ROZPATRYWANIE SKARG POWSZECHNYCH W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
pdf

Słowa kluczowe

skarga
postępowanie skargowe
postępowanie egzekucyjne w administracji
środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
czynność egzekucyjna

Jak cytować

Hrynicki, W. M. (2022). ROZPATRYWANIE SKARG POWSZECHNYCH W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. Ius Novum, 16(1), 83–101. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.5/w.m.hrynicki

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed uprosz-czonym postępowaniem skargowym w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Autor zauważa, że zarzuty zawierane w skargach powszechnych mogą być podobne do tych, które zawierane są w ramach środków prawnych przysługujących zobowiązanemu (i innym uczestnikom) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie dowodzi, że wniesienie skargi powszechnej – zamiast właściwego środka prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nie powoduje automatycznego uprawnienia po stronie organu właściwości ogólnej w sprawach skarg powszechnych do załatwienia takiej skargi poza toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Przeciwnie, obowiązujące przepisy obligują do załatwienia takiej skargi w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego i najczęściej ma to miejsce, biorąc pod uwagę zarzuty skargowe, w ramach uruchomionej procedury właściwego środka prawnego w tym postępowaniu. Autor podkreśla, że prymat postępowania jurysdykcyjnego powoduje, iż rozpatrywanie i załatwianie skarg powszechnych zawierających zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez organ właściwości ogólnej w sprawach skarg powszechnych, zamiast przez organ egzekucyjny (czasem organ nadzoru), powinny być kwalifikowane jako rozpatrzenie skargi przez organ niewłaściwy w sprawie.      
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.5/w.m.hrynicki
pdf

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.

Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004.

Firkowski S., Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2020 .

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

Hauser R., Leoński Z., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008.

Hrynicki W.M., Normatywne i praktyczne aspekty załatwiania skarg i wniosków niespełniających wymogów formalnych, zagadnienia wybrane, „Administracja T.D.P.” 2017, nr 4 (49).

Hrynicki W.M., Zasadność wezwań w sprawach niepodpisanych skarg, wniosków i petycji – przyczynek do dyskusji, „Acta Iuris Stetinensis” 2018, nr 3 (23).

Hrynicki W.M., Zbieżność zakresów przedmiotowych wniosków i petycji jako pozaprocesowych środków dyscyplinujących organy władzy publicznej, „Administracja T.D.P.” 2017, nr 2 (47).

Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006.

Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2005.

Knosala E., Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004.

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce prawa administracyjnego, Warszawa 2011.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018.

Lang J., Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972.

Lang J., Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, „Acta Universitatis Vratislaviensis”, Prawo CLXXVIII, Wrocław 1990.

Leoński Z., Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968.

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002 .

Lewandowski R., Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej, https://www.podatki.biz/arty-kuly/13_16376.htm.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2000.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.

Olszanowski J., Ostojski P., Piątek W., Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2018.

Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2008.

Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2018.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.

Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007.

Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, red. W. Bednarek, Olsztyn 2002.

Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2006.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2021.

Staniszewski M., Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, „Studia Administracyjne” 2018, nr 10.

System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Ura E ., Prawo administracyjne, Warszawa 2001.

Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.

Zimmermann M., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.