Proponowanie dokonania czynu nierządnego w celu uzyskania korzyści materialnej
pdf

Słowa kluczowe

obyczajność publiczna
proponowanie
natarczywość
naruszenie w inny sposób porządku publicznego
czyn nierządny
korzyść materialna

Jak cytować

Kosonoga-Zygmunt, J. (2023). Proponowanie dokonania czynu nierządnego w celu uzyskania korzyści materialnej . Ius Novum, 16(4), 35–56. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1336

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka stypizowanego w art. 142 k.w. wykroczenia proponowania
dokonania czynu nierządnego w celu uzyskania korzyści materialnej. Dla pełnej
charakterystyki omawianego typu wykroczenia przyjęto klasyczny układ oparty na tradycyjnym
podziale ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Odniesiono się także do takich
zagadnień, jak zagrożenie karne oraz zbieg art. 142 k.w. z innymi przepisami. W opracowaniu
zwrócono szczególną uwagę na kwestie wywołujące rozbieżności doktrynalne, w tym dotyczące
ujęcia przedmiotu ochrony, wykładni znamion „czyn nierządny”, „korzyść materialna”,
czy „inny naruszający porządek publiczny” sposób zachowania. Analizie poddano także
szereg kwestii szczegółowych, w tym odpowiedzialności z art. 142 k.w. osób świadczących
przydrożne usługi seksualne.

pdf

Bibliografia

Artykuły

Akoliński S., Prostytucja, Patol.Społ.Zapobieganie, t. 3, 1976, s. 104–121.

Antoniszyn M., Marek A., Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1988.

Bartecki H., Błoch R., Część szczególna kodeksu wykroczeń. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, Katowice 2013.

Bereżnicki M., Sprawcy czynów nierządnych, Probl. Krymin. 1965, nr 54, s. 193–201.

Biczysko S., Kilka uwag w sprawie prostytucji, PiŻ 1969, nr 16, nr 17.

Bielecki M., Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i orzecznictwie sądowym, Czas. Prawa Karn. 2008, nr 1, s. 211–229.

Błońska B., Zagadnienie ochrony przedmiotu prawnokarnej w przypadku przestępstw eksploatacji prostytucji, Studia Iuridica 2006, t. XLVI.

Filar M., Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym, Probl. Rodziny 1999, nr 2/3, s. 53–58.

Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 196.

Budyn-Kulik M., Inna czynność seksualna. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania, w: A . Siemaszko (red.), Prawo w działaniu. 5. Sprawy karne, Warszawa 2008, s. 132–194.

Bunikowski D., Czy prostytutki powinny oddać państwu zarobione pieniądze?, Palestra 2007, nr 3–4, s. 127.

Daniluk P., O wykroczeniu z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń (w związku z wyrokiem SN z 30.01.2018 r., IV KK 475/17), Prokuratura i Prawo 2019, nr 1, s. 39–58.

Daniluk P., Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym, WPP 2014, nr 1.

Daszkiewicz K., Problemy rozgraniczenia „czynów nierządnych” i „czynów lubieżnych”, NP 1979, nr 4, s. 23–31.

Derlatka M., Glosa do wyroku SN z dnia 30 stycznia 2018 r., IV KK 475/17, Palestra 2018, nr 10, s. 79–82.

Fajst M., Prostytucja w Polsce, Arch.Krymin. 2005/2006, nr 28, s. 149–168.

Falandysz L., Mała, natarczywa obyczajność, Gazeta Sądowa i Penitencjarna 1970, nr 17.

Falandysz L., Problematyka wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz niektóre zagadnienia części ogólnej projektu prawa o wykroczeniach, PiP 1970, nr 11.

Filar M., Pojęcie „czynu nierządnego” w kodeksie karnym, Palestra 1973, nr 2, s. 3–16.

Filar M., Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985.

Gardocki L., Glosa do uchwały SN z 23.05.1974 r. VI KZP 7/74, PiP 1975, nr 12, s. 180–184. [Dot. pojęcia „czynu nierządnego”].

Gimbut A., O problemach prawnych prostytucji w Polsce i ewentualnych środkach jej zwalczania, PiP 1958, nr 8–9, s. 341.

Górniok O., O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym (Problemy wybrane), PiP 1978, nr 4.

Gressler M.W., Prostytucja w prawie niemieckim, Zesz.Nauk.USz.Praw. 2008 [2009], nr 20, s. 85–111.

Grudecki M., Glosa do wyroku SN z dnia 30 stycznia 2018 r., IV KK 475/17, Palestra 2018, nr 10, s. 83–89.

Janikowski J., Wykroczenie proponowania czynu nierządnego, Prokuratura i Prawo 2017, nr 4, s. 108–123.

Kasicki G., Wiśniewski A., Kodeks wykroczeń z komentarzem, Warszawa 2002, s. 364–365.

Kozielewicz W., Pojęcia: „czyn nierządny”, „czyn lubieżny”, „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012, s. 117–126.

Krajewski R., O zasadności zagrożenia karą aresztu za niektóre wykroczenia, WPP 2019, nr 2, s. 5–16.

Krajewski R., O potrzebie kryminalizacji przydrożnej prostytucji, Prokuratura i Prawo 2011, nr 9, s. 27–37.

Krajewski R., Wykroczenia wybryku i nieobyczajnego wybryku, PS 2010, nr 11–12, s. 116–128.

