Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej
pdf

Słowa kluczowe

ime limits for handling cases
reasons for failing to deal with a case within a set time limit
general administrative proceeding
tax proceeding
simplified complaint proceeding terminy załatwiania spraw
przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie
postępowanie administracyjne ogólne
postępowanie podatkowe
uproszczone postępowanie skargowe

Jak cytować

Hrynicki, W. M. (2023). Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej . Ius Novum, 17(1), 76-92. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie usprawiedliwiania przez organy administracyjne niedotrzymywania terminów załatwiania sprawy w postępowaniu administracyjnym ogólnym, postępowaniu podatkowym i uproszczonym postępowaniu skargowym. Autor w tym celu posiłkuje się metodą dogmatyczno-prawną, krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz interpretuje odnośne orzecznictwo sądów administracyjnych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność prawidłowego, wyczerpującego i zgodnego ze stanem rzeczywistym uzasadniania przyczyn pozostawania organu administracyjnego w zwłoce i wyznaczania nowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej. Obszar badawczy został podzielony na dwie zasadnicze części, to jest analizę poprawnego wskazywania przyczyn zwłoki oraz diagnozę nieprawidłowych uzasadnień niezałatwienia sprawy w terminie. Autor podkreśla, że podawane przyczyny niezałatwienia sprawy administracyjnej w terminie powinny odzwierciedlać jak najdokładniej stan faktyczny sprawy, szczególnie gdy przyczyną jest element postępowania dowodowego. Krytyce poddane zostały przyczyny niezwiązane z tokiem postępowania, takie jak problemy kadrowe organu oraz natłok spraw, jak również przyczyny ujęte zbyt ogólnikowo, jak skomplikowany charakter sprawy. Konkludując, Autor dowodzi, że dokładne podawanie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie realizuje zasadę dążenia do prawdy obiektywnej oraz wpływa na ogólną ocenę organów administracyjnych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki
pdf

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M. (red.), Ordy-nacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015.

Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020.

Hrynicki W.M., Skargi, wnioski, petycje i inne interwencje obywatelskie, Warszawa 2022.

Jełowicki M., Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 1987.

Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2005.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Kledzik P., Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Wrocław 2012.

Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.

Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998.

Knosala E., Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004.

Knosala E., Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Sosnowiec 2005.

Knysiak-Sudyka H. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Kowalewski S., Nauka administracji, Łódź 1971.

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002.

Mariański A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021.

Niczyporuk J. (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010.

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, To r uń 2000.

Pater I., Pater J., Środki prawne służące stronie na bezczynność organu podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2001, nr 4.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Skrenty Ż., Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, „Studia Lubuskie” 2013, nr IX.

Służewski J. (red.), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1992.

Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.

Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.

Zacharko L. (red.), Organizacja prawna administracji publicznej, Katowice 2013.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.