Odpowiedzialność cywilna firm audytorskich – część 1
pdf

Słowa kluczowe

odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność odszkodowawcza
firma audytorska
biegli rewidenci

Jak cytować

Zieliński, M., & Ślebzak, K. (2021). Odpowiedzialność cywilna firm audytorskich – część 1. Ius Novum, 15(4), 5–30. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.27/k.slebak/m.j.zielinski

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich. Autorzy podejmują próbę zrekonstruowania reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez firmy audytorskie na gruncie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rozważania prowadzą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata mamy do czynienia z odrębnym i samodzielnym reżimem odpo-wiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, a jeśli tak, to czy dopuszczalne jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej oraz w jakim zakresie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozwala również na odniesienie się do innych szczegółowych zagadnień, m.in. do zakresu zastosowania ustawowych limitów odpo-wiedzialności czy kwalifikowania naruszenia standardów zawodowych przez biegłego rewi-denta z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności. Pierwsza część opracowania tyczy się do problemu odrębności cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej firm audytorskich oraz odpowiedzialności kontraktowej za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wobec badanej jednostki.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.27/k.slebak/m.j.zielinski
pdf

Bibliografia

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002 .

Garlicki S., Związek przyczynowy przy szkodzie na osobie, Nowe Prawo 1957, nr 10.

Gawlik Z., Odpowiedzialność absolutna w polskim prawie odszkodowawczym, w: S. Wójcicka (red.), Prace cywilistyczne, Warszawa 1990.

Gudowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, wyd. 2, LEX 2018.

Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, w: A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018.

Koch A., Metodologiczne zagadnienia związku przyczynowego w prawie cywilnym, Poznań 1975.

Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975.

Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.

Rajski J., Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, Warszawa 1974.

Safjan M., Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne, w: L. Ogiegło (red.), W. Popiołek (red.), M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.

Siedlecki W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1962 r., III CR 8/62, „Państwo i Prawo” 1964, nr 7.

Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969.

Szpunar A., Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa 1975.

Szpunar A., Uwagi o odszkodowaniu za utracone korzyści, w: S. Wójcik (red.), Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej prof. Jana Winiarza, Warszawa 1990.

Tracz G., Pojęcie wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, nr 1.

Wierzbowski M. (red.), Krysiak A., Olewiński M., Żelazek, J., Odpowiedzialność biegłego rewidenta, Warszawa 2017.

Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 1, Warszawa 1989.

Włodyka S. (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2011.

Załucki M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, Legalis 2020.