Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Akceptuję licencję na publikację
 • Niniejszym zgadzam się na redakcję językową i opracowanie typograficzne tekstu.
 • Niniejszym oświadczam, że:
  • Zgłoszona do publikacji praca jest oryginalnym opracowaniem.
  • Nie została również zgłoszona do publikacji nigdzie indziej.
  • Nie zostanie również przesłany do innej redakcji do momentu podjęcia przez Redakcję IN decyzji odnośnie publikacji (pozytywnej bądź negatywnej).
  • Wszystkie podane w zgłoszeniu dane, zwłaszcza personalia Autora/ów, są prawdziwe, a zgłoszenie nie łamie zasad etyki publikacyjnej, w szczególności w zakresie zjawisk takich jak ghostwriting lub guest authorship
  • Manuskrypt nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich.
  • Manuskrypt nie zawiera nieudokumentowanych oskarżeń, pomówień lub w żaden inny sposób nie łamie obowiązującego w Polsce prawa Jestem autorem tej pracy.
  • W przypadku publikacji wieloautorskich: mam zgodę pozostałych współautorów na zgłoszenie do publikacji.
 • Oświadczam, że praca została przygotowana zgodnie z wytycznymi dla autorów.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

 1. W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzenta.
 2. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: iusnovum@lazarski.edu.pl
 3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
 4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
 5. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja – 12 stron.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
 7. Szczegółowe wskazówki dla autorów opublikowane są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego, pod adresem lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza-uczelni-lazarskiego/informacje-dla-autorow/. Autorów artykułów obowiązuje składanie bibliografii.
 8. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.

Redakcja nie pobiera opłat od autorów za publikację. 

Zasady etyczne dotyczące autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy.

Ujawnienie i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting/guestautorship
Ghostwriting/guestautorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane. Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guestautorship.

Szczegóły techniczne jakości materiału przekazywanego do Oficyny:

 1. w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,
 2. wszystkie tabele muszą być edytowalne;
 3. w przypadku tekstów w j. angielskim zapis liczb dziesiętnych musi być w tym języku (przykład: PL 0,3 a EN 0.3);
 4. równania powinny być edytowalne i sporządzone w edytorze Microsoft Equation;
 5. plik tekstowy (w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora);
 6. w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów;
 7. interlinia 1,5 wiersza, lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm;
 8. w przypadku monografii złożonych z artykułów nie trzeba scalać rozdziałów do jednego pliku, wystarczy ponumerować poszczególne pliki;
 9. w plikach scalonych – ujednolicona i ciągła numeracja stron;
 10. każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie numer i podpis;
 11. ilustracje przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie:
  • fotografie – pliki *tif lub *jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub kontrastowe + pliki .pdf, dobrej jakości oryginały do reprodukcji, (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg);
  • wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
  • rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji;
 12. nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;
 13. opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu; np. styl APA – przewodnik po stylu dostępny tutaj: http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf
 14. pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo wg tytułów.
 15. prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w jednolitej formie w obrębie całej pracy;
 16. zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy (górne lub końcowe, czcionka 10 pkt, interlinia 1,5 wiersza);
 17. prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

Łamanie, opracowanie redakcyjne i graficzne zleca wyłącznie Wydawnictwo.

Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Oficyna Wydawnicza może zwrócić materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z Instrukcją.

Glosy

Glosy - są recenzowane