Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jako instrument sprawnego zarządzania
PDF

Słowa kluczowe

control
internal control
public administration
internal control in public administration kontrola
kontrola wewnętrzna
administracja publiczna
kontrola wewnętrzna w administracji publicznej

Jak cytować

Hrynicki, W. M. (2021). Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jako instrument sprawnego zarządzania. Ius Novum, 15(3), 147-164. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.26/w.m.hrynicki

Abstrakt

Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jest z jednej strony rodzajem wielu kontroli występujących w sferze publicznej, ale z drugiej – instrumentem sprawnego zarządzania w tej sferze. Autor przedstawia specyfikę kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, korzysta-jąc zarówno z teorii kontroli, jak i porównań do kontroli wewnętrznej w sektorze prywatnym, i w tym celu wykorzystuje w szczególności metodę krytycznej analizy źródeł. Stawiając za cel udowodnienie niemożności bezrefleksyjnego stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do klasycznej kontroli wewnętrznej, będącej swego rodzaju samokontrolą organu administracyjnego, porównuje w różnych płaszczyznach działanie orga-nów administracyjnych, będących z jednej strony kontrolującym, a z drugiej kontrolowanym do charakterystyki kontroli wewnętrznej, w której kontrolującym i kontrolowanym jest ten sam organ (jednostka). W tym celu posiłkuje się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną, charakterystyczną dla egzegezy zawiłości działania administracji rządowej.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.26/w.m.hrynicki
PDF

Bibliografia

Antoniak M., Kontrola rządowa w administracji publicznej, Warszawa 2012.

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2007.

Bolek T., Dobruk M., Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów, Warszawa 2018.

Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, Warszawa 2010.

Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980.

Homplewicz J., Ogólne zagadnienia prawne kontroli administracji, „Kontrola Państwowa” 1965, nr 4.

Hrynicki W.M., The need to create a common European census system in order to prevent terrorism, Mykolo Romerio Universitetas Kaunas, Visuomenės Saugumas ir Viešoji Tvarka 2018, nr 20.

Hrynicki W.M., Znaczenie kontroli dla bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie prawa, „Security, Economy & Law” 2018, r. XX, nr 3.

Hrynicki W.M., Morozewicz E., Kontrola jako nieodzowny element bezpieczeństwa na przykładzie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2017, nr 25.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

Jastrzębski L., Lang J., Służewski J., Wierzbowski M., Polskie prawo administracyjne, cz. II, Warszawa 1985.

Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.

Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985.

Knosala E., Decyzja i doradztwo w administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Bytom 2003.

Knosala E., Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004.

Knosala E., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010.

Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa 2009.

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002.

Nitkowski K., Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli przedsiębiorstw, Warszawa 2013.

Niżnik-Dobosz I., Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawa, Warszawa 2015.

Nowicki A., Elementy prawne kontroli instancyjnej w administracji, Toruń 2013.

Ochendowski E., Prawo administracyjne, Część ogólna, Toruń 1999.

Piaszczyk A., Kontrola wewnętrzna w praktyce. Vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora, Lublin 2009.

Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Toruń 2012.

Służewski J. (red.), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1992.

Stahl M. (red.), Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, War-szawa 2002.

Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1971.

Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, Warszawa 1997.

Strzelecki J., Kontrola administracji publicznej. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem i objaśnieniami, Płock 2003.

Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2003.

Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2001.

Winiarska K. (red.), Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, Warszawa 2010.

Zacharko L. (red.), Organizacja prawa administracji publicznej, Katowice 2013.

Znamierowski C., Elita, ustrój, demokracja. Pisma wybrane, Warszawa 2001.