Prawo pierwokupu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

enforcement proceedings
pre-emption
real estate/property
local self-government postępowanie egzekucyjne
pierwokup
nieruchomość
samorząd terytorialny

Jak cytować

Trybka, W. (2020). Prawo pierwokupu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ius Novum, 14(3), 160-175. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.31/w.trybka

Abstrakt

Prawo pierwokupu nieruchomości jest instytucją prawną, istotną nie tylko dla teorii prawa, ale również praktyki prawniczej. Zostało ono unormowane w ustawach materialnych i procesowych, cieszy się także dużym zainteresowaniem doktryny prawa cywilnego. Celem opracowania jest analiza wąskiego zagadnienia, a mianowicie prawa pierwokupu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Prawo pierwokupu nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym przysługuje, wtedy gdy nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na cele publiczne. Skorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego z przysługującego jej prawa pierwokupu w toku egzekucji administracyjnej skutkuje nabyciem prawa własności tej nieruchomości. Analiza istoty prawa pierwokupu pokazała, że przepisy prawne odnoszące się do prawa pierwokupu w dużej części budzą wątpliwości. Ustawodawca nie określił precyzyjnie, w jakiej formie ma być wykonane prawo pierwokupu. Wątpliwości budzi również rozumienie pojęcia celu publicznego. Lektura artykułu pozwala wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą wiązać się ze skorzystaniem z prawa pierwokupu w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.31/w.trybka
PDF (English)