Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa a zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego
PDF (English)

Słowa kluczowe

disciplinary proceedings
period of limitation
disciplinary offence
disciplinary judiciary
prohibited act
principle of jurisdictional independence
presumption of innocence postępowanie dyscyplinarne
przedawnienie
przewinienie dyscyplinarne
sądownictwo dyscyplinarne
czyn zabroniony
zasada samodzielności jurysdykcyjnej
domniemanie niewinności

Jak cytować

Krajnik, S. (2020). Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa a zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego. Ius Novum, 14(3), 107-119. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.28/s.krajnik

Abstrakt

Niniejsze opracowanie porusza problematykę samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego w zakresie możliwości dokonywania oceny czynu będącego przedmiotem postępowania przed tym sądem w kontekście warunków przestępności czynu. Doniosłość tego zagadnienia jest szczególna z uwagi na unormowania dotyczące terminów przedawnienia dyscyplinarnego, które nakazują przyjąć terminy właściwe dla przedawnienia przestępstw, jeżeli czyn stanowi przestępstwo. Takie rozwiązanie prowadzić może do kolizji zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego z zasadą domniemania niewinności, albowiem domniemanie to może być obalone jedynie prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Z kolei zawieszenie postępowania dyscyplinarnego i oczekiwanie na prawomocny wyrok sądu karnego może przynieść negatywne skutki dla rozstrzygnięcia o kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej. W przedmiotowym opracowaniu zaproponowano kompromisowe rozwiązanie, które – w przekonaniu autora – respektowałoby obie wskazane zasady.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.28/s.krajnik
PDF (English)