GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R., V KK 384/21 (APROBUJĄCA)
pdf

Słowa kluczowe

wypadek komunikacyjny
obiektywne przepisanie skutku
naruszenie zasad ostrożności
przyczynienie się pokrzywdzonego
obowiązki kierującego pojazdem
pasy bezpieczeństwa

Jak cytować

Krajnik, S. (2022). GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R., V KK 384/21 (APROBUJĄCA). Ius Novum, 16(1), 164-173. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.9/s.krajnik

Abstrakt

W glosie do wyroku SN z 17 listopada 2021 r., V KK 384/21, zaprezentowano rozważania na temat obiektywnego przypisania skutku w zakresie spowodowania tzw. ciężkiego wypadku komunikacyjnego, będącego rezultatem nieprawidłowego zapięcia przez pasażera pojazdu pasów bezpieczeństwa. Autor glosy, pozytywnie oceniając orzeczenie Sądu Najwyższego, rozwinął zawartą w nim argumentację, zwłaszcza z perspektywy koncepcji obiektywnego przypisania skutku oraz w świetle zasad funkcjonalnej wykładni prawa.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.9/s.krajnik
pdf

Bibliografia

Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Bydgoszcz 1997.

Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.

Czerwińska D., Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 2.

Gruszecka D., O niektórych problemach z wyznaczaniem granicy między odpowiedzialnością potencjalnego sprawcy a pokrzywdzonego w koncepcji obiektywnego przypisania skutku, „Acta Univer-sitatis Wratislaviensis” 2020, nr 3978, „Przegląd Prawa i Administracji” CXX/2, Wrocław.

Krajnik Sz., Ornowska A., Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawno-karne, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, nr 8.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.

Plebanek E., Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08, LEX/el. 2009.

Stefański R.A., Glosa do postanowienia SN z dnia 4 listopada 2008 r., II KK 280/08, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8, s. 221–225.

Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX 2008.

Stefański R.A., Przestępstwa drogowe w nowym Kodeksie karnym, Kraków 1999.

Stefański R.A. (red.), Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do art. 297–424, Warszawa 2021.

Tarapata Sz., Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Kraków 2019.

Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego, w: Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997.

Zabłocki S., Zagadnienie przypisywalności skutku w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 4.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., Kraków 2004.