https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/issue/feed Ius Novum 2021-10-25T10:41:36+02:00 dr Jacek A. Dąbrowski iusnovum@lazarski.pl Open Journal Systems <p>Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r.</p> https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1256 Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej 2021-10-25T10:41:36+02:00 ABC DEF abc@lazarski.edu.pl <p>xxx</p> 2021-10-25T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1246 Odpowiedzialność karna rodziców za uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego dziecka (art. 211 k.k.) 2021-10-18T12:46:01+02:00 Julia Kosonoga-Zygmunt j.zygmunt@uksw.edu.pl <p><span style="left: 170.079px; top: 1299.48px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.25548);">Przedmiotem opracowania jest problematyka odpowiedzialności karnej rodzica </span><span style="left: 170.079px; top: 1328.28px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14059);">za uprowadzenie lub zatrzymanie swojego dziecka. W </span><span style="left: 644.261px; top: 1328.28px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12272);">artykule, poza ogólną charakterystyką </span><span style="left: 170.079px; top: 1357.08px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16939);">ustawowych znamion tytułowego przestępstwa, przeanalizowano podmiotowy zakres </span><span style="left: 170.079px; top: 1385.88px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13823);">odpowiedzialności karnej rodzica za czyn z </span><span style="left: 558.303px; top: 1385.88px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.28786);">art. 211 k.k. w </span><span style="left: 689.899px; top: 1385.88px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12928);">zależności od przysługującej mu </span><span style="left: 170.079px; top: 1414.68px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10879);">władzy rodzicielskiej. Odniesiono się w </span><span style="left: 516.312px; top: 1414.68px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12398);">tym aspekcie do zachowań podjętych przez sprawcę, </span><span style="left: 170.079px; top: 1443.48px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10319);">któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, który nie posiada władzy rodzicielskiej oraz </span><span style="left: 170.079px; top: 1472.28px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11764);">sprawcy, któremu ograniczono władzę rodzicielską. Odrębne </span><span style="left: 699.864px; top: 1472.28px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11576);">rozważania poświęcono kwestii <span style="left: 170.079px; top: 205.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10566);">tymczasowego rozstrzygnięcia sądu rodzinnego. W artykule zakwestionowano tezę, iż rodzice </span><span style="left: 170.079px; top: 233.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10619);">posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nie </span><span style="left: 551.237px; top: 233.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1217);">mogą być podmiotami przestępstwa określonego </span><span style="left: 170.079px; top: 262.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.37123);">w art. 211 k.k., a </span><span style="left: 314.079px; top: 262.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11628);">mogą stać się nimi dopiero wówczas, gdy zostaną tej władzy pozbawieni lub </span><span style="left: 170.079px; top: 291.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12127);">zostanie ona im ograniczona, czy </span><span style="left: 463.205px; top: 291.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.23152);">też zawieszon</span>a.</span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1247 Kilka uwag o stosunku pomiędzy podstawowym typem czynu zabronionego a jego odmianami oraz o regule specjalności jako mechanizmie redukcyjnym wielość ocen w prawie karnym 2021-10-18T14:34:16+02:00 Kamil Siwek kamil.siwek@amu.edu.pl <p><span style="left: 170.079px; top: 377.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16004);">W artykule podjęto próbę ustalenie stosunku zasadniczego typu czynu zabronionego a </span><span style="left: 938.002px; top: 377.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04741);">jego </span><span style="left: 170.079px; top: 406.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10061);">odmianami oraz trafności sięgania do reguły specjalności jako mechanizmie redukcyjnym wie</span><span style="left: 966.873px; top: 406.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 435.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12423);">lość ocen w </span><span style="left: 279.73px; top: 435.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15253);">prawie karnym. Rozważania oparto na bazie wiedzy o </span><span style="left: 766.872px; top: 435.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15271);">strukturze tak zwanych </span><span style="left: 170.079px; top: 464.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10932);">norm sprzężonych, wyznacznikach reguł derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w </span><span style="left: 894.034px; top: 464.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13231);">powiaza</span><span style="left: 966.456px; top: 464.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 493.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14354);">niu z </span><span style="left: 220.095px; top: 493.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1336);">poziomową interpretacją tekstu prawnego, techniką redagowania tekstów aktów praw</span><span style="left: 966.458px; top: 493.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 521.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13031);">nych oraz w </span><span style="left: 282.687px; top: 521.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11308);">duchu poznańsko-szczecińskiej szkoły w </span><span style="left: 639.826px; top: 521.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1317);">teorii prawa i </span><span style="left: 762.226px; top: 521.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12575);">wypracowanej przez nią </span><span style="left: 170.079px; top: 550.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16255);">aparatury pojęciowej. Na tym tle ustalono, że każdy przepis typizujący części szczególnej </span><span style="left: 170.079px; top: 579.