O czasopiśmie

Ius Novum
Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Ius Novum jest ogólnopolskim czasopismem naukowym prezentującym analityczne opracowania naukowe z dziedziny nauk prawnych głównie z krajów obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje podstawowe gałęzie prawa, przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo finansowe, prawo gospodarcze oraz prawo międzynarodowe.

Celem czasopisma jest stworzenie nowoczesnej płaszczyzny wymiany i ścierania się poglądów środowiska naukowego reprezentującego nauki prawe, poprzez upowszechnianie wyników badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym uwzględniających znaczenie wpływu nauk prawnych na otoczenie społeczno-gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacji podlegają oryginalne prace naukowe o wysokiej wartości poznawczej dla przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej, mogące zainteresować nie tylko krajowe, lecz przede wszystkim międzynarodowe środowisko naukowe. Na łamach czasopisma przedstawiane są w szczególności nowatorskie analizy dogmatyczne obowiązujących rozwiązań prawnych; prognozy kierunków rozwoju poszczególnych gałęzi prawa; oceny prawne nowych zjawisk społecznych; oceny jakości stanowienia prawa i jego stosowania; sygnalizacje efektywności przyjętych unormowań prawnych; problemy pewności prawa, a także wyniki badań empirycznych o dużej doniosłości społecznej.

Czasopismo pozostaje otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich działających w środowisku międzynarodowej społeczności naukowej. Mile widziani są zarówno samodzielni pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak również młodzi naukowcy, którzy chcą wnieść swój interesujący i nowatorski wkład w dyskurs prawniczy.

Publikowane są opracowania mające formę oryginalnych artykułów opatrzonych aparatem naukowym, a wyjątkowo glos poruszających i rozwiązujących szczególnie istotne problemy naukowe.

W latach 2019-2020 r. czasopismo było beneficjentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W latach 2017-2018 oraz 2019-2020 wersja anglojęzyczna kwartalnika była objęta finansowaniem z programu „Działalność upowszechniająca naukę” (DUN).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnikowi Ius Novum przyznano 100 punktów (poz. 30030; nr 200245).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Erih PLUS
 • BazHum
 • BazEkon
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • DOAJ
 • CEJSH
 • EDS
 • CEEAS
 • CEEOL
 • EZB
 • vLex
 • EuroPub
 • Arianta
 • Google Scholar

Czasopismo w otwartym dostępie opublikowane jest m.in.:

 • w Bibliotece Nauki
 • w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Treść czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY-SA.