Formation of some elements of the right to defence in misdemeanour proceedings
ENGLISH EDITION
pdf (English)

Słowa kluczowe

defence, defendant, defence counsel, procedural guarantees, offenders, misdemeanour proceedings, criminal proceedings

Jak cytować

Sowiński, P. K. (2024). Formation of some elements of the right to defence in misdemeanour proceedings. Ius Novum, 18(1 ENG), 54–79. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1494

Abstrakt

The text analyses normative solutions concerning the right to defence in Polish proceedings in cases of offences. It discusses the formation of selected elements of the right to defence, from the pre-war solutions to modern times. The author highlights the autonomy of the solutions in force in the 2001 Code of Proceedings in Misdemeanour Cases, and their similarities to the right to defence in criminal cases, constituting the most comprehensive model of this right.

pdf (English)

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, 2011.

Baj, A., ‘Czy osoba podejrzana jest stroną postępowania przygotowawczego?’, Prokuratura i Prawo, 2016, No. 10.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, 2009.

Czarnecki, P., ‘Sprawozdanie z konferencji nt. “Postępowanie w sprawach o wykroczenia – w poszukiwaniu optymalnego modelu” (Dębe, 19-21 października 2014)’, Prokuratura i Prawo, 2015, No. 6.

Daszkiewicz, W., ‘Taktyka kryminalistyczna a procesowe gwarancje jednostki i prawa obywatelskie’, Państwo i Prawo, 1985, No. 3.

Dąbkiewicz, K., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, LEX 2017.

Florczak-Wątor, M., ‘Komentarz do art. 42’, in: Tuleja, P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX 2021.

Gostyński, Z., ‘Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu’, in: Czapska, J., Gaberle, A., Światłowski, A., Zoll, A. (eds), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności.

Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa, 2000.

Grzegorczyk, T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa, 2002.

Grzegorczyk, T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX 2012.

Grzegorczyk, T., Tylman, J., Świecki, D. (ed.), Olszewski, R. (ed.), Błoński, M., Kasiński, J., Kurowski, M., Małolepszy, A., Misztal, P., Rydz-Sybilak, K., Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2022.

Gubiński, A., Prawo wykroczeń, Warszawa, 1980.

Jabłoński, M., Węgrzyn, J., ‘Prawo do obrony i domniemanie niewinności’, in: Jabłoński, M. (ed.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław, 2014.

Jamróz, L., ‘Konstytucyjne prawo do obrony przed sądem RP’, in: Matwiejuk J. (ed.), Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś, Białystok, 2009.

Kardas, P., ‘Prawo karne w świetle standardów konstytucyjnych’, Państwo i Prawo, 2022, No. 10.

Kiełtyka, A., Paśkiewicz, J., Rogalski, M. (ed.), Ważny, A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa, 2022.

Kil, J., ‘Prawo do obrony jako publiczne prawo podmiotowe’, Zeszyty Prawnicze, 2022, No. 22(1).

Kmiecik, Z.R., ‘Rozdział V. Przesłuchanie strony’, in: Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym, LEX 2022.

Korzeniewska-Lasota, A., ‘Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część 1. Zagadnienia ogólne’, Palestra, 2013, No. 9–10.

Kotowski, W., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX 2003.

Kulesza, C., ‘Komentarz do art. 16’, in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX 2020.

Lewiński, J., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX 2009 and LEX 2011.

Marek, A., Prawo wykroczeń, Warszawa, 1996.

Marszał, K., Proces karny, Katowice, 1997.

Murzynowski, A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa, 1994.

Sarnecki, P., ‘Komentarz do art. 42’, in: Garlicki L., Zubik M. (eds), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX 2016.

Siedlecki, W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa, 1972.

Siewierski, M., in: Siewierski, M., Lewiński, J., Leoński, Z., Gościcki, J., Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, Warszawa, 1979.

Skowron, A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa, LEX 2010.

Skowron, A., ‘Rzetelny proces karny w ujęciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności’, Prokuratura i Prawo, 2017, No. 11.

Skowron, A., ‘Udział obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia’, Przegląd Sądowy, 2005, No. 3.

Sowiński, P.K., Prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym. Obrona formalna, Rzeszów, 2022.

Sowiński, P.K., Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego i organów procesowych, Rzeszów, 2012.

Stachowiak, S., ‘Wniosek o ukaranie w ujęciu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia’, Prokuratura i Prawo, 2002, No. 12.

Stefański, R.A., ‘Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie’, Prokuratura i Prawo, 2001, No. 12.

Stefański, R.A., ‘Konstytucyjne prawo do obrony a obrona obligatoryjna w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r.’, in: Kolendowska-Matejczuk, M., Szwarc, K. (eds), Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty, Warszawa, 2014.

Stefański, R.A., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa, 2012.

Steinborn, S., Wąsek-Wiaderek, M., ‘Moment uzyskania statusu biernej strony postępowania karnego z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej’, in: Rogacka-Rzewnicka, M., Gajewska-Kraczkowska, H., Bieńkowska, B.T. (eds), Wokół gwarancji współczesnego procesu

karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa, 2015.

Światłowski, A., ‘Komentarz do art. 1’, in: Sakowicz A. (ed.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa, 2020.

Światłowski, A.R., ‘Rozdział 2.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia’, in: Hofmański, P. (ed.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, LEX 2013.

Świecki, D., Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia, LEX 2007.

Vitkauskas, D., Dikov, G., Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights – A handbook for legal practitioners, Strasbourg, 2012.

Waltoś, S., Postępowania szczególne w procesie karnym (Postępowania kodeksowe), Warszawa, 1973.

Waltoś, S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, 1996.

Wiliński, P. (ed.), Stachowiak, S., Gerecka-Żołyńska, A., Janusz-Pohl, B., Karlik, P., Kusak, M.,

Polski proces karny, Warszawa, 2020.

Wójcicka, E., ‘Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrywania petycji’, Zeszyty Prawnicze UH-P w Częstochowie, 2021, No. 20(3).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.