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14108);">Kodeksu karnego wysłowia własną normę sankcjonowaną i </span><span style="left: 701.362px; top: 579.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12771);">sankcjonującą jako przepis zrę</span><span style="left: 966.449px; top: 579.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 608.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10725);">bowy centralny. W tym sensie typy zmodyfikowane są modyfikatorami przepisów centralnych </span><span style="left: 170.079px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11636);">statuujących podstawowe typy czynów zabronionych. Modyfikatory te są niezbędnymi skład</span><span style="left: 966.462px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 665.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10745);">nikami normy sankcjonowanej odtworzonej w </span><span style="left: 569.976px; top: 665.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11067);">przepisu typizującego typ zasadniczy, co nastę</span><span style="left: 966.441px; top: 665.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16491);">puje w </span><span style="left: 238.815px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14553);">rekonstrukcyjnej fazie wykładni prawa. W </span><span style="left: 621.643px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14748);">rezultacie typy zmodyfikowane niczego </span><span style="left: 170.098px; top: 723.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13808);">nie modyfikują na płaszczyźnie norm sankcjonujących i </span><span style="left: 667.339px; top: 723.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13137);">pozostają w </span><span style="left: 778.661px; top: 723.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13796);">stosunku wykluczania </span><span style="left: 170.098px; top: 752.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11095);">z przepisami określającymi podstawowym typ czynu zabronionego. Pomiędzy normami sank</span><span style="left: 966.172px; top: 752.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.098px; top: 781.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11558);">cjonującymi rekonstruowanymi z </span><span style="left: 463.781px; top: 781.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13733);">typu zasadniczego a </span><span style="left: 646.68px; top: 781.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11464);">jego odmianami, nie zachodzi kolizja. </span><span style="left: 170.079px; top: 809.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15388);">W sferze ustalania stosunku pomiędzy typami zasadniczymi a </span><span style="left: 718.373px; top: 809.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1213);">jego odmianami, nie jest wła</span><span style="left: 966.464px; top: 809.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.079px; top: 838.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10864);">ściwe sięganie do reguły specjalności. Reguła specjalności w </span><span style="left: 697.061px; top: 838.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11762);">ogóle nie jest regułą wyłączania </span><span style="left: 170.079px; top: 867.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10354);">wielości ocen w </span><span style="left: 313.291px; top: 867.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13884);">prawie karnym.</span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1248 Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności a ogólne dyrektywy wymiaru kary 2021-10-18T15:19:28+02:00 Krzysztof Kmąk krzysztofkmak@interia.pl <p><span style="left: 170.079px; top: 579.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11278);">Artykuł dotyczy możliwości stosowania ogólnych dyrektyw wymiaru kary (w tym dyrektywy </span><span style="left: 170.079px; top: 608.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10368);">ogólnoprewencyjnej) w </span><span style="left: 378.187px; top: 608.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14858);">przypadku udzielania skazanemu warunkowego przedterminowego </span><span style="left: 170.079px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14654);">zwolnienia z </span><span style="left: 290.328px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15431);">odbycia kary pozbawienia wolności. Według jednego z </span><span style="left: 787.493px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16145);">poglądów art. </span><span style="left: 918.591px; top: 637.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.42903);">77 § 1 </span><span style="left: 170.079px; top: 665.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13932);">Kodeksu karnego określa przesłanki warunkowego zwolnienia w </span><span style="left: 747.576px; top: 665.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1307);">sposób enumeratywny, co </span><span style="left: 170.079px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12986);">uniemożliwia stosowanie art. </span><span style="left: 431.295px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1);">53–55 </span><span style="left: 486.283px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12862);">k.k. Zgodnie ze stanowiskiem opozycyjnym, art. </span><span style="left: 915.711px; top: 694.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.20743);">56 k.k. </span><span style="left: 170.079px; top: 723.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14762);">nakazuje uwzględnić również ogólne dyrektywy wymiaru kary. Sąd Najwyższy w </span><span style="left: 901.176px; top: 723.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11218);">uchwale </span><span style="left: 170.079px; top: 752.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13847);">z dnia 26 kwietnia 2017 </span><span style="left: 383.429px; top: 752.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15969);">r., I KZP 2/17, opowiedział się za pierwszą koncepcją. Autor tekstu </span><span style="left: 170.098px; top: 781.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14054);">podaje wiele argumentów przemawiających za przyjęciem przeciwnego poglądu. O </span><span style="left: 910.411px; top: 781.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12669);">ile sam </span><span style="left: 170.098px; top: 809.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17287);">art. 77 § 1 k.k. kładzie nacisk jedynie na osiągnięcie celu resocjalizacyjnego, to w </span><span style="left: 880.843px; top: 809.