REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI
pdf

Słowa kluczowe

odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
postępowanie w sprawach dys-cyplinarnych studentów
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi
kara upomnienia

Jak cytować

Kania-Chramęga, A. (2022). REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI. Ius Novum, 16(1), 102–116. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.6/a.kania-chramega

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane problemy, w tym na niedoskonałości legi-slacyjne oraz potencjalne rozbieżności interpretacyjne, jakie generuje aktualne ujęcie kary upomnienia, wymierzanej studentowi przez rektora za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. Wykorzystując formalno-dogmatyczną metodę analiz, przeprowadzone rozważania skłaniają do wniosku, że de lege ferenda należałoby postulować wyraźne przesądzenie przez ustawodawcę już samego charakteru prawnego kary upomnienia, a także „decyzji” proceso-wej rektora w przedmiocie jej wymierzenia. Z dokonanych ustaleń wynika też, że uznanie rektorskie w przedmiocie wymierzenia kary upomnienia za czyn stanowiący in concreto prze-winienie dyscyplinarne mniejszej wagi nie ma charakteru absolutnego i tym samym trudno je uznać za równoznaczne z dowolnością czy arbitralnością. W drodze analogii należy bowiem przyjąć, że przy kwalifikowaniu przewinienia dyscyplinarnego jako przewinienia mniejszej wagi doniosła rola przypada odwołaniu się zarówno do treści art. 1 § 2 k.k., jak i do posta-nowień art. 115 § 2 k.k. W konsekwencji wypadałoby również zaznaczyć, iż dla objaśnienia istoty przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi doniosłe znaczenie posiada dotychcza-sowy dorobek doktryny oraz orzecznictwa karnistycznego, w którym starano się objaśnić sens „wypadku mniejszej wagi”.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.6/a.kania-chramega
pdf

Bibliografia

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983.

Banasik K., Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7–8.

Banasik K., Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 9.

Bocheńska A., Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, nr 1. Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w prawie polskim, Warszawa 1982.

Broniecka R., Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2014.

Brzezińska J., Kilka uwag o „wypadku mniejszej wagi”, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2014, t. XXXI.

Brzezińska J., Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna, Warszawa 2020.

Buchała K., Glosa do wyroku SN z dnia 9 października 1996 r., V KKN 79/96, „Państwo i Prawo” 1997, nr 9.

Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.

Czarnecki P., Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskim, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 1.

Czarnecki P., Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 2017, nr 10.

Daniel P., Pojęcie, cechy organu oraz reprezentacja organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w: P. Daniel, F. Geburczyk, J. Szuma, Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2018.

Dudka K., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec notariuszy, „Rejent” 2010, nr 3.

Dudka K., Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zakres stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, nr 9.

Gałęski M., Leżak K., Zawłocki R., Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formula-rzach. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo, red. R. Zawłocki, Warszawa 2021.

Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.

Giętkowski R., Rektorskie upomnienie, „Forum Prawnicze” 2021, nr 6.

Gutkowska A., Upomnienie rektorskie – kara dyscyplinarna czy porządkowa? Problemy na tle dwu-instancyjności postępowania, „Studia Iuridica” 2020, t. 84.

Kubiak J.R., Kubiak J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 4.

Lewczyk P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2008 r., II KK 79/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 3.

Lewczyk P., Wypadek mniejszej wagi w polskim kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7–8.

Mierzwińska-Lorencka J., Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych, w: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. M. Grochowski, I. Rzucidło-Grochowska, Warszawa 2015.

Stefański R.A., Okoliczności uzasadniające przyjęcie „wypadku mniejszej wagi”, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 12.

Wojciechowski P., Komentarz do art. 312, w: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. J. Woźnicki, Warszawa 2019, LEX/el.

Wojciechowski P., Komentarz do art. 313, w: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. J. Woźnicki, Warszawa 2019, LEX/el.