Protection of public decency in Polish criminal law of the pre-Partition period against conduct classified today under Article 140 of the Petty Offences Code
PDF

Keywords

public decency
indecent antic
municipal criminal law
rural criminal law obyczajność publiczna
nieobyczajny wybryk
miejskie prawo karne
wiejskie prawo karne

How to Cite

Wala, K. (2020). Protection of public decency in Polish criminal law of the pre-Partition period against conduct classified today under Article 140 of the Petty Offences Code. Ius Novum, 14(4), 155-169. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.41/k.wala

Abstract

The article presents the issues related to the protection of public decency against conduct currently classified as indecent antics (Article 140 of the Petty Offences Code) in the period until Poland lost its independence in the 18th century. The regulations in force at that time have been analysed, along with the factual cases examined by the courts.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.41/k.wala
PDF

References

Archiwum Komisji Prawniczej, Vol. 11, Kraków: Akademia Umiejętności, 1938.

Baranowski B., Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955.

Bender G., Die ältesten Willküren der Neustadt Thorn, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Heft VII, Danzig 1882.

Białuński G., Nieznany wilkierz miasta Giżycka, Echa Przeszłości 14, 2013.

Bogdan D., Wilkierze miasta Olsztyna 1568–1696, Olsztyn 2016.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.

Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Estreicher S., Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie, Rocznik Krakowski Vol. I, Kraków 1898.

Grodziski S., Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego 1663–1808, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Groicki B., Artykuły prawa majdeburskiego, Postępek sądów około karania na gardle, Ustawa płacej u sądów (reprint ze wstępem K. Koranyiego), Warszawa 1954.

Groicki B., Porządek Sądow y spraw mieyskich Prawa Maydeburskiego na wielu mieyscach poprawiony, Kraków 1562.

Historia państwa i prawa Polski, Vol. II: od połowy XV wieku do r. 1795, J. Bardach (ed.), Warszawa 1966.

Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010.

Kiełbik J., Siedemnastowieczny wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców Reszla, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4, 2004.

Kutrzeba S., Piwo w średniowiecznym Krakowie, Rocznik Krakowski Vol. I, Kraków 1898.

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988.

Maciejewski T., Zbiory wilkierzy w miastach Państwa Zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Gdańsk 1989.

Maciejewski T., Wilkierze miasta Torunia, Poznań 1997.

Maisel W., [in:] Historia państwa i prawa Polski, Vol. II: od połowy XV wieku do r. 1795, J. Bardach (ed.), Warszawa 1966.

Ossowski K., ‘Karczma – późnośredniowieczne centrum rozrywki?’, [in:] Człowiek a historia, P. Tompa (ed.), Vol. III, Piotrków Trybunalski 2016.

Rafacz J., Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku, Lublin 1922.

Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007.

System Prawa Karnego. Źródła prawa karnego, T. Bojarski (ed.), Vol. 2, Warszawa 2011.

Ulanowski B., Księgi sądowe wiejskie, Vol. I and II, Kraków 1921.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, Vol. I: (966–1795), Warszawa 2013.

Wala K., Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, Warszawa 2019.

Wiślicz T., Gest obraźliwy na wsi polskiej w XVII i XVIII wieku, Przegląd Historyczny 88/3–4, 1997.

Zdrójkowski Z., [in:] Historia państwa i prawa Polski, Vol. II: od połowy XV wieku do r. 1795, J. Bardach (ed.), Warszawa 1966.