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.29409);">art. 56 k.k. </span><span style="left: 170.059px; top: 838.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11845);">nakazuje się stosować również ogólne przepisy dotyczące wymiaru kary. Pomimo że udziele</span><span style="left: 966.443px; top: 838.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.059px; top: 867.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11058);">nie warunkowego zwolnienia nie stanowi wymiaru kary, to jednak modyfikuje skutki orzecze</span><span style="left: 966.848px; top: 867.479px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.059px; top: 896.279px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10526);">nia o karze, więc powinno respektować cele, zasady i dyrektywy wymiaru kary. Ustawodawca </span><span style="left: 170.059px; top: 925.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26135);">w art. 77 § 2 k.k. zezwolił sądowi w </span><span style="left: 481.445px; top: 925.079px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12531);">postępowaniu jurysdykcyjnym na zaostrzenie warunków </span><span style="left: 170.059px; top: 953.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12261);">co do korzystania ze zwolnienia. Sąd podejmuje decyzję w </span><span style="left: 684.984px; top: 953.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13775);">tym przedmiocie jedynie na pod</span><span style="left: 966.433px; top: 953.879px; font-size: 19.2px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 170.059px; top: 982.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12094);">stawie art. </span><span style="left: 265.061px; top: 982.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1);">53–55 </span><span style="left: 319.032px; top: 982.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12602);">k.k. Nie może tego uczynić na podstawie art. </span><span style="left: 714.61px; top: 982.679px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19863);">77 § 1 k.k., ponieważ sprawca </span><span style="left: 170.04px; top: 1011.48px; font-size: 19.2px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13045);">nawet nie rozpoczął wykonywania kary.</span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1249 Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku 2021-10-18T15:39:54+02:00 Bartosz Łukowiak bartosz.lukowiak@uwr.edu.pl <p><span style="left: 151.181px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.18103);">W pracy podjęto próbę oceny zmiany przepisów dotyczących rozstrzygania sporów kom</span><span style="left: 856.608px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.181px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11379);">petencyjnych w </span><span style="left: 277.44px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13314);">procesie karnym, wprowadzonej w </span><span style="left: 554.603px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12219);">drodze nowelizacji z </span><span style="left: 719.552px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09115);">19 lipca 2019 roku. </span><span style="left: 151.181px; top: 950.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1042);">W pierwszej kolejności zaprezentowano dorobek doktryny procesu karnego oraz orzecznictwa </span><span style="left: 151.181px; top: 975.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11735);">sądów karnych ukształtowany jeszcze na gruncie poprzedniego brzmienia art. </span><span style="left: 749.743px; top: 975.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19833);">38 § 1 Kodeksu </span><span style="left: 151.164px; top: 1001.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11716);">postępowania karnego, a </span><span style="left: 345.007px; top: 1001.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11763);">następnie poddano analizie celowość zmian wprowadzonych w </span><span style="left: 832.875px; top: 1001.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15117);">dro</span><span style="left: 859.06px; top: 1001.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.164px; top: 1027.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08958);">dze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku, jak również samo brzmienie tego przepisu w jego nowym </span><span style="left: 151.164px; top: 1052.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13639);">kształcie, wskazując na jego oczywistą wadliwość, a </span><span style="left: 566.84px; top: 1052.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16489);">w konsekwencji postulując powrót do </span><span style="left: 151.164px; top: 1078.29px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11172);">poprzedniej wersji tego unormowania. Równocześnie w </span><span style="left: 582.029px; top: 1078.29px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09887);">tekście znajdują się propozycje zasto</span><span style="left: 859.062px; top: 1078.29px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.164px; top: 1103.89px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13763);">sowania określonych zabiegów interpretacyjnych, które </span><span style="left: 591.416px; top: 1103.89px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.05139);">de lege lata</span><span style="left: 673.08px; top: 1103.89px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14889);"> pozwoliłyby na chociaż </span><span style="left: 151.164px; top: 1129.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12422);">częściowe zniwelowanie negatywnych skutków wprowadzenia opisywanej reformy</span>.