Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum <p>Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r.</p> pl-PL iusnovum@lazarski.pl (dr Jacek A. Dąbrowski) iusnovum@lazarski.pl (dr Jacek A. Dąbrowski) Wed, 29 Dec 2021 17:42:15 +0100 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Odpowiedzialność cywilna firm audytorskich – część 1 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1267 <p>Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich. Autorzy podejmują próbę zrekonstruowania reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez firmy audytorskie na gruncie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rozważania prowadzą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata mamy do czynienia z odrębnym i samodzielnym reżimem odpo-wiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, a jeśli tak, to czy dopuszczalne jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej oraz w jakim zakresie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozwala również na odniesienie się do innych szczegółowych zagadnień, m.in. do zakresu zastosowania ustawowych limitów odpo-wiedzialności czy kwalifikowania naruszenia standardów zawodowych przez biegłego rewi-denta z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności. Pierwsza część opracowania tyczy się do problemu odrębności cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej firm audytorskich oraz odpowiedzialności kontraktowej za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wobec badanej jednostki.</p> Maciej Zieliński, Krzysztof Ślebzak Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1267 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1268 <div class="page" data-page-number="50" data-loaded="true"> <div class="textLayer">Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest zawiadamianie pokrzywdzonego, świadka lub jednostki Policji o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego. aresztu śledczego i zakładu psychiatrycznego. Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności wprowadzania do Kodeksu karnego wykonawczego takiego obowiązku zawiadamiania i poprawności określenia przesłanek. Główną tezą badawczą było wykazanie, że zawiadomienia te spełniają istotna rolę w zakresie ochrony pokrzywdzonego i świadka oraz mają istotny walor prewencyjny co do zawiadomienia jednostki Policji. Wyniki badania mają oryginalny charakter, gdyż dotyczą problematyki prawie nieporuszanej w literaturze. Badania tyczą się przede wszystkim problematyki krajowej, ale mogą być przydatne także w innych państwach, ze względu na to, że dotyczą oryginalnego środka. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki, gdyż zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną, duży ładunek myśli teoretycznej, a także dla praktyki – wskazuje kierunki interpretacji przesłanek zawiadomienia i innych jego elementów, a tym samym może przyczynić się do jednolitego jego stosowania.</div> </div> Blanka Stefańska Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1268 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zmiany art. 190a k.k. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1270 <p>Artykuł 190a k.k., penalizujący przestępstwo uporczywego nękania, a także kradzieży toż-samości, wprowadzony został do polskiego Kodeksu karnego w 2011 roku. Od tego czasu w doktrynie toczą się dyskusje nad tym, czy przepis ten spełnia swoją rolę. Podejmowane są także analizy jego konstrukcji i użytych w nim znamion. W tym opracowaniu przedstawiony został krótki zarys historii funkcjonowania art. 190a w polskiej ustawie karnej, ukazujący jego pierwotne brzmienie oraz prezentujący zmiany dokonane w nim ustawą z dnia 31 marca 2020 roku. To także próba oceny wprowadzonych zmian.</p> Patrycja Palichleb Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1270 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 O wykorzystaniu derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w rozwiązywaniu problemów prawa karnego https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1271 <p>Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w rozwiązywaniu kilku wybranych istotnych problemów prawa karnego – na bazie przyjmowanych przez rzeczoną koncepcję dwupoziomowości tekstu praw-nego oraz rozczłonkowaniu treściowym norm w przepisach prawnych. Na tym tle ustalono, że każdy przepis typizujący części szczególnej Kodeksu karnego zawsze wysłowia zręby normy sankcjonowanej i sankcjonującej, co oznacza, że prawo karne jest regulatorem życia społecz-nego i samoistnym źródłem norm sankcjonowanych (zakazujących). Nadto ustalono, że prze-pisy statuujące kontratypy w rzeczywistości są przepisami modyfikującymi i nie są podstawą rekonstrukcji określonej normy prawnej. Stanowią niezbędny składnik norm sankcjonowanych i modyfikują ich zakres zastosowania. W konsekwencji w obszarze prawa karnego ustalenie bezprawności czynu ma zawsze charakter definitywny, bo przekroczenie określonej normy sankcjonowanej implikuje bezprawność. Tym samym nie jest tak, że ustawowa określoność czynu i bezprawność to dwa różne elementy struktury przestępstwa, znajdujące się na róż-nych piętrach tej struktury.</p> Kamil Siwek Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1271 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Przestępstwa z użyciem noża w Anglii i Walii https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1272 <p>Niniejszy artykuł stanowi próbę syntezy przestępczości z użyciem noża w Anglii i Walii. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie zjawiska przez pryzmat istniejących regulacji, sys-temu prewencyjnego oraz badań wyjaśniających obecność zjawiska, ale również zachęcenie do przyjrzenia się bliżej zjawisku w Polsce. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że szczątkowe dane dotyczące polskiej rzeczywistości uzasadniają potrzebę pogłębienia wiedzy poprzez przyjrzenie się sposobom rozwiązywania problemu przez anglosaskie środowisko i ewentualnemu rozszerzeniu prowadzonych przez państwo statystyk</p> Monika Mirończuk Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1272 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wykonalność porozumień arbitrażowych – wzajemne oddziaływanie rozdziałów 4 oraz 5 nigeryjskiej ustawy o arbitrażu i postępowaniu rozjemczym z 2004 roku https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1273 <p>Niniejszy artykuł przedstawia kwestię wykonalności porozumień arbitrażowych – wzajemnego oddziaływania rozdziałów 4 i 5 nigeryjskiej Ustawy o Arbitrażu i Postępowaniu Rozjemczym z 2004 roku (ACA). Autor omawia następujące zagadnienia: czy w przypadku unikalnych i odmiennych, ale pokrewnych przepisów rozdziałów 4 i 5 ACA dotyczących tych samych zagadnień są one w sprzeczności, mogą być stosowane alternatywnie bądź równocześnie, czy też jeden przepis wypiera drugi lub jest niemożliwy do zastosowania; czy rozdział 4 ACA oznacza ograniczenie lub kontrolę władzy sądowniczej powierzonej sądom przez Konstytucję, czy też związku z tym dzielenie przez sądy władzy sądowniczej z trybunałami arbitrażowymi jest nieprawomocne na podstawie rozdziału 1(1)(3) tej samej Konstytucji Nigerii z 1999 roku; oraz kroki proceduralne w celu wdrożenia rozdziału 5 ACA.Stosując metodę badań doktrynalnych dotyczących źródeł pierwotnych, autor wyciąga wniosek, że rozdział 5 ACA wypiera rozdział 4; rozdział 4 nie jest alternatywny w stosunku do rozdziału 5; rozdziały 4(1) i (2) ACA, uszczuplając lub ograniczając władzę sądowniczą sądów, pozostają w sprzeczności z rozdziałami 6(1) oraz 6(6) Konstytucji Federalnej Republiki Nigerii z 1999 roku (z późniejszymi zmianami), a zatem są nieprawomocne na podstawie rozdziału 1(1)(3) tej samej Konstytucji z 1999 roku i nie mogą mieć zastosowania; że nigeryjskie sądy nie uznają aktów prawnych, które mają na celu ograniczyć, uszczuplić lub regulować i skasować władzę sadowniczą przyznaną przez Konstytucję lub stanowią o dzieleniu władzy sądowni-czej z jakimikolwiek ciałami innymi niż sądy, którym Konstytucja przyznała tę władzę.</p> Joseph Mbadugha Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1273 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Od liczby przestępstw niewykrytych do innych statystyk kryminalnych: obserwacje opolskiej policji z wykorzystaniem modeli bayesowskich https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1274 <p>Niewykrywalność przestępstw jest dużym problemem w utrzymaniu porządku publicznego, a analizując doniesienia naukowe na ten temat wydaje się, że go można nawet uznać za „wstydliwy”. Z tego powodu w niniejszej pracy podjęliśmy się oceny niniejszego zjawiska kryminalistycznego, dostosowując nowoczesne metody geostatystyczne. W opracowaniu wykorzystaliśmy wszystkie zgłoszone do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przestęp-stwa popełnione w województwie w okresie pięciu lat 2015–2019 i zbudowaliśmy modele przestrzenno-czasowe wskaźników niewykrytej przestępczości. Ich roczne pięcioletnie stopy wzrostu oparte są na populacji referencyjnej przy użyciu hierarchicznego modelowania bay-esowskiego. Kombinacje tych poziomów porównaliśmy z prawdopodobieństwem liczby wykrytych i niewykrytych przestępstw. Analiza statystyczna została rozszerzona o powierzch-nię kwadratową i surowe wskaźniki zgłoszonych statystyk przestępczości względem popu-lacji referencyjnej. Stwierdziliśmy, że stopień wykrywalności przestępstw jest bezpośrednio związany z liczebnością populacji referencyjnej, co może również sugerować zasadność prze-prowadzenia szczegółowej analizy w zakresie dostosowania odpowiedniej obsady personelu policji w jednostkach administracyjnych. Wyraźny był również wpływ powierzchni jednostek administracyjnych na liczbę niewykrytych przestępstw. Ponadto ogólne wskaźniki zgłaszanej przestępczości oraz wahania w czasie w obrębie samych jednostek terytorialnych implikowały istotniejsze zmiany statystyk kryminalistycznych, niż różnice pomiędzy nimi i zostały ustalone jedynie na podstawie liczby przestępstw niewykrytych. Zastosowanie metod bayesowskich (pomimo statystycznego zaawansowania, jednakże prostej aplikacji komputerowej) pozwala na analizę danych geostatystycznych (niezależnie od rodzaju) i nowe możliwości wniosko-wania naukowego. Przy obecnej technice oprogramowania, wszystkie prezentowane wyniki statystyczne są dość łatwe do osiągnięcia, niemniej wymagają współpracy zainteresowanych profesjonalnych organów policyjnych i statystycznych oraz komplementarnych analiz nauko-wych. Na koniec warto podkreślić, że metody bayesowskie pozwalają na otwarcie zupełnie nowych horyzontów poznawczych w badaniach kryminalistycznych.</p> Rafał Drozdowski, Stephen Dewsbury, Andrzej Tukiendorf Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1274 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100