Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach
pdf

Słowa kluczowe

zawieszenie studenta w prawach
domniemanie decyzji administracyjnej
instancyjność pozioma
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
skarga do sądu administracyjnego

Jak cytować

Ziółkowska, A. (2022). Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach. Ius Novum, 16(2), 152-169. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.18/a.ziolkowska

Abstrakt

Artykuł odnosi się do problematyki zaskarżalności rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach. Autorka podejmuje próbę określenia środków zaskarżenia z których student ma prawo skorzystać i skutków ich wniesienia. Kwestią główną jest konieczność delimitacji zawieszenia studenta
w prawach jako kary dyscyplinarnej orzeczonej na skutek przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy odpowiednim stosowaniu Kodeksu postępowania
karnego od zawieszenia jako skutek decyzji administracyjnej wydanej przez rektora uczelni przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego lub w toku postępowania dyscyplinarnego. Za punkt wyjścia uznano potrzebę określenia charakteru prawnego stosunku łączącego studenta z uczelnią
jako zakładem administracyjnym zarządzanym przez rektora. Rozważania prowadzą do konieczności przyjęcia domniemania rozstrzygnięć rektora w przedmiotowej sprawie w formie decyzji administracyjnej. Dopiero przyjęcie tej optyki prowadzi do rekonstrukcji środków zaskarżenia,
które umożliwiają studentowi – w odniesieniu do tych nieostatecznych – wykorzystać niedewoltywny środek ich zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wpisujący się w problematykę instancyjności poziomej albo skargę do sądu administracyjnego w trybie art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybór środka zaskarżenia ustawodawca pozostawił stronie. Aktualne pozostaje przy tym prawo studenta do wniesienia skargi do sądu administracyjnego od decyzji posiadających przymiot ostateczności.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.18/a.ziolkowska
pdf

Bibliografia

Blicharz J., Chrisidu- Budnik A., Sus A. (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław 2014.

Borkowski J., Organizacja zarządzania szkołą, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021.

Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.

Ereciński K., Weitz T. (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania i Cywilnego, wyd. 1, Warszawa 2010.

Filipek J. (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003.

Giętkowski R., Zawieszenie studenta w prawach, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2015, nr 2.

Gudowski J. (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, Środki zaskarżenia t. III, cz. 1, Warszawa 2013.

Kajfasz J., Rektor jako osoba zobowiązana do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia plagiatu (rozważania na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 2.

Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6.

Kopacz M., Pozycja procesowa rektora uczelni publicznej w indywidualnych sprawach studenckich, „Zeszyty Naukowe Sądów Administracyjnych” 2011, z. 1.

Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Pogonowski P., Cioch P., Gapska E., Nowińska J. (red.), Współczesne przemiany postępowania cywilnego, Warszawa 2010.

Rybkowski R., Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2015, nr 1 (45).

Stahl M., Uwagi o toku instancji organów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1974, seria I, z. 106, Łódź.

Sroka T., Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1.

Syryt A., Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych – zakres dopuszczalnej regulacji, „Krytyka Prawa” 2018, t. 10, nr 2.

Szadok-Bratuń A. (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław 2007.

Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2017.

Ura E. (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001.

Wikło E. (red.), Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.

Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romanowska M. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

Woźnicki J. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019.

Zieliński A., Konstytucyjny standard instancyjności postępowania sądowego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 11.

Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.

Ziółkowska A., Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Katowice 2019.

Żbikowska M., Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do rozpoznania zażaleń w postępowaniu około kasacyjnym, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 6.