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1250 Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim 2021-10-19T08:41:18+02:00 Katarzyna Gajda gkatarzynagajda@gmail.com <p><span style="left: 151.181px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08042);">Celem </span><span style="left: 206.34px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06446);">niniejszej </span><span style="left: 282.919px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08565);">publikacji </span><span style="left: 364.071px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19952);">jest przedstawienie </span><span style="left: 518.302px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06614);">pojęcia </span><span style="left: 577.797px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14814);">przymusu </span><span style="left: 662.379px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10686);">adwokacko-radcowskiego, </span><span style="left: 151.164px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11943);">dokonanie </span><span style="left: 235.559px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.20601);">jego charakterystyki </span><span style="left: 392.657px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26467);">na tle doktryny </span><span style="left: 513.182px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09238);">i orzecznictwa, </span><span style="left: 630.686px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09064);">określenie </span><span style="left: 711.855px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06818);">funkcji </span><span style="left: 768.09px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.33661);">oraz uzasad</span><span style="left: 859.038px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.181px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10441);">nienia </span><span style="left: 203.371px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12669);">w polskim </span><span style="left: 290.257px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08663);">procesie </span><span style="left: 358.08px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1174);">karnym. </span><span style="left: 427.286px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12383);">Ponadto </span><span style="left: 496.354px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13873);">w artykule </span><span style="left: 585.203px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09205);">opisuję </span><span style="left: 645.107px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09083);">instytucje </span><span style="left: 723.58px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06432);">objęte </span><span style="left: 773.927px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13394);">przymusem </span><span style="left: 151.215px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11339);">adwokacko-radcowskim </span><span style="left: 343.727px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12481);">zarówno </span><span style="left: 416.67px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14856);">w ustawie </span><span style="left: 502.567px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0974);">karnoprocesowej, </span><span style="left: 641.899px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.24815);">jak i ustawach </span><span style="left: 759.778px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08802);">szczególnych. </span><span style="left: 151.232px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10879);">W tekście przedstawiono problemy dotyczące przymusu adwokacko-radcowskiego, zwrócono</span><span style="left: 151.232px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09406);">szczególną </span><span style="left: 238.631px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12682);">uwagę </span><span style="left: 294.473px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19062);">na możliwość </span><span style="left: 404.382px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12987);">sporządzenia </span><span style="left: 510.673px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11556);">pism </span><span style="left: 553.306px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10109);">procesowych </span><span style="left: 657.976px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07479);">objętych </span><span style="left: 726.584px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13394);">przymusem </span><span style="left: 822.55px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1288);">przez </span><span style="left: 151.215px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13274);">adwokata </span><span style="left: 232.401px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26977);">lub radcę </span><span style="left: 311.676px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13139);">prawnego </span><span style="left: 394.927px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26506);">we własnej </span><span style="left: 487.514px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11487);">sprawie, </span><span style="left: 558.477px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14486);">a także </span><span style="left: 620.429px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11922);">wskazano </span><span style="left: 702.793px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.20303);">na propozycje </span><span style="left: 817.737px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11592);">zmian </span><span style="left: 151.198px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07524);">legislacyjnych </span><span style="left: 263.07px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13932);">w przedmiotowym </span><span style="left: 415.561px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1396);">unormowaniu </span><span style="left: 529.737px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11572);">karnoprocesowym</span>.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1251 Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok 2021-10-19T10:37:21+02:00 Ryszard A. Stefański ryszard.stefanski@lazarski.pl <p><span style="left: 151.181px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12367);">Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a </span><span style="left: 495.74px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11536);">jego przedmiotem jest analiza uchwał i </span><span style="left: 798.912px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1331);">postano</span><span style="left: 859.072px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.181px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12318);">wień Izby Karnej Sądu Najwyższego w </span><span style="left: 460.344px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13321);">zakresie prawa karnego materialnego i </span><span style="left: 765.223px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10091);">procesowego </span><span style="left: 151.181px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13874);">wydanych w </span><span style="left: 256.022px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19803);">2020 r., w wyniku rozpatrzenia tzw. pytań prawnych. Dotyczyły one: odpowie</span><span style="left: 