Vol. 10 No. 4 (2016): Ius Novum

Original article

Francisco Javier Paíno Rodríguez
7-27
El acoso sexual en el Código Penal español
PDF (Español (España))
Maria Kruk
28-51
Wokół zasady pomocniczości. Kilka uwag o jej znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskiej
PDF (Język Polski)
Bożena Gronowska
62-65
Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej
PDF (Język Polski)
Maciej Rogalski
66-82
Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych
PDF (Język Polski)
Jacek Kosonoga
83-101
Skład sądu na rozprawie głównej
PDF (Język Polski)
Izabela Pączek
102-119
Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego
PDF (Język Polski)
Damian Gil
120-132
Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane
PDF (Język Polski)
Julia Kosonoga-Zygmunt
133-143
Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)
PDF (Język Polski)
Aleksandra Domańska, Karolina Sawczuk-Skibińska
144-156
Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i przyczyny rozwodów w polskim prawie rodzinnym w świetle badań aktowych
PDF (Język Polski)
Krzysztof Żok
170-185
Obniżenie ceny w świetle znowelizowanych przepisów o rękojmi
PDF (Język Polski)
Łukasz D. Dąbrowski
157-169
Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
PDF (Język Polski)
Bartłomiej Gadecki
186-195
Nowe regulacje dotyczące problematyki zabytków w związku z wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych
PDF (Język Polski)
Mirosław Karpiuk
196-207
Tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa ustanawiane przez organy administracji rządowej
PDF (Język Polski)
Ryszard Szałowski
208-224
Administrator bezpieczeństwa informacji
PDF (Język Polski)