Krajewski R., Żebractwo w ujęciu przepisów prawa karnego, Prokuratura i Prawo 2013, nr 5, s. 5–18.

Kubala W., Wybrane zagadnienia typizacji czynów naruszających porządek publiczny, WPP 1982, nr 1,

s. 16–29.

Kulesza J., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 grudnia 2018 r. (VII Ka 956/18, niepubl.), Studia Iuridica Lublinensia 2019, vol. XXVIII , nr 2, s. 177–191.

Kulesza J., Kulesza W., Podstawowe zagadnienia wykładni art. 140 k.w., w: T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.

Kulesza J., Publiczne prezentowanie zdjęć martwych płodów jako nieobyczajny wybryk (art. 140 Kodeksu wykroczeń), Studia Prawnicze 2019, nr 2 (218), s. 153–173.

Kulesza J., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, w: P. D aniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń, T. 1, Warszawa 2019, s. 540–570.

Kunstler K., Artykuł 142 k.w. – faktyczna karalność prostytucji outdoor?, Edukacja Prawnicza z dnia 15 stycznia 2008 r.

Kurzępa B., „Inna czynność seksualna” jako znamię przestępstw, Prokuratura i Prawo 2005, nr 5, s. 62–72.

Leszczyński J., Spór o definicje, Gaz.Sąd.i Penit. 1970, nr 17. [Dot. „czynu nierządnego”].

Lewiński J., Pokrzywdzony w postępowanie w sprawach o wykroczenia, Palestra 2003, nr 11–12, s. 139.

Łabuz P., Współczesna prostytucja, Jurysta 2010, nr 2, s. 22–26.

Madeja B., Obcowanie płciowe jako znamię przestępstwa, NP 1989, nr 2/3, s. 147–155.

Miszkiewicz S., Sadło-Nowak A., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej i podtekst seksualny ich popełnienia, w: T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Warszawa 2016, s. 107–115.

Mozgawa M. (red.), Prostytucja, LEX/el. 2014.

Mozgawa M., Uwagi na temat wykroczenia z art. 142 k.w., w: M. Mozgawa (red.), Prostytucja, LEX/el. 2014. Mozgawa M., Wykroczenie z art. 142 k.w. (racolage), Warszawa 2013.

Petasz P., Charakterystyka znamion strony przedmiotowej i podmiotowej wykroczenia z art. 51 § 1 k.w. z 1971 r. Glosa do wyroku SN z dnia 30 stycznia 2018 r., IV KK 475/17, GSP–Prz.Orz. 2018, nr 2, s. 93–102.

Ploszka A., Żebractwo z perspektywy praw człowieka, PiP 2017, nr 6, s. 87–100.

Płatek M., Cywilnoprawna istota prostytucji, w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II, Warszawa 2012.

Płatek M., Genderowo-prawne aspekty usług seksualnych w Polsce, w: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012, s. 388–405.

Płatek M., Refleksje rodzime o stanie regulacji usług seksualnych, w: M. Mozgawa (red.), Prostytucja, LEX/el. 2014.

Popławski W., Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, Zesz.Nauk.WSO Szczytno 1980, nr 2, s. 307–319.

Radecki W., Jeszcze o tzw. racolage, GSiP 1970, nr 19.

Radecki W., Prostytucja a prawo o wykroczeniach, PiŻ 1967, nr 22.

Radecki W., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, Służba MO 1976, nr 3.

Ronatowicz W., Porembska M., Streetworking formą pracy wśród osób świadczących usługi seksualne, w: R. Kowalczyk, M. Leśniak (red.), Prostytucja. Studium zjawiska, Kraków 2013.

Siewierski M., Rozgraniczenie pojęć czynu nierządnego i lubieżnego, NP 1975, nr 5, s. 699–703.

Smyk G., Kwalifikacja czynów nierządnych w nowożytnych kodyfikacjach prawa karnego przełomu XIX i XX w., w: M. Mozgawa (red.), Prostytucja, Warszawa 2014, s. 32–49.

Sobczak J., O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia seksualne, w: T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Warszawa 2016.

Szeleszczuk D., Glosa do wyroku SN z 30.01.2018 r., IV KK 475/17, OSP 2018, nr 12.

Wala K., Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, WKP 2019.

Warylewski J., Glosa do uchwały SN z 19.05.1999 r., I KZP 17/99, OSP 1999, nr 12.

Wasiak D., Zakłócanie spoczynku nocnego – ułomność przepisu art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń?, NZS 2012, nr 6, poz. 93.

Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013.

Wojciechowski J., Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2005, s. 195.

Wrześniewski M., Czynność seksualna a obcowanie płciowe i inna czynność seksualna – próba uporządkowania pojęć, „Acta Iuris Stetinensis” 2012, nr 3, s. 37–49.

Komentarze

Bafia J., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, w: J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń, komentarz, Warszawa 1974, s. 412–413.

Kulesza J. w: P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2019, komentarz do art. 142 Kodeksu wykroczeń.

Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. I., LexisNexis 2008, komentarz do art. 142 Kodeksu wykroczeń.

Mozgawa M. w: M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II, LEX 2009, komentarz do art. 142 Kodeksu wykroczeń.

Piórkowska-Flieger J. w: T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. VI, LEX/el. 2020, komentarz do art. 142 Kodeksu wykroczeń.

Zbrojewska M. w: T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II , LEX 2013, komentarz do art. 142 Kodeksu wykroczeń.