856.632px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.198px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14164);">dzialności za fałszywe zeznania (art. </span><span style="left: 443.891px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06016);">233 § </span><span style="left: 491.712px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14891);">1 k.k.), reprezentowania małoletniego pokrzyw</span><span style="left: 856.28px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.198px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17868);">dzonego przez jednego z </span><span style="left: 358.507px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1605);">rodziców w </span><span style="left: 459.354px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16418);">sytuacji, gdy oskarżonym (podejrzanym) jest drugi </span><span style="left: 151.198px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17657);">z rodziców (art. </span><span style="left: 281.792px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19244);">51 § 2 k.p.k.), naruszenia praw wskutek przestępstwa osoby, która złożyła </span><span style="left: 151.198px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1144);">zawiadomienie o </span><span style="left: 285.803px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12015);">przestępstwie (art. </span><span style="left: 431.177px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.01092);">306 § </span><span style="left: 474.782px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10191);">1 pkt </span><span style="left: 518.097px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11867);">3 k.p.k.), osoby nieuprawnionej, do orzekania </span><span style="left: 151.198px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08101);">(art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.), konkretnych pytań prawnych (art. 441 § 1 k.p.k.), zaliczenia na poczet </span><span style="left: 151.198px; top: 515.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12798);">orzeczonego łącznego środka karnego odrębnie wykonanych tożsamych rodzajowo środków </span><span style="left: 151.198px; top: 540.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11423);">karnych (art. </span><span style="left: 261.261px; top: 540.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15677);">577 k.p.k.), wznowienia postępowania z </span><span style="left: 591.04px; top: 540.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14023);">powodu popełnienia przestępstwa </span><span style="left: 151.215px; top: 566.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.20584);">w związku z </span><span style="left: 257.199px; top: 566.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1302);">postępowaniem (art. </span><span style="left: 421.449px; top: 566.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04552);">540 § </span><span style="left: 468.007px; top: 566.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13988);">1 pkt </span><span style="left: 514.274px; top: 566.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14258);">1 k.p.k.), pojęcia „wydatków niezbędnych do </span><span style="left: 151.232px; top: 591.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10019);">wydania opinii” (art. 618f § 1 k.p.k.), przedstawienia przez skład Sądu Najwyższego zagadnie</span><span style="left: 858.731px; top: 591.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.232px; top: 617.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12123);">nia prawnego do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów tego sądu (art. </span><span style="left: 675.179px; top: 617.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1025);">82 ustawy o </span><span style="left: 771.367px; top: 617.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09086);">SN), uchwał </span><span style="left: 151.232px; top: 643.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1372);">o mocy zasad prawnych (art. </span><span style="left: 375.522px; top: 643.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.21014);">87 § 1 ustawy o </span><span style="left: 497.105px; top: 643.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0451);">SN) i </span><span style="left: 540.011px; top: 643.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10986);">skargi na decyzje organów wykonawczych </span><span style="left: 151.249px; top: 668.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17025);">(art. 7 § 1 k.k.w.). Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności dokonanych przez </span><span style="left: 151.249px; top: 694.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11951);">ten organ interpretacji przepisów regulujących zagadnienia prawne poddane Sądowi Najwyż</span><span style="left: 859.141px; top: 694.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.249px; top: 719.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12558);">szemu do rozstrzygnięcia. Głównymi tezami badawczymi było wykazanie, że tzw. instytucja </span><span style="left: 151.249px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13804);">pytań prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego spełnia ważną rolę w </span><span style="left: 732.898px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13362);">zapewnieniu jed</span><span style="left: 859.139px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.249px; top: 771.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14217);">nolitości orzecznictwa sądów powszechnych i </span><span style="left: 518.114px; top: 771.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13873);">wojskowych, gdyż argumentacja stanowiska </span><span style="left: 151.249px; top: 796.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13304);">tego organu jest pogłębiona. Wyniki badania mają oryginalny charakter, ponieważ rozwijają </span><span style="left: 151.249px; top: 822.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12645);">twórczo interpretację zawartą w </span><span style="left: 420.493px; top: 822.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12244);">analizowanych rozstrzygnięciach. Badania mają przede </span><span style="left: 151.249px; top: 847.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15712);">w wszystkim zasięg krajowy. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki </span><span style="left: 699.055px; top: 847.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13192);">– zawiera pogłębioną </span><span style="left: 151.249px; top: 873.