Tom 16 Nr 4 (2022): Ius Novum 4/2022
Ius Novum 4/2022
Pełny numer
IUS NOVUM 4/2022

Oryginalny artykuł naukowy

Cezary Kąkol
7-22
Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r.
pdf
Marta Roma Tużnik
23-34
Lecznicze środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym
pdf
Julia Kosonoga-Zygmunt
35-56
Proponowanie dokonania czynu nierządnego w celu uzyskania korzyści materialnej
pdf
Jan Kluza
57-72
Nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
pdf
Marek Skwarcow
73-89
Przesłuchanie świadka na podstawie art. 185c k.p.k. a zapewnienie oskarżonemu prawa do obrony. Uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 29.06.2022 r., III KK 202/21
pdf
Ryszard A. Stefański
90-115
Przegląd uchwał izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2021 rok
pdf
Justyna Król-Całkowska, Małgorzata Sieradzka
116-133
Regulacje prawne jako czynnik minimalizujący ryzyko powrotu do używania nowych substancji psychoaktywnych
pdf
Marek Salamonowicz
134-150
Zakres licencji creative commons na udostępnianie i wykorzystywanie danych badawczych w ramach repozytorium instytucjonalnego
pdf
Agnieszka Kania-Chramęga
151-167
Legislacyjna (nie)doskonałość regulacji dotyczących kar dyscyplinarnych wymierzanych studentom
pdf
Zbigniew Kwiatkowski
168-176
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2021 r., III KK 175/20
pdf
Zuzanna B. Gądzik
177-188
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r., I KK 23/21
pdf
Małgorzata Gałązka
189-202
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2021 r., w sprawie III KK 561/19
pdf