Dla autorów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2023 r. Kwartalnik IUS NOVUM będzie ponownie wydawany w dwóch równoległych wersjach, tj. polskojęzycznej i anglojęzycznej. W związku z tym Autorzy artykułów złożonych po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2023 r., którzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich materiału do druku, będą zobligowani do dostarczenia także artykułu przetłumaczonego na język angielski. W przypadku artykułu oryginalnie sporządzonego w języku angielskim wymóg obejmuje złożenie jednocześnie wersji polskojęzycznej. Dołączenie materiału przetłumaczonego we własnym zakresie jest warunkiem jego publikacji.

W czasopiśmie są publikowane prace głównie z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej z zakresu podstawowych gałęzi prawa, przede wszystkim z prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa finansowego, prawa gospodarczego i prawa międzynarodowego.

Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji nadesłanego materiału.

Warunkiem zainicjowania procedury publikacyjnej jest odpowiednie opracowanie techniczno-redakcyjne tekstu, zgodnie z niżej przedstawionymi wymogami.

 1. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: iusnovum@lazarski.pl. Złożenie materiału uważa się za ofertę zawarcia umowy wydawniczej.
 2. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
 4. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami).
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
 6. Autorów artykułów obowiązuje składanie bibliografii.
 7. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.
 8. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
  a) program Microsoft Word 2007 i nowsze (format docx),
  b) format strony A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,
  c) czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
  d) należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować.
  e) tytuły rozdziałów (jeżeli je przewidziano) do trzeciego stopnia (np. 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2)

Redakcja nie pobiera opłat od autorów za publikację. 

Abstrakt i słowa kluczowe
W abstrakcie  określa się: 1) charakter artykułu (oryginalny, doświadczalny, przeglądowy), monograficzny, kazuistyczny, metodyczny); 2) temat badań; 3) główne tezy; 4) cel badań; 5) oryginalność wyników badań;6) zasięg badań; 7) wartość poznawczą dla nauki lub praktyki.

Streszczenie oraz słowa kluczowe (maks. 5) powinny być dołączone do opracowania w języku polskim i angielskim.