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13438);">analizę dogmatyczną oraz duży ładunek myśli teoretycznej, a </span><span style="left: 632.802px; top: 873.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15367);">także jest przydatny dla prak</span><span style="left: 859.137px; top: 873.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.249px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12122);">tyki, wzbogacając argumentację Sądu Najwyższego lub przytaczając okoliczności uzasadnia</span><span style="left: 859.141px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.249px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12023);">jące poglądy odmienne.</span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1252 Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego – uwagi polemiczne na marginesie artykułu Łukasza Kasprowicza 2021-10-19T11:03:37+02:00 Marcin Czechowski marcinczechowski@interia.pl <p><span style="left: 151.181px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11843);">W numerach </span><span style="left: 254.929px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.21146);">1 i 3 kwartalnika </span><span style="left: 388.834px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.29132);">„Ius Novum” </span><span style="left: 498.129px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11913);">ukazał </span><span style="left: 553.698px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.24824);">się artykuł </span><span style="left: 639.595px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10129);">Łukasza </span><span style="left: 707.862px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09594);">Kasprowicza </span><span style="left: 811.098px; top: 1257.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13234);">zatytu-</span><span style="left: 151.198px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11436);">łowany </span><span style="left: 212.314px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.994478);">Problematyka przywilejów w </span><span style="left: 416.79px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.974165);">systemie zabezpieczenia społecznego </span><span style="left: 670.588px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04628);">(część </span><span style="left: 720.013px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0268);">I i II). </span><span style="left: 766.11px; top: 1283.09px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12499);">Podstawowy </span><span style="left: 151.198px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.111);">problem </span><span style="left: 220.95px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.118);">badawczy </span><span style="left: 303.808px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1404);">w opracowaniu </span><span style="left: 429.914px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13666);">sprowadza </span><span style="left: 519.514px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.31402);">się do pytania, </span><span style="left: 639.424px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.18991);">czy uprzywilejowane </span><span style="left: 809.05px; top: 1308.69px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15355);">upraw<span style="left: 151.181px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10441);">nienia </span><span style="left: 203.832px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11249);">emerytalne </span><span style="left: 294.797px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26289);">dla wybranych </span><span style="left: 416.397px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15094);">grup </span><span style="left: 459.2px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12271);">zawodowych </span><span style="left: 566.942px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07897);">mają </span><span style="left: 609.216px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12522);">uzasadnienie </span><span style="left: 715.064px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11433);">w kontekście </span><span style="left: 821.509px; top: 182.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12739);">zasad </span><span style="left: 151.198px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09655);">określonych </span><span style="left: 248.171px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10646);">w konstytucji </span><span style="left: 356.015px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.18758);">RP. W konkluzjach </span><span style="left: 503.574px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12203);">Autor </span><span style="left: 553.852px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11727);">opowiedział </span><span style="left: 652.634px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.23653);">się za likwidacją </span><span style="left: 783.023px; top: 207.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08658);">większości </span><span style="left: 151.181px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11356);">omawianych </span><span style="left: 253.854px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10719);">przywilejów </span><span style="left: 353.865px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13058);">i zbudowaniem </span><span style="left: 477.939px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10759);">powszechnego, </span><span style="left: 599.471px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09284);">jednolitego </span><span style="left: 688.9px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09536);">i spójnego </span><span style="left: 771.776px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12708);">modelu </span><span style="left: 835.111px; top: 233.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07825);">sys-</span><span style="left: 151.181px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12933);">temu </span><span style="left: 195.844px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10302);">zabezpieczenia </span><span style="left: 315.738px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09294);">społecznego, </span><span style="left: 418.53px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07639);">obejmującego </span><span style="left: 527.45px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10641);">wszystkie </span><span style="left: 607.936px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14348);">grupy </span><span style="left: 659.631px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12042);">zawodowe. </span><span style="left: 752.218px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09597);">Zapoznając </span><span style="left: 844.361px; top: 259.