Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum <p>Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r.</p> pl-PL iusnovum@lazarski.pl (dr Jacek A. Dąbrowski) iusnovum@lazarski.pl (dr Jacek A. Dąbrowski) Thu, 07 Apr 2022 18:52:34 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1292 <p>Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich. Autorzy podejmują próbę zrekonstruowania reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez firmy audytorskie na gruncie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rozważania prowadzą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata mamy do czynienia z odrębnym i samodzielnym reżimem odpo-wiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, a jeśli tak, to czy dopuszczalne jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej oraz w jakim zakresie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozwala również na podjęcie innych szczegółowych zagadnień, odnoszących się m.in. do zakresu zastosowania ustawowych limitów odpowiedzialności czy kwalifikowania naruszenia standardów zawodowych przez biegłego rewidenta z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności. Przedmiotem drugiej części opracowania jest problematyka odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wobec osób trzecich, a także odpowiedzialność firmy audytorskiej w związku z badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych i za świadczenie innych czynności rewizji finansowej niż badanie. Zaprezentowane zostaną także wnioski płynące z przeprowadzonych rozważań.</p> Krzysztof Ślebzak, Maciej Jakub Zieliński Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1292 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1294 <p>Artykuł dotyczy aktualnego i ważnego zagadnienia, jakim jest crowdfunding (finansowanie społecznościowe). Stanowi on współcześnie istotne źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania – zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym – procesu crowdfundingu w Polsce. W pierwszym kroku wskazane zostały cechy charakterystyczne determinujące crowdfunding i szerzej – modele oraz rodzaje crowdfundingu. W drugim kroku dokonana została szczegółowa analiza przepisów prawa w zakresie finansowania społecznościowego przez pryzmat przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej. Postawiona w pracy teza badawcza, że brak jest regulacji dotyczących crowdfundingu w Polsce, przy jednoczesnej potrzebie uregulowania tej problematyki została zweryfikowana i potwierdzona. Nadmienić warto, iż widoczne są pewne działania w zakresie regulacji praw-nych dotyczących procesu crowdfundingu. Niestety, brak jest nadal kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie w naszym kraju.</p> Ewa Jasiuk, Roman Wosiek Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1294 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1295 <p>Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia klauzuli liquidation preference, opisanie jej rodzajów, a także omówienie jej zastosowania w świetle zasady swobody umów oraz niektórych instytucji polskiego prawa handlowego. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę formalno-dogmatyczną norm prawnych, analizę orzecznictwa i doktryny prawa, metodę komparatystyczną.</p> <p>Klauzula liquidation preference uprawnia niektórych wspólników spółki do zaspokojenia swoich roszczeń w określonej wysokości przed pozostałymi wspólnikami w razie wystąpienia zdarzenia likwidacyjnego (liquidation event). Zdarzenie likwidacyjne może być rozumiane zarówno jako likwidacja spółki, jak i jako zdarzenia niezwiązane z likwidacją, takie jak sprzedaż czy połączenie spółek. Granice klauzuli liquidation preference wyznacza zasada swobody umów. Autor artykułu opowiada się za dopuszczalnością takiego skonstruowania klauzuli liquidation preference, że w przypadku skorzystania z niej powoduje ona wyłączenie niektórych wspólników od partycypacji w przychodzie uzyskanym w związku ze zdarzeniem likwidacyjnym. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych zawarcie klauzuli liquidation preference w umowie spółki kapitałowej jest możliwe z zastosowaniem instytucji uprzywilejowania udziałów/akcji lub przyznania uprawnień osobistych określonym wspólnikom/akcjonariuszom. Zdaniem autora właściwszą – z uwagi na cel klauzuli liquidation preference – instytucją jest przyznanie uprawnień osobistych określonym wspólnikom: jest to prawo podmiotowe, związane z osobą wspólnika/akcjonariusza, a nie prawo związane z udziałami/akcjami.</p> Szymon Balcarek Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1295 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1296 <div class="page" data-page-number="82" data-loaded="true"> <div class="textLayer">W polskim prawie funkcjonuje od kilkunastu lat pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej, które zostało zdefiniowane w ustawie prawo telekomunikacyjne. Przedmiotem artykułu będzie analiza, czy uregulowania w tym zakresie spełniają wymagania konstytucyjnej zasady ochrony tajemnicy komunikowania się oraz jaka jest ich relacja do przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza w szczególności dotyczyć będzie postanowień poświęconych tajemnicy komunikacji elektronicznej w projekcie ustawy prawo komunikacji elektronicznej, który został przygotowany w związku z wejściem w życie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.&nbsp; <div class="endOfContent">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="page" data-page-number="83" data-loaded="true"> <div class="canvasWrapper">&nbsp;</div> <div class="textLayer">&nbsp;</div> </div> Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1296 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 ROZPATRYWANIE SKARG POWSZECHNYCH W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1297 <div class="page" data-page-number="100" data-loaded="true"> <div class="textLayer">Artykuł podejmuje zagadnienie pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed uprosz-czonym postępowaniem skargowym w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Autor zauważa, że zarzuty zawierane w skargach powszechnych mogą być podobne do tych, które zawierane są w ramach środków prawnych przysługujących zobowiązanemu (i innym uczestnikom) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie dowodzi, że wniesienie skargi powszechnej – zamiast właściwego środka prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nie powoduje automatycznego uprawnienia po stronie organu właściwości ogólnej w sprawach skarg powszechnych do załatwienia takiej skargi poza toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Przeciwnie, obowiązujące