczerpująca i pozwala
na precyzyjne ustalenie okresu, o jaki zawieszeniu ulega bieg terminu przedawnienia. Przeciwny
wniosek płynie z analizy rozwiązania zagadnienia skutków złożenia wniosku o mediację. W tym
wypadku przewidziana przez ustawodawcę regulacja nie daje dostatecznej odpowiedzi na pytanie,
w jakiej chwili rozpoczyna, a w jakiej kończy się okres zawieszenia biegu przedawnienia. Tym
samym brak jest precyzyjnej regulacji, która rozwiewałaby wątpliwości co to tego, jakie konkretne
okoliczności stanowią wyznacznik granicznych momentów zawieszenia biegu przedawnienia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.28/p.buczkowski
pdf

Bibliografia

Cyrol T., Fuchs D., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 1836, Legalis/el. 2022.

Derlatka J., Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, „Przegląd

Sądowy” 2019, nr 6.

Drabik M., w: T. Szanciłło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–50539,

Warszawa 2019.

Giaro M., Przerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej, „Monitor Prawniczy”

, nr 19.

Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II, Warszawa 2020.

Klimek R., Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006,

z. 3.

Kordasiewicz B., w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część

ogólna, Warszawa 2008.

Kordasiewicz B., w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo

cywilne – część ogólna, Warszawa 2019.

Kuźmicka-Sulikowska J., Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji, „Ruch

Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 2016, z. 2.

Machnikowski P., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa

Machnikowski P., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 10,

Legalis/el. 2021.

Macyszyn M., Śledzikowski M., Umowa o mediację w prawie polskim – wybrane aspekty, „ADR.

Arbitraż i Mediacja” 2015, nr 3 (31).

Markiewicz K., w: A. Torbus (red.), Mediacja w sporach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy,

Warszawa 2015.

Mataczyński M., Saczywko M., w: M. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz.

Art. 1–44911, Warszawa 2016.

Morek R., Wszczęcie mediacji a bieg terminu przedawnienia roszczeń – zarys problematyki na tle

prawnoporównawczym, w: Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów

Morek R., Budniak-Rogala A., w: E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego.

Komentarz, art. 1836, Legalis/el. 2019.

Mucha J., Wpływ wszczęcia mediacji pozasądowej na bieg terminu przedawnienia, w: K. Knoppek,

J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka. Tom III,

Poznań 2015.

Orzeł-Jakubowska A., w: P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 1836,

Legalis/el. 2022.

Pazdan M., Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata

i de lege ferenda, w: W. Robaczyński, Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana

Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017.

Rudnicki S., w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa

Rycko N., w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna cz. 2 (art. 56–125),

Warszawa 2014.

Schmidt R., Postępowanie pojednawcze, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2010, nr 2 (10).

Stefańska E., w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1

(art. 1–50537), Warszawa 2011.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy Wprowadzające

(art. I–LXV PWKC). Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1–352), Warszawa 2013.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz,

art. 123, Nb 94, Legalis/el. 2021.

Sobolewski P., w: K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz,

art. 123, Legalis/el. 2022.

Strugała R., w: P. Machnikowski (red.), Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy księgi

I KC. Tom I. Komentarz, art. 123, Legalis/el. 2022.

Sychowicz M., Derlatka J., w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz.

Art. 1–205, Warszawa 2019.

Sychowicz M., Rejdak M., w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, art. 1836,

Legalis/el. 2019.

Szlęzak A., Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, „Przegląd Sądowy”

, nr 6.

Szlęzak A., Próba ugodowa jako przerywająca termin przedawnienia, „Przegląd Sądowy” 2019,

nr 11–12.

Zedler F., Zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do

wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17, „Orzecznictwo

Sądów Polskich” 2019, nr 6.