Dla recenzentów

Zasady recenzowania opracowań przeznaczonych do publikacji w „Ius Novum”

 1. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni.
 2. Decyzję o skierowaniu opracowania do recenzji podejmuje redaktor naczelny, po sprawdzeniu warunków formalnych opracowania, tj. wskazania przez autora jednostki reprezentowanej (afiliacji) i danych koniecznych do korespondencji (adres do doręczeń, adres e-mailowy oraz numer telefonu), załączenia oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie do opracowania, załączenia streszczenia w języku polskim oraz słów kluczowych.
 3. W recenzji uwzględnia się rodzaj opracowania (oryginalne, doświadczalne, przeglądowe, kazuistyczne, metodyczne), poziom naukowy, czy praca odpowiada tematowi określonemu w tytule, czy spełnia wymogi pracy naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości, prawidłowość terminologiczną, rzetelność wyników i wniosków, układ pracy, objętość, przydatność poznawczą, język oraz wnioski co do przyjęcia bez zmian lub po poprawach albo odrzucenia. Recenzja sporządzana jest w formie karty recenzenta.
 4. Recenzje opracowują recenzenci stali oraz powoływani ad hoc. Są to osoby posiadające znaczny dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej. Lista recenzentów stałych jest publikowana na stronie internetowej, a w każdym numerze publikowany jest wykaz recenzentów, którzy recenzowali zamieszczone w nim artykuły i glosy.
 5. Recenzje opracowuje dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.
 7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzenci do publikacji recenzowanego tekstu nie ujawniają informacji o jego recenzowaniu.
 9. Recenzja jest sporządzana na piśmie według wzoru (karta recenzenta) i zawiera stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 10. Recenzent przekazuje redakcji recenzję w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana w redakcji przez 2 lata.
 11. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek ustosunkować się do nich. Recenzent dokonuje powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 12. W razie negatywnej oceny przez recenzenta poprawionego tekstu, decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem tematycznym.

Lista stałych recenzentów

 • Dr hab. Maciej Borski, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wyższa Szkoła Humanitas
 • Dr hab. Zbigniew Czarnik, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie
 • Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Instytut Prawa i Administracji, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dr Dariusz Kala, Instytut Prawa i Administracji, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dr hab. Tomasz Kalisz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Dr hab. Czesław Kłak, Instytut Prawa i Administracji, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr. hab. Radosław Koper, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 • Dr hab. Jerzy Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Maria Jeż-Ludwichowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
  im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Aneta Łazarska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
  w Warszawie
 • Dr Eliza Maniewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
  Zielonogórskiego
 • Dr hab. Mateusz Pilich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Piotr Rączka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Dr hab. Andrzej Sakowicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr Marek Skwarcow, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • Dr hab. Sławomir Steinborn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
  Gdańskiego
 • Dr Blanka Julita Stefańska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
  w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Marta Roma Tużnik, Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
 • Dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. Sławomir Żółtek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci zagraniczni:

 • prof. Rodrigo Ochoa Figueroa, adwokat, Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Meksyk
 • prof. Alembert Vera Rivera, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ekwador, adwokat Prezydenta Republiki Ekwador
 • dr Katarzyna Krzysztyniak, adwokat, Republika Czeska
 • dr Miguel Bustos Rubio, Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance

Zasady etyczne dotyczące recenzentów

Współpraca recenzentów z redakcją
Recenzenci wspierają redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji i autorów w korygowaniu błędów.

Wzajemna weryfikacja jest istotnym elementem formalnej komunikacji naukowej i leży u podstaw metody naukowej. Elsevier podziela pogląd wielu osób, że wszyscy naukowcy, którzy chcą wnieść swój wkład w publikacje, mają obowiązek rzetelnej recenzji.

Recenzenci, którzy nie mogą recenzować pracy lub wiedzą, że nie będą w stanie złożyć recenzji w uzgodnionym terminie, powinni poinformować o tym Sekretarza Rady Redakcyjnej.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Obiektywność
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i rzetelnie.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace należy traktować jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazywane lub omawiane z osobami trzecimi, które nie są upoważnionymi członkami Rady Redakcyjnej.

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem.

Potencjalny konflikt interesów
Nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Informacje uprzywilejowane lub pomysły uzyskane w drodze wzajemnej weryfikacji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągania osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z powiązań konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z pracami.

Cytowanie innych publikacji
Recenzenci powinni wskazać publikacje, do których autor się nie odniósł, choć jego dzieło by na tym zyskało. Wszelkie wypowiedzi dotyczące obserwacji, źródeł lub argumentów, które były wcześniej omawiane, powinny być poparte odpowiednim cytatem. Recenzenci powinni również poinformować Redakcję o zauważonych istotnych podobieństwach lub częściowym pokrywaniu się tekstu bądź wywodu logicznego (podejrzenie plagiatu).

Recenzenci powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, pochodna lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno towarzyszyć odpowiednie odniesienie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się rozpatrywanego manuskryptu i wszelkich innych opublikowanych artykułów, o których posiada on osobistą wiedzę.