O czasopiśmie

Ius Novum
Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Głównym założeniem redakcyjnym jest prezentowanie na jego łamach ocen propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej. Przedmiot prezentowanych rozważań nie ogranicza się do jednej lub dwóch gałęzi prawa, jest forum wymiany myśli dotyczących prawa sensu largo. Spektrum tematyczne „Ius Novum” jest szerokie i obejmuje publikacje dotyczące historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i innych.

Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich. Mile widziani są zarówno pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak i dopiero stawiający pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ma to być płaszczyzna, na której będą ścierały się poglądy wszystkich, którzy mają coś interesującego i nowatorskiego do zaprezentowania. Materiały są publikowane w formie artykułów, glos, recenzji oraz sprawozdań.

W 2019 r. czasopismo zostało objęte "Programem Wsparcia dla czasopism naukowych".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje za publikację w Ius Novum 20 punktów (ewaluacja 2019).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Erih PLUS
 • BazHum
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • DOAJ
 • CEJSH
 • EDS
 • CEEAS
 • EZB
 • vLex
 • EuroPub
 • Ariant
 • Google Scholar

Treść czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY-SA.