ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2
pdf

Słowa kluczowe

odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność odszkodowawcza
firma audytorska
biegli rewidenci

Jak cytować

Ślebzak, K., & Zieliński, M. J. (2022). ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2. Ius Novum, 16(1), 5–26. https://doi.org/10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich. Autorzy podejmują próbę zrekonstruowania reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez firmy audytorskie na gruncie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rozważania prowadzą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata mamy do czynienia z odrębnym i samodzielnym reżimem odpo-wiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, a jeśli tak, to czy dopuszczalne jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej oraz w jakim zakresie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozwala również na podjęcie innych szczegółowych zagadnień, odnoszących się m.in. do zakresu zastosowania ustawowych limitów odpowiedzialności czy kwalifikowania naruszenia standardów zawodowych przez biegłego rewidenta z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności. Przedmiotem drugiej części opracowania jest problematyka odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wobec osób trzecich, a także odpowiedzialność firmy audytorskiej w związku z badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych i za świadczenie innych czynności rewizji finansowej niż badanie. Zaprezentowane zostaną także wnioski płynące z przeprowadzonych rozważań.

https://doi.org/10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk
pdf

Bibliografia

Ebke W.F., Komentarz do § 323, Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, Vertrag zugunsten Dritter, Münchner Kommentar Handelsgesetzbuch, Beck-Online, 2020.

Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2019, Nb. 6 do art. 471.

Jastrzębski J., O granicach kompensacji, w: idem (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 2007.

Jastrzębski J., O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności dłużnika, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3.

Jastrzębski J., Odpowiedzialność audytora spółki publicznej wobec osób trzecich, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 11.

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011.

Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975.

Osajda K. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2019, s. 1157.

Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa2014.