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06103);">się </span><span style="left: 151.164px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14146);">z opracowaniem </span><span style="left: 286.707px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14851);">Ł. Kasprowicza, </span><span style="left: 418.087px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12463);">można </span><span style="left: 476.574px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10479);">odnieść </span><span style="left: 541.41px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11738);">wrażenie, </span><span style="left: 622.272px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.21706);">że część </span><span style="left: 692.143px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15028);">z poruszonych </span><span style="left: 813.487px; top: 284.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.18855);">w nim</span><span style="left: 151.13px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14824);">zagadnień </span><span style="left: 239.16px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.26533);">nie została </span><span style="left: 332.651px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15602);">przedstawiona </span><span style="left: 455.241px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12739);">dogłębnie </span><span style="left: 539.635px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11365);">i wszechstronnie. </span><span style="left: 684.805px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13363);">Zastrzeżenia </span><span style="left: 791.096px; top: 310.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11151);">pojawiają</span><span style="left: 151.147px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.34611);">się przy </span><span style="left: 223.032px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13851);">lekturze </span><span style="left: 293.841px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13594);">fragmentów </span><span style="left: 395.712px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11937);">poświęconych </span><span style="left: 513.131px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12552);">funkcjonariuszom </span><span style="left: 659.99px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13048);">służb </span><span style="left: 708.903px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15615);">mundurowych </span><span style="left: 831.185px; top: 335.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12825);">oraz </span><span style="left: 151.147px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11198);">sędziom </span><span style="left: 220.011px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12609);">i prokuratorom. </span><span style="left: 346.321px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13592);">Nasuwa </span><span style="left: 414.468px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.19013);">się przypuszczenie, </span><span style="left: 568.086px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.18154);">że Ł. Kasprowicz </span><span style="left: 704.397px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11979);">badał </span><span style="left: 751.433px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07648);">regulacje </span><span style="left: 824.222px; top: 361.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12367);">doty-</span><span style="left: 151.13px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06005);">czące </span><span style="left: 196.903px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11774);">uprzywilejowania </span><span style="left: 339.46px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11921);">w zabezpieczeniu </span><span style="left: 480.568px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10533);">społecznym </span><span style="left: 576.499px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17641);">bez ściślejszego </span><span style="left: 700.318px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.23173);">ich powiązania </span><span style="left: 821.389px; top: 387.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10189);">z fak-</span><span style="left: 151.13px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1161);">tycznymi </span><span style="left: 229.466px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16754);">i prawnymi </span><span style="left: 328.452px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14693);">uwarunkowaniami </span><span style="left: 481.728px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1143);">wpływającymi </span><span style="left: 601.144px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.2854);">na treść </span><span style="left: 669.206px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.15585);">uprawnień </span><span style="left: 760.069px; top: 412.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12694);">emerytalnych</span><span style="left: 151.13px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11823);">poszczególnych </span><span style="left: 280.973px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.17);">grup </span><span style="left: 325.807px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13394);">zawodowych. </span><span style="left: 440.154px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.31601);">Aby dokonać </span><span style="left: 553.596px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13783);">gruntownej </span><span style="left: 650.125px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10742);">i zobiektywizowanej </span><span style="left: 819.682px; top: 438.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10869);">oceny</span><span style="left: 151.13px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07489);">istniejących </span><span style="left: 244.143px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11992);">rozwiązań </span><span style="left: 328.248px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.29385);">oraz udzielić </span><span style="left: 431.416px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09307);">przekonującej </span><span style="left: 541.496px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.13109);">odpowiedzi </span><span style="left: 637.189px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.23703);">na pytanie </span><span style="left: 722.727px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11303);">o zasadność </span><span style="left: 819.512px; top: 463.