Dla recenzentów

Zasady recenzowania opracowań przeznaczonych do publikacji

 1. Kwartalnik Ius Novum przestrzega zasad etyki w ramach przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Zasady te obowiązują one w równym stopniu redakcję, autorów i recenzentów.
 2. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni.
 3. Wszystkie materiały przed wysłaniem do recenzji są sprawdzane w wykorzystaniem programu antyplagiatowego, którego raport redakcja udostępnia recenzentom bez ujawniania tożsamości Autora
 4. Decyzję o skierowaniu opracowania do recenzji podejmuje redaktor naczelny, po sprawdzeniu warunków formalnych opracowania, tj. wskazania przez autora jednostki reprezentowanej (afiliacji) i danych koniecznych do korespondencji (adres do doręczeń, adres e-mailowy oraz numer telefonu), załączenia oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie do opracowania, załączenia streszczenia w języku polskim oraz słów kluczowych.
 5. Recenzje opracowują recenzenci stali oraz powoływani ad hoc. Są to osoby posiadające znaczny dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej. Lista recenzentów stałych jest publikowana na stronie internetowej, a w ostatnim numerze danego roku publikowany jest wykaz recenzentów, którzy recenzowali zamieszczone w danym roku artykuły i glosy.
 6. Recenzje opracowuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku materiałów złożonych wyłącznie w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w zagranicznej jednostce naukowej.
 7. Recenzenci nie powinni być afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.
 8. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.
 9. Wszystkie recenzowane prace należy traktować jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazywane lub omawiane z osobami trzecimi.
 10. Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.
 11. Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem. Recenzent, wyrażając zgodę na przygotowanie recenzji składa oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów.Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem.Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem.
 12. Recenzenci do publikacji recenzowanego tekstu nie ujawniają informacji o jego recenzowaniu.
 13. Nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Informacje uprzywilejowane lub pomysły uzyskane w drodze wzajemnej weryfikacji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągania osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę artykułów, w których występują konflikty interesów wynikające z powiązań konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z pracami.
 14. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i rzetelny.
 15. W recenzji uwzględnia się: 1) zgodność recenzowanego tekstu z profilem czasopisma; 2) rodzaj opracowania (oryginalne, doświadczalne, przeglądowe, kazuistyczne, metodyczne; 3) poprawność doboru i zastosowania metod badawczych oraz ich innowacyjność; 4) poziom naukowy, czy praca odpowiada tematowi określonemu w tytule, czy spełnia wymogi pracy naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości; 5) prawidłowość terminologiczną; 6) rzetelność wyników i wniosków; 7) układ pracy, objętość, jego spójność i przejrzystość przydatność; 8) poziom językowy; 9) liczbę i poprawność doboru źródeł oraz literatury, w szczególności pozycji bibliograficznych znajdujących się na listach SCOPUS i Web of Science; 10) wnioski co do przyjęcia bez zmian lub po poprawach albo odrzucenia.
 16. Recenzent powinien wskazać publikacje, do których autor się nie odniósł, choć jego dzieło by na tym zyskało. Powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, pochodna lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno towarzyszyć odpowiednie odniesienie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się rozpatrywanego manuskryptu i wszelkich innych opublikowanych artykułów, o których posiada on osobistą wiedzę.
 17. Wszelkie wypowiedzi dotyczące obserwacji, źródeł lub argumentów, które były wcześniej omawiane, powinny być poparte odpowiednim cytatem. Recenzenci powinni również poinformować Redakcję o zauważonych istotnych podobieństwach lub częściowym pokrywaniu się tekstu bądź wywodu logicznego (podejrzenie plagiatu).
 18. Recenzja jest sporządzana na piśmie według wzoru (karta recenzenta) i zawiera stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 19. Recenzent przekazuje redakcji recenzję w postaci elektronicznej. Jest ona przechowywana w redakcji przez 2 lata od dnia jej sporządzenia.
 20. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek ustosunkować się do nich. Tekst po jego poprawieniu przekazuje się Recenzentowi, który dokonuje powtórnej weryfikacji tego tekstu.
 21. W razie negatywnej oceny przez recenzenta poprawionego tekstu, decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem tematycznym.

Lista stałych recenzentów

Prof. WSH dr hab. Maciej Borski, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wyższa Szkoła Humanitas

Prof. WSPiA dr hab. Zbigniew Czarnik, Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie

Prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak, , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. UZ dr hab. Andrzej Gorgol, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. PAN dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof.  UWr Dr hab. Tomasz Kalisz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr. hab. Radosław Koper, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UŁaz dr hab. Aneta Łazarska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Dr Eliza Maniewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. UW dr hab. Mateusz Pilich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. UMK dr hab. Piotr Rączka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. UMK dr hab. Maciej Serowaniec,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Marek Skwarcow, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Prof. UG  dr hab. Sławomir Steinborn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. UŁaz dr hab. Blanka Julita Stefańska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Marta Roma Tużnik, Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 Prof. UMK dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UMK dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. KUL  dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II

Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Stali recenzenci zagraniczni

 • Prof. Rodrigo Ochoa Figueroa, attorney, Department of Administrative Law of  the  Michoacan  University  of  Saint  Nicholas  of  Hidalgo,  Mexico
 • Prof.  Regina  Hučková,  Faculty  of  Law  of  Pavol  Jozef  Šafárik  University in  Košice,  Slovakia
 • Katarzyna  Krzysztyniak,  PhD,  attorney,  Czech  Republic
 • Prof. Maciej Małolepszy, PhD hab., Faculty of Law of the European University Viadrina  Frankfurt  (Oder),  Germany
 • Prof.  Alembert  Vera  Rivera,  Catholic  University  of  Santiago  de  Guayaquil,  Ecuador; attorney of the President of the Republic of Ecuador
 • Miguel  Bustos  Rubio,  PhD,  Faculty  of  Law  of  the  University  of  Salamanca,  Spain