The involvement of consuls and consular officers in evidence gathering under articles 177 § 1b(2), 586 § 1, and article 177 § 1 in conjunction with articles 582 § 1 and 581 § 1 of the polish Code of Criminal Procedure
pdf (English)

Słowa kluczowe

consular officers
consular secrecy
consular immunity
declining to give evidence
criminal proceedings
interrogation
witness
defendant
expert witness

Jak cytować

Sowiński, P. K. (2023). The involvement of consuls and consular officers in evidence gathering under articles 177 § 1b(2), 586 § 1, and article 177 § 1 in conjunction with articles 582 § 1 and 581 § 1 of the polish Code of Criminal Procedure. Ius Novum, 17(4 ENG), 40–59. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1409

Abstrakt

This article explores the involvement of members from both Polish and foreign consular posts in the process of taking evidence in criminal proceedings. Specifically, it examines the participation of Polish consular officers in the interrogation of witnesses and defendants, as outlined in Article 177 § 1b(2) of the Polish Code of Criminal Procedure. Additionally, the article discusses interrogation of these parties by consuls acting on behalf of Polish courts. Governed by both Polish and international law, this process is situated within the realm of international criminal proceedings and consular law. The article also delves into the right to decline to give evidence, a privilege granted to members of consular posts based on their official functions. In this context, we introduce the concept of ‘consular secrecy’, which can be likened to professional secrecy or secrecy associated with the official roles of certain individuals.

pdf (English)

Bibliografia

Augustyniak, B., ‘Komentarz do art. 579’, in: Świecki, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX, 2023.

Augustyniak, B., ‘Komentarz do art. 586’, in: Świecki, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX, 2023.

Bierzanek, R., Symonides, J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa, 1985.

Czubik, P., Kowalski, M., Konsul honorowy, Kraków, 1999.

Dana, A., ‘Podmiotowy zakres immunitetu w polskim systemie prawnym’, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2011, No. 8.

Dąbrowski, Ł.D., ‘Dowód z przesłuchania stron i innych uczestników procesu przez konsula – wybrane zagadnienