Zasady etyczne

Redakcja „Ius Novum” dba o utrzymanie wysokich standardów etycznych czasopisma. Artykuły przekazane do publikacji w „Ius Novum” są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Zasady etyczne dotyczące redakcji

Decyzja o publikacji
Redakcją kieruje Redaktor Naczelny, przestrzegający stosownych uregulowań prawnych dotyczących autorstwa, własności intelektualnej, plagiatu czy zniesławienia i decyduje, które z nadesłanych artykułów zostaną opublikowane. Redaktor może konsultować się z redaktorami stowarzyszonymi i/lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji. W razie potrzeby opinia Rady Naukowej jest również brana pod uwagę. Decyzja o publikacji artykułu może być ograniczona przez ryzyko np. potencjalnego zniesławienia, naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości dotyczące autorstwa lub współautorstwa, tj. tak zwanych „guest authorship” i „guest authorship”. Te niepochlebne praktyki będą eliminowane.  

Poufność
Żaden z członków Rady Redakcyjnej nie jest uprawniony do ujawnienia informacji o zgłoszonej pracy osobie innej niż osoba upoważniona do uzyskania informacji w toku postępowania redakcyjnego, jej autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, doradcy redakcyjni lub Wydawca. Redaktor nie udziela autorom informacji o recenzentach i odwrotnie.

Konflikt interesów i jego ujawnienie
Artykuły niepublikowane lub ich fragmenty nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redakcji lub recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Redaktor nie powołuje recenzentów, którzy są podwładnymi autorów lub pozostają w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeśli Redaktor o nich wie).

Działania antydyskryminacyjne
W celu zapobiegania dyskryminacji Redakcja przestrzega zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa obowiązującego w Polsce. Wszyscy autorzy są traktowani równo i z poszanowaniem godności.

Autocytowania
Redaktor lub recenzent nigdy nie prowadzi żadnej praktyki, która zobowiązuje autorów do powoływania się na swoje czasopismo jako dorozumiany lub wyraźny warunek przyjęcia do publikacji.  Wszelkie rekomendacje dotyczące artykułów, które mają być cytowane w artykule, powinny być sformułowane na podstawie bezpośredniego związku z artykułem autora, w celu udoskonalenia ostatecznie opublikowanych badań.  Recenzenci powinni kierować autorów do odpowiedniej literatury w ramach procesu wzajemnej weryfikacji, jednak nie powinno to nigdy obejmować ogólnych instrukcji cytowania poszczególnych czasopism.

Redaktor ocenia manuskrypty pod kątem ich treści intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów.

„Ius Novum” stosuje mechanizm recenzji „double blind”, tj. utajnia tożsamość autorów i recenzentów.

Procedura w przypadku skarg
Redaktor (w porozumieniu z wydawcą) podejmuje odpowiednie środki zaradcze, gdy zostały przedstawione skargi etyczne dotyczące złożonego manuskryptu lub opublikowanej pracy. Środki takie obejmują zasadniczo skontaktowanie się z autorem artykułu i należyte rozpatrzenie odpowiedniej skargi lub zgłoszonych roszczeń, ale mogą również obejmować dalsze zgłoszenia do odpowiednich instytucji i organów badawczych, a jeśli skarga zostanie podtrzymana, publikację sprostowania, wycofania, wyrażenia obaw lub innej stosownej uwagi. Każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania publikacyjnego musi zostać zbadany, nawet jeśli zostanie odkryty po upływie lat od publikacji.

Zasady etyczne dotyczące autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy.Autorstwo powinno odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w koncepcję pracy, projekt, realizację lub interpretację.  Osoby, które nie są autorami, ale wniosły znaczący wkład do artykułu, powinny być wymienione w sekcji „podziękowania”. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni, znają i zaakceptowali ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na przekazanie artykułu do publikacji. Autorzy, którzy publikują wyniki swoich badań, powinni przedstawić zastosowaną metodologię badawczą, obiektywne omówienie wyników oraz ich znaczenie dla celów i praktyki naukowej. Praca powinna zawierać odniesienie do wszystkich wykorzystywanych źródeł. Publikowanie nieprawdy jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Konflikt interesów i jego ujawnienie
Autorzy powinni ujawnić wszystkie źródła finansowania swoich projektów, wkład instytucji badawczych, społeczeństw i innych podmiotów, a także wszelkie inne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki i ich interpretację.