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10869);">różni-</span><span style="left: 151.113px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10213);">cowania </span><span style="left: 219.977px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07946);">sytuacji </span><span style="left: 283.396px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11661);">prawnej </span><span style="left: 351.032px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12646);">adresatów </span><span style="left: 435.256px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12498);">norm </span><span style="left: 482.087px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14405);">prawa </span><span style="left: 536.154px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06813);">socjalnego, </span><span style="left: 624.713px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10517);">istotne </span><span style="left: 681.238px; top: 489.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.24112);">jest, by wieloaspektowo </span><span style="left: 151.147px; top: 515.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10346);">analizować </span><span style="left: 241.822px; top: 515.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09973);">poszczególne </span><span style="left: 348.881px; top: 515.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12279);">zagadnienia.</span></span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1253 Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jako instrument sprawnego zarządzania 2021-10-19T11:11:16+02:00 Wojciech M. Hrynicki wojciech.hrynicki@onet.pl <p><span style="left: 151.181px; top: 719.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12745);">Kontrola wewnętrzna w </span><span style="left: 343.488px; top: 719.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10519);">administracji publicznej jest z </span><span style="left: 576.602px; top: 719.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11954);">jednej strony rodzajem wielu kontroli </span><span style="left: 151.164px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08859);">występujących w </span><span style="left: 286.332px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08365);">sferze publicznej, ale z </span><span style="left: 462.46px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0676);">drugiej </span><span style="left: 520.709px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1179);">– instrumentem sprawnego zarządzania w </span><span style="left: 847.518px; top: 745.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.99512);">tej </span><span style="left: 151.164px; top: 771.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.10168);">sferze. Autor przedstawia specyfikę kontroli wewnętrznej w </span><span style="left: 609.438px; top: 771.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08145);">administracji publicznej, korzysta</span><span style="left: 859.066px; top: 771.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.164px; top: 796.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09884);">jąc zarówno z </span><span style="left: 262.132px; top: 796.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08497);">teorii kontroli, jak i </span><span style="left: 412.967px; top: 796.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11834);">porównań do kontroli wewnętrznej w </span><span style="left: 706.104px; top: 796.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1035);">sektorze prywatnym, </span><span style="left: 151.164px; top: 822.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14408);">i w tym celu wykorzystuje w </span><span style="left: 380.421px; top: 822.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08827);">szczególności metodę krytycznej analizy źródeł. Stawiając za cel </span><span style="left: 151.181px; top: 847.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06544);">udowodnienie niemożności bezrefleksyjnego stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. </span><span style="left: 151.181px; top: 873.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14215);">o kontroli w </span><span style="left: 248.649px; top: 873.492px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08509);">administracji rządowej do klasycznej kontroli wewnętrznej, będącej swego rodzaju </span><span style="left: 151.198px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11066);">samokontrolą organu administracyjnego, porównuje w </span><span style="left: 572.54px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11073);">różnych płaszczyznach działanie orga</span><span style="left: 859.02px; top: 899.092px; font-size: 17.0667px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 151.198px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11545);">nów administracyjnych, będących z </span><span style="left: 431.365px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1091);">jednej strony kontrolującym, a </span><span style="left: 670.076px; top: 924.692px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.14462);">z drugiej kontrolowanym </span><span style="left: 151.198px; top: 950.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09527);">do charakterystyki kontroli wewnętrznej, w </span><span style="left: 482.923px; top: 950.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0708);">której kontrolującym i </span><span style="left: 652.532px; top: 950.292px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09663);">kontrolowanym jest ten sam </span><span style="left: 151.198px; top: 975.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.09785);">organ (jednostka). W </span><span style="left: 316.711px; top: 975.892px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.12386);">tym celu posiłkuje się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną, </span><span style="left: 151.198px; top: 1001.49px; font-size: 17.0667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08417);">charakterystyczną dla egzegezy zawiłości działania administracji rządowej.</span></p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Ius Novum