Criminalisation of the so-called forced marriage in the polish criminal law
ENGLISH EDITION
pdf (English)

Słowa kluczowe

Istanbul Convention, forced marriage, relationship corresponding to a marriage in the perpetrator’s religious or cultural environment, violence, unlawful threat, abuse of the relationship of dependence, use of a critical situation, deception, cultural defence

Jak cytować

Kosonoga-Zygmunt, J. (2024). Criminalisation of the so-called forced marriage in the polish criminal law. Ius Novum, 18(1 ENG), 35–53. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1493

Abstrakt

This article discusses the issue of so-called forced marriages, the criminalisation of which was introduced into Polish criminal legislation by the Act of 13 January 2023 amending the Code of Civil Procedure and some other acts. Introducing the provisions of Article 191b into the Criminal Code aims to fulfil the obligation arising from Article 37 of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence of 11 May 2011 (Journal of Laws of 2015, item 961). In addition to outlining the statutory features of new types of crimes, the article addresses issues such as criminal liability, the concurrence of regulations, and the issue of the so-called cultural defence.

pdf (English)

Bibliografia

Bigoszewski, T., ‘Przemoc jako znamię strony przedmiotowej’, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1997, No. 2.

Cieślak, W., ‘Glosa do uchw. SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98’, Przegląd Sejmowy, 1999, No. 10.

Daniluk, P., in: Stefański, R.A. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2023.

Daszkiewicz-Paluszyńska, K., Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa, 1958.

Dubisz, S. (ed.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, Vol. III, Warszawa, 2018.

Dudek, M., ‘Czy każda kultura zasługuje na obronę? Kilka wątpliwości dotyczących cultural defence i prawa karnego w dobie multikulturalizmu’, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2011, No. 2(3).

Falandysz, L., in: Lernell, L., Krukowski, A., Prawo karne. Część szczególna. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 1969.

Filar, M., in: Andrejew, I., Kubicki, L., Waszczyński, J. (eds), System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności. Tom 4. Część 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1989.

Gardocki, L., Prawo karne, Warszawa, 1998.

Hanausek, T., Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków, 1966.

Hypś, S., in: Grześkowiak, A., Wiak, K. (eds), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2015.

Kleczkowska, A., ‘Rola cultural defence w wymiarze sprawiedliwości karnej’, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, Issue 2.

Konarska-Wrzosek, V., in: Lach, A., Lachowski, J., Oczkowski, T., Zgoliński, I., Ziółkowska, A., Konarska-Wrzosek, V., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2020.

Królikowski, M., Sakowicz, A., in: Królikowski, M., Zawłocki, R. (eds), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. T. II, Warszawa, 2023.

Kulesza, J., ‘Glosa do uchw. SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98’, Palestra, 1999, No. 5–6.

Lachowski, J., in: Konarska-Wrzosek, V. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2023.

Mozgawa, M., in: Budyn-Kulik, M., Kozłowska-Kalisz, P., Kulik, M., Mozgawa, M., Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023.

Peiper, L., Komentarz do Kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach, Kraków, 1936.

Romańczuk-Grącka, M., Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym, Warszawa, 2020.

Sitarz, O., ‘Culture defence a polskie prawo karne’, Archiwum Kryminologii, 2008, Vol. 29–30.

Spotowski, A., in: Andrejew, I., Kubicki, L., Waszczyński, J. (eds), System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności, Vol. 4, Part 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1989.

Sykuna, S., Zajadło, J., ‘Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony’, Przegląd Sejmowy, 2007, No. 6.

Szymczak, M. (ed.), Słownik języka polskiego PWN, Vol. II, Warszawa, 1979.

Tobis, A., Główne przestępstwa przeciwko rodzinie. Charakterystyka prawna i skuteczność kary pozbawienia wolności, Poznań, 1980.

Warylewski, J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa, 2001.

Warylewski, J., in: Warylewski, J. (ed.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Vol. 10, Warszawa, 2016.

Warylewski, J., in: Wąsek, A. (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz, Warszawa, 2004.

Wawrowski, J., ‘Przestępstwa z użyciem przemocy – przemoc a przemoc wobec osoby’, Przegląd Sejmowy, 2007, No. 6.

Wojciechowski, B., Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń, 2009.

Wysocki, M., ‘Przemoc wobec osoby w rozumieniu art. 191 k.k.’, Prokuratura i Prawo, 1999, No. 3.

Zajadło, J., Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa, 2008.

Zajadło, J., ‘Uniwersalizm praw człowieka w konstytucji – bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje’, Przegląd Sejmowy, 2007, No. 4.

Zalewski, W., in: Bieńkowska, E., Mazowiecka, L. (eds), Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Warszawa, 2016.

Zoll, A., ‘Glosa do uchw. SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98’, Orzecznictwo Sądów Polskich, 1999, No. 5.

Zoll, A., in: Wróbel, W., Zoll, A. (eds), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2. Cz. 1. Komentarz do art. 117–211a, Warszawa, 2017.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.