Standardy sprawozdawczości
Autorzy artykułów opartych na własnych badaniach powinni przedstawić szczegóły wykonanej pracy i omówić jej znaczenie. Dane, na których opiera się praca, powinny być szczegółowo przedstawione. Stwierdzenia nieprawdziwe lub celowo niedokładne będą traktowane jako zachowanie nieetyczne i zakazane.

Dostęp do danych i ich przechowywanie
Autorzy powinni dostarczyć nieprzetworzone dane dotyczące pracy przedłożonej do wglądu lub powinni być przygotowani do zapewnienia dostępu do tych danych. Autorzy powinni przechowywać dane przez okres co najmniej jednego roku od daty publikacji.

Wielokrotne lub konkurencyjne publikacje
Ogólnie rzecz biorąc, autorzy nie powinni publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Przekazywanie tej samej pracy więcej niż jednej redakcji jednocześnie jest nieetyczne i zabronione.

Potwierdzanie źródeł
Autorzy muszą potwierdzić i odnieść się do wszystkich publikacji, które miały wpływ na nadesłany utwór i muszą potwierdzić każdy przypadek wykorzystania utworu innych autorów.

Istotne błędy w opublikowanym utworze
W przypadku stwierdzenia istotnych błędów lub nieścisłości w pracy autorzy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie sekretarza Redakcji. W przypadku, gdy artykuł został już opublikowany, autor powinien współpracować z Redakcją w celu wycofania artykułu lub opublikowania stosownej erraty.

Oryginalność i plagiat
Autorzy są zobligowani do zgłaszania do publikacji wyłącznie oryginalnych prac. Powinni też upewnić się, że nazwiska autorów cytowane w utworze i/lub cytowane fragmenty ich utworów są właściwie uznawane lub powoływane.

Guest i ghost authorship
Ghost authorship ma miejsce wtedy, gdy ktoś wnosi znaczący wkład do utworu, ale nie jest wymieniony jako autor lub jego rola w publikacji nie jest uznawana. Guest authorship ma miejsce, gdy wkład kogoś jest bardzo mały lub nieistniejący, ale jego nazwisko jest wymienione wśród autorów.

Oba te zjawiska są przejawem braku uczciwości naukowej i wszystkie takie przypadki będą ujawniane, z powiadomieniem podmiotów składowych (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń redaktorów itp.) Redakcja będzie dokumentować każdy przypadek nierzetelności naukowej, a w szczególności naruszenie zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie  ww. praktykom

Zasady etyczne dotyczące recenzentów

Współpraca recenzentów z redakcją
Recenzenci wspierają redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji i autorów w korygowaniu błędów.

Wzajemna weryfikacja jest istotnym elementem formalnej komunikacji naukowej i leży u podstaw metody naukowej. Elsevier podziela pogląd wielu osób, że wszyscy naukowcy, którzy chcą wnieść swój wkład w publikacje, mają obowiązek rzetelnej recenzji.

Recenzenci, którzy nie mogą recenzować pracy lub wiedzą, że nie będą w stanie złożyć recenzji w uzgodnionym terminie, powinni poinformować o tym Sekretarza Rady Redakcyjnej.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Obiektywność
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i rzetelnie.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace należy traktować jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazywane lub omawiane z osobami trzecimi, które nie są upoważnionymi członkami Rady Redakcyjnej.

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem.

Potencjalny konflikt interesów
Nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Informacje uprzywilejowane lub pomysły uzyskane w drodze wzajemnej weryfikacji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągania osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z powiązań konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z pracami.

Cytowanie innych publikacji
Recenzenci powinni wskazać publikacje, do których autor się nie odniósł, choć jego dzieło by na tym zyskało. Wszelkie wypowiedzi dotyczące obserwacji, źródeł lub argumentów, które były wcześniej omawiane, powinny być poparte odpowiednim cytatem. Recenzenci powinni również poinformować Redakcję o zauważonych istotnych podobieństwach lub częściowym pokrywaniu się tekstu bądź wywodu logicznego (podejrzenie plagiatu).

Recenzenci powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, pochodna lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno towarzyszyć odpowiednie odniesienie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się rozpatrywanego manuskryptu i wszelkich innych opublikowanych artykułów, o których posiada on osobistą wiedzę.