O czasopiśmie

Ius Novum
Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Ius Novum jest ogólnopolskim czasopismem naukowym prezentującym analityczne opracowania naukowe z dziedziny nauk prawnych głównie z krajów obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje podstawowe gałęzie prawa, przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo finansowe, prawo gospodarcze oraz prawo międzynarodowe.

Celem czasopisma jest stworzenie nowoczesnej płaszczyzny wymiany i ścierania się poglądów środowiska naukowego reprezentującego nauki prawe, poprzez upowszechnianie wyników badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym uwzględniających znaczenie wpływu nauk prawnych na otoczenie społeczno-gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacji podlegają oryginalne prace naukowe o wysokiej wartości poznawczej dla przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej, mogące zainteresować nie tylko krajowe, lecz przede wszystkim międzynarodowe środowisko naukowe. Na łamach czasopisma przedstawiane są w szczególności nowatorskie analizy dogmatyczne obowiązujących rozwiązań prawnych; prognozy kierunków rozwoju poszczególnych gałęzi prawa; oceny prawne nowych zjawisk społecznych; oceny jakości stanowienia prawa i jego stosowania; sygnalizacje efektywności przyjętych unormowań prawnych; problemy pewności prawa, a także wyniki badań empirycznych o dużej doniosłości społecznej.

Czasopismo pozostaje otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich działających w środowisku międzynarodowej społeczności naukowej. Mile widziani są zarówno samodzielni pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak również młodzi naukowcy, którzy chcą wnieść swój interesujący i nowatorski wkład w dyskurs prawniczy.

Publikowane są opracowania mające formę oryginalnych artykułów opatrzonych aparatem naukowym, a wyjątkowo glos poruszających i rozwiązujących szczególnie istotne problemy naukowe.

 

Program „Rozwój czasopism naukowych"

Czasopismo naukowe „Ius Novum” uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (projekt nr rej. RCN/SN/0385/2021/1).

Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin realizacji projektu: 1.12.2022 r. – 30.11.2024 r.

Informacje na temat programu „Rozwój czasopism naukowych” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych.

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, kwartalnikowi Ius Novum przyznano 100 punktów (poz. 30019; nr 200245).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • Dimensions
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO
 • Electronic Journals Library
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • EuroPub
 • ExLibris
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • ProQuest
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • X-MOL

Czasopismo w otwartym dostępie opublikowane jest m.in.:

 • w Bibliotece Nauki
 • w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona
 • w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Treść czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY NC SA.