Licencja na publikację

Licencja na publikację w kwartalniku „Ius Novum”

Właściciel czasopisma: Uczelnia Łazarskiego, Warsaw, Poland

Tytuł artykułu:

Autor(ży):

Autor korespondujący:

 1. Licencja
  Wykorzystanie artykułu dla celów niekomercyjnych podlega zapisom licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, z  wyłączeniem paragrafów 2  do 8  poniżej, które mają w tym zakresie zastosowanie i  są rozstrzygające w przypadku wszelkich sprzecznych zapisów modelu licencji. Uwzględniając poniższe zapisy, autor niniejszym przyznaje właścicielowi czasopisma na czas nieoznaczony wyłączną licencję   na niekomercyjne oraz komercyjne wykorzystanie artykułu (w przypadku pracowników rządowych USA: w możliwym zakresie) zgodnie z zapisami paragrafu 2 poniżej oraz paragrafów 4 do 9 poniżej, na całym świecie, w jakiejkolwiek formie, w dowolnym języku, w całym okresie objętym prawami autorskimi, począwszy od daty przyjęcia do publikacji.
 2. Oświadczenia autora
  Autor zapewnia, że artykuł jest opracowaniem oryginalnym, napisanym przez określonego autora/autorów, nie został dotąd opublikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw żadnej strony trzeciej, podlega wyłącznym prawom autorskim autora i nie jest obciążony żadnymi prawami stron trzecich oraz iż autor/autorzy uzyskali na piśmie wszelkie niezbędne zgody na cytowanie innych źródeł.
 3. Prawa autora
  Autor zachowuje następujące prawa:
  • prawa autorskie oraz inne prawa własności w odniesieniu do artykułu, takie jak prawa patentowe,
  • prawo do wykorzystania zawartości artykułu dla celów przyszłej pracy, z włączeniem wykładów oraz książek,
  • prawo do reprodukcji artykułu dla własnych celów, pod warunkiem, że kopie nie podlegają sprzedaży,
  • prawo do archiwizacji artykułu.
 4. Współautorstwo
  W przypadku, gdy artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba podpisująca niniejszy formularz umowy licencyjnej oświadcza, że posiada zgodę pozostałych współautorów na udzielenie licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie licencyjnej oraz pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych współautorów do podpisania niniejszej umowy licencyjnej w ich imieniu, a także do jej zerwania lub odstąpienia od niej.
 5. Zakończenie umowy
  Niniejsza umowa może zostać zerwana przez autora lub właściciela czasopisma z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku, gdy strona druga materialnie narusza zapisy niniejszej umowy i odmawia naprawienia szkód w okresie jednego miesiąca od daty powiadomienia strony naruszającej umowę przez stronę odstępującą od umowy o takim naruszeniu. Żaden przypadek naruszenia zapisów niniejszej umowy nie będzie skutkować automatycznym zerwaniem umowy i przyznanych licencji oraz nie będzie wpływał na definicję właściciela czasopisma. Po upływie czterdziestu (40) lat od daty podpisania niniejszej umowy, umowa może zostać zerwana bez podania przyczyn przez autora bądź właściciela czasopisma z dwuletnim wyprzedzeniem. W dowolnym okresie, autor oraz właściciel czasopisma mogą odstąpić od niniejszej umowy w drodze porozumienia. Niniejsza umowa, wraz z przyznanymi licencjami, może zostać zerwana wyłącznie na podstawie zapisów niniejszego paragrafu 6.
 6. Należności
  Niniejsza umowa nie upoważnia autora do otrzymywania żadnych należności lub opłat. W zakresie określonym prawem, autor zrzeka się praw do należności wynikających z wykorzystania artykułu przez właściciela czasopisma lub jego sublicencjobiorców.
 7. Zakres licencji
  Wyłączne prawa oraz zakres licencji przyznanej na podstawie niniejszej umowy właścicielowi czasopisma w odniesieniu do użytkowania dla celów komercyjnych określa się w następujący sposób:
  1. opracowanie, reprodukcja, wytworzenie, publikacja, dystrybucja, udostępnienie, reklama, promocja, licencjonowanie oraz sublicencjonowanie kopii drukowanych i elektronicznych artykułu za pośrednictwem Internetu oraz innych środków przesyłania danych, znanych obecnie i opracowanych w przyszłości; powyższe zapisy obejmują abstrakty, bibliografię, ilustracje, obrazy, indeksy oraz nagłówki, a także inne materiały podlegające prawom własności zawarte w artykule;
  2. upoważnienie, licencjonowanie i sublicencjonowanie innych podmiotów w związku z egzekwowaniem praw zależnych i innych do artykułu, z włączeniem prawa do kopiowania, skanowania oraz  reprodukcji kopii,  reprodukcji fragmentów artykułu w  innych opracowaniach, reprodukcji kopii  artykułu jako  elementów kompilacji opracowań, w  tym  zbiorów materiałów niezbędnych do  prowadzenia zajęć  dydaktycznych, prac  związanych z  dostosowaniem opracowań dla  potrzeb klienta, elektronicznych baz  danych, dostarczania dokumentów i innych usług informacyjnych, a także publikacji, dystrybucji i udostępniania, na zasadach objętych licencją.
  Ilekroć niniejsza umowa odnosi się do licencji udzielanej właścicielowi czasopisma na podstawie niniejszej umowy jako licencji wyłącznej, autor zobowiązuje się nie tylko do powstrzymywania się od udzielania takiej licencji osobie trzeciej, ale także do powstrzymywania się od wykonywania prawa stanowiącego przedmiot takiej licencji w inny sposób niż poprzez wykonywanie niniejszej umowy. Właściciel czasopisma jest uprawniony to egzekwowania praw od strony trzeciej w zakresie określonym prawem oraz prawami przyznanymi na podstawie licencji i niniejszej umowy. W przypadku, gdy artykuł został napisany w związku z zatrudnieniem przez rząd US lub UK i/lub był wspierany przez fundusze NIH, prosimy o skonsultowanie się właścicielem czasopisma w kwestii dalszego postępowania.
 8. Kwestie różne
  Redakcja czasopisma może dokonać zmian w artykule w zakresie interpunkcji, ortografii, stosowania dużych/małych liter oraz uzusu językowego w zależności od uznania. Autor przyjmuje do wiadomości, że artykuł może być opublikowany w formie powszechnie dostępnej oraz że dostęp do artykułu będzie wolny od wszelkich opłat. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.