przepisy obligują do załatwienia takiej skargi w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego i najczęściej ma to miejsce, biorąc pod uwagę zarzuty skargowe, w ramach uruchomionej procedury właściwego środka prawnego w tym postępowaniu. Autor podkreśla, że prymat postępowania jurysdykcyjnego powoduje, iż rozpatrywanie i załatwianie skarg powszechnych zawierających zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez organ właściwości ogólnej w sprawach skarg powszechnych, zamiast przez organ egzekucyjny (czasem organ nadzoru), powinny być kwalifikowane jako rozpatrzenie skargi przez organ niewłaściwy w sprawie. <div class="endOfContent">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="page" data-page-number="101" data-loaded="true"> <div class="canvasWrapper">&nbsp;</div> <div class="textLayer">&nbsp;</div> </div> Wojciech M. Hrynicki Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1297 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1298 <p>Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane problemy, w tym na niedoskonałości legi-slacyjne oraz potencjalne rozbieżności interpretacyjne, jakie generuje aktualne ujęcie kary upomnienia, wymierzanej studentowi przez rektora za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. Wykorzystując formalno-dogmatyczną metodę analiz, przeprowadzone rozważania skłaniają do wniosku, że de lege ferenda należałoby postulować wyraźne przesądzenie przez ustawodawcę już samego charakteru prawnego kary upomnienia, a także „decyzji” proceso-wej rektora w przedmiocie jej wymierzenia. Z dokonanych ustaleń wynika też, że uznanie rektorskie w przedmiocie wymierzenia kary upomnienia za czyn stanowiący in concreto prze-winienie dyscyplinarne mniejszej wagi nie ma charakteru absolutnego i tym samym trudno je uznać za równoznaczne z dowolnością czy arbitralnością. W drodze analogii należy bowiem przyjąć, że przy kwalifikowaniu przewinienia dyscyplinarnego jako przewinienia mniejszej wagi doniosła rola przypada odwołaniu się zarówno do treści art. 1 § 2 k.k., jak i do posta-nowień art. 115 § 2 k.k. W konsekwencji wypadałoby również zaznaczyć, iż dla objaśnienia istoty przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi doniosłe znaczenie posiada dotychcza-sowy dorobek doktryny oraz orzecznictwa karnistycznego, w którym starano się objaśnić sens „wypadku mniejszej wagi”.</p> Agnieszka Kania-Chramęga Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1298 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1299 <p>Przedmiotem artykułu jest problem zatarcia skazania, obejmującego orzeczoną obok kary pozbawienia wolności grzywnę lub karę ograniczenia wolności. W aktualnym stanie praw-nym nie jest możliwe jednoznaczne rozwiązanie tego problemu, z wyjątkiem kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisów okre-ślających warunki jednoczesnego zatarcia skazania na wszystkie orzeczone kary. Wykorzystu-jąc metodę formalno-dogmatyczną, opierającą się na analizie językowo-logicznej przepisów Kodeksu karnego, regulujących zatarcie skazania, zaproponowano rozwiązanie tych proble-mów, przyjmując, że zatarcie skazania następuje na mocy prawa z chwilą upływu okresu przewidzianego dla zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności. Wyrażono pogląd, że co do zatarcia takiego skazania na mocy orzeczenia sądu zarówno kumulatywna grzywna, jak i kumulatywna kara ograniczenia wolności nie stanowią przeszkody do orzeczenia zatar-cia całego skazania. Jednocześnie zaproponowano, by dodać art. 107 § 5a k.k. w brzmieniu: „W razie skazania na podstawie art. 37b lub orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wol-ności, zatarcie skazania następuje z upływem okresów przewidzianych w art. 107 § 1, 4 i 4a”.</p> Blanka J. Stefańska Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1299 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 PRZEGLĄD UCHWAŁ IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO I PRAWA WYKROCZEŃ ZA 2021 ROK https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1300 <p>Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest analiza uchwał i postanowień Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń wydanych w 2021 r., w wyniku rozpatrzenia tzw. pytań prawnych. Dotyczyły one: pojęcia przestępstwa z użyciem przemocy (art. 41a § 1 k.k.), odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań z obawy przed grożącą odpowiedzialnością karną (art. 233 § 1a k.k.), charakteru losowego gry hazardowej (art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych), zamiany kary prawomocnie orzeczonej za przestępstwo w wypadku przekształcenia przestępstwa w wykroczenie (art. 2a§ 1 k.w.) oraz pojęcia „przeważająca działalność” gospodarcza, zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności dokonanych przez ten organ interpretacji przepisów regulujących zagadnienia prawne poddane Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia. Głównymi tezami badawczymi było wykazanie, że tzw. instytucja pytań prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego spełnia ważną rolę w zapewnieniu jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, gdyż argumentacja stanowiska tego organu jest pogłębiona. Wyniki badania mają oryginalny charakter, ponieważ rozwijają twórczo interpretację zawartą w analizowanych rozstrzygnięciach. Badania mają przede w wszystkim zasięg krajowy. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki – zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną oraz duży ładunek myśli teoretycznej, a także jest przydatny dla praktyki, wzbogacając argu-mentację Sądu Najwyższego lub przytaczając okoliczności uzasadniające poglądy odmienne.</p> Ryszard A. Stefański Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1300 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200 GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R., V KK 384/21 (APROBUJĄCA) https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1301 <p>W glosie do wyroku SN z 17 listopada 2021 r., V KK 384/21, zaprezentowano rozważania na temat obiektywnego przypisania skutku w zakresie spowodowania tzw. ciężkiego wypadku komunikacyjnego, będącego rezultatem nieprawidłowego zapięcia przez pasażera pojazdu pasów bezpieczeństwa. Autor glosy, pozytywnie oceniając orzeczenie Sądu Najwyższego, rozwinął zawartą w nim argumentację, zwłaszcza z perspektywy koncepcji obiektywnego przypisania skutku oraz w świetle zasad funkcjonalnej wykładni prawa.</p> Szymon Krajnik Prawa autorskie (c) 2022 https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1301 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200