Tom 14 Nr 4 (2020): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Małgorzata Manowska
17–46
Sędziowskie kierownictwo postępowaniem dowodowym przed sądem pierwszej instancji: system polski – system belgijski
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.35/m.manowska
PDF (English)
Aneta Łazarska
47–65
Zakaz ekscesywnego formalizmu a praktyka sądowa – uwagi na tle orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych w świetle art. 6 EKPC
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.36/a.lazarska
PDF (English)
Robert Sosik
66-79
Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik
PDF (English)
Piotr Poniatowski
80-99
Karnoprawne aspekty odzyskania wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną w Wielkiej Brytanii i Irlandii
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.38/p.poniatowski
PDF (English)
Marta Roma Tużnik
100-118
Udział policji w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.39/m.r.tuznik
PDF (English)
119-154
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2018 rok
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.40/r.a.stefanski
PDF (English)
155-169
Ochrona obyczajności publicznej przed zachowaniami kwalifikowanymi obecnie z art. 140 k.w. w polskim prawie karnym okresu przedrozbiorowego
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.41/k.wala
PDF (English)
170-192
Kwalifikacja działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.42/w.krupa
PDF (English)