Lecznicze środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym
pdf

Słowa kluczowe

terapia
terapia uzależnień
pobyt w zakładzie psychiatrycznym
przestępstwa skarbowe

Jak cytować

Tużnik, M. R. (2022). Lecznicze środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym . Ius Novum, 16(4), 23–34. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1335

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy i został poświęcony problematyce leczniczych środków
zabezpieczających w Kodeksie karnym skarbowym, czyli terapii, terapii uzależnień oraz pobytowi
w zakładzie psychiatrycznym. Omawiane środki uregulowane są w całości w przepisach
Kodeksu karnego, w art. 93b–93g, recypowanych na mocy art. 20 § 2 Kodeksu karnego skarbowego
na grunt prawa karnego skarbowego. Powyższe przepisy dotyczą przesłanek ogólnych
i zasad orzekania, podmiotowych kryteriów orzekania, czasu orzekania i stosowania leczniczych
środków zabezpieczających oraz obowiązków sprawcy wobec którego orzeczono terapię, terapię
uzależnień czy pobyt w zakładzie psychiatrycznym, co odpowiada strukturze publikacji.
W związku z brakiem autonomicznej regulacji w przepisach Kodeksu karnego skarbowego
odnośnie do omawianych środków zabezpieczających, powstaje problem odpowiedniego stosowania
wskazanych wyżej przepisów Kodeksu karnego w prawie karnym skarbowym oraz
faktycznej przydatności leczniczych środków zabezpieczających w tej gałęzi prawa.
Celami artykułu są zatem: analiza przepisów art. 93b–93g Kodeksu karnego i próba oceny,
czy recepcja tych przepisów na grunt prawa karnego skarbowego powiodła się, oraz weryfikacja
hipotezy badawczej, że terapia, terapia uzależnień oraz pobyt w zakładzie psychiatrycznym
odgrywają w prawie karnym skarbowym znaczącą rolę. Przedmiot analizy stanowią
unormowania prawne oraz wypowiedzi doktryny. Artykuł zawiera rozważania dotyczące
sfery normatywnej i dogmatycznej, a nie sfery sądowego stosowania prawa. Opracowanie
nie jest jednak pozbawione odniesień do praktyki, lecz ograniczają się one tylko do wypowiedzi
judykatury. Badania mają charakter krajowy. Prezentując temat, posługiwano się analizą
tekstów prawnych, analizą dogmatyczną oraz analizą rozstrzygnięć Sądu Najwyższego oraz
sądów apelacyjnych. W związku z tym tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w aspekcie
normatywnym, dogmatycznym i częściowo praktycznym.

pdf

Bibliografia

Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX 2016.

Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, WKP 2021.

Góralski P., Terapia sprawców czynów zabronionych jako forma środka zabezpieczającego (art. 93a § 1 pkt 2 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 2.

Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2021.

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, Legalis 2017.

Lachowski J. (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2021.

Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2020.

Małecka-Kowalczyk K., Katalog środków zabezpieczających w Kodeksie karnym skarbowym, „Probacja” 2015, nr 4.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2020.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2022.

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2021.

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2020.

Stefański R.A., Środki zabezpieczające w znowelizowanym Kodeksie karnym, „Opolskie Studia Administracyjnoprawne” 2016, nr XIV/1.

Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2021.

Tużnik M.R., Administracyjne środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym, „Ius Novum” 2021, nr 2.

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX 2018.