Use of indecent words in a public place as a misdemeanour
PDF (English)

Słowa kluczowe

misdemeanour
public decency
indecent words
pornography
profanity wykroczenie
obyczajność publiczna
słowa nieprzyzwoite
pornografia
wulgaryzmy

Jak cytować

Gołda - Sobczak, M. (2019). Use of indecent words in a public place as a misdemeanour. Ius Novum, 13(4), 58–72. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.43/m.golda-sobczak

Abstrakt

Wykroczenie polegające na używaniu w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych jest jednym z czynów stypizowanych w rozdziale XVI Kodeksu wykroczeń godzących w obyczajność publiczną. Jego strona przedmiotowa polega na umieszczeniu nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku, albo używaniu słów nieprzyzwoitych. Zarówno pojęcie obyczajności publicznej, jak i znamię nieprzyzwoitości mają charakter niedookreślony. Podobnie mało precyzyjne jest pojęcie „słowa nieprzyzwoitego”. Zarówno obyczajność publiczna, jak i nieprzyzwoitość są wysoce relatywne, postrzegane są różnie przez różne grupy społeczne i uznawane za mniej lub bardziej dopuszczalne w zależności od wieku odbiorcy. Ściganie wykroczeń polegających na używaniu słów nieprzyzwoitych nie może być jednak selektywne. Odróżnić należy posługiwanie się słowem wulgarnym jako wyzwiskiem od traktowania go jako swoisty „przerywnik”.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.43/m.golda-sobczak
PDF (English)

Bibliografia

Bataille G., Erotyzm, Gdańsk 1999.

Bataille G., Historia erotyzmu, Warszawa 2008.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006.

Bratuń M., Posłowie, [in:] Justyna czyli nieszczęścia cnoty, Łódź 1987.

Czarnecki P., Komentarz do art. 3 ustawy o języku polskim, Warszawa 2014.

Czyżak M., Kilka uwag o odpowiedzialności wykroczeniowej za nieobyczajne zachowanie się w eterze, Przegląd Sądowy No. 7–8, 2011.

Derlatka M., Czy opalanie topless to nieobyczajny wybryk? Jurysta No. 10, 2008.

Dubisz S. (ed.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Vol. 2–4, Warszawa 2003.

Dufour F.S.P., Historia prostytucji od czasów najdawniejszych do XX w., Vol. 1, Czasy przedchrześcijańskie, Gdynia 1997.

Eck B.A., Nudity and Framing: Classifying Art, Pornography, Information and Ambiguity, Sociological Forum Vol. 16, No. 4, 2001.

Egierska-Miłoszewska D., Nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w. w teorii i praktyce), Zagadnienia Wykroczeń No. 4–5, 1979.

Falandysz L., Mała, natarczywa obyczajność, Gazeta Sądowa i Penitencjarna No. 17, 1970.

Filar M., Pornografia a sztuka, Nowe Prawo No. 10, 1978.

Fraszki to wszystko. Mała antologia dawnej fraszki polskiej, selected and provided with the preface by A. Pomorski, Warszawa 2004.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2006.

Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2017.

Gubiński A., Prawo wykroczeń, 4th edn, Warszawa 1980.

Kirk J.R., Szkodliwość pornografii, Gdańsk 1998.

Krajewski R., Karnoprawna ochrona języka polskiego, Ius Novum No. 4, 2013.

Krajewski R., Oceny prawne topless, Ius Novum No. 4, 2013.

Krawulska-Ptaszyńska A., Społeczne skutki upowszechnienia pornografii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny issue 1, 1997.

Kulczycki M., Zduńczyk J., Kodeks wykroczeń. Popularny komentarz, Warszawa 1982.

Kulesza J., [in:] P. Daniluk (ed.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016.

Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informacyjnego, Warszawa 2004.

Kunicka-Michalska B., Pornografia i wykorzystywanie nieletnich w Internecie. Regulacje polskiego kodeksu karnego, Studia Prawnicze No. 4(166), 2005.

Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008.

Lang W., Prawo i moralność, Warszawa 1989.

Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Warszawa 2000.

Lew-Starowicz Z., Seks w sieci i nie tylko, Kraków 2003.

Lewinson J., Słownik seksualizmów polskich, Warszawa 2017.

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Matuszewski K., Sade. Msza okrucieństwa, Gdańsk 2008.

McNair B., Mediated Sex. Pornography & Postmodern Culture, London–New York–Sydney–Auckland 1996.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004.

Moye A., Pornography, [in:] A. Metcalf, M. Humphries (eds), The Sexuality of Men, London 1985.

Nijakowski L.M., Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa 2009.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970.

Parker H.N., Love’s Body Anatomized: the Ancient Erotic Handbooks and the Rhetoric of Sexuality, [in:] A. Richlin (ed.), Pornography and Representation in Greece and Rome, New York 1992.

Petersen J.R., Stulecie seksu. Historia rewolucji seksualnej 1900–1999 według „Playboya”, Poznań 2002.

Piórkowska-Flieger J., [in:] T. Bojarski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2015.

Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, Gdańsk 2010.

Radecki W., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, Służba MO No. 3, 1976.

Radecki W., Oceny publicznego pijaństwa w sprawie wykroczeń, Zagadnienia Wykroczeń No. 2, 1984.

Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, 2nd edn, Kraków 1998.

Shattuck R., Zakazana wiedza. Od Prometeusza do pornografii, Kraków 1999.

Sieczkowski G., Cały ten seks. Kroniki podkasane, Warszawa 2008.

Sikora S., Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin 2004.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Sova D.B., 125 zakazanych filmów. Historia cenzury w kinie, Warszawa 2006.

Stelmach J., Die hermeneutische Auffassung der Rechtsphilosophie, Ebelsbach 1991.

Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995.

Szymczak M. (ed.), Słownik języka polskiego, Vol. 2, Warszawa 1988; Vol. 3, Warszawa 1989.

Warylewski J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.

Warylewski J., Pornografia – próba definicji, [in:] M. Mozgawa (ed.), Pornografia, Warszawa 2011.

Wąsek A., Zawłocki R. (eds), Kodeks karny. Część szczególna: Komentarz do art. 117–221, Vol. I, 4th edn, Warszawa 2010.

Zbrojewska M., [in:] T. Grzegorczyk (ed.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, 2nd edn, Warszawa 2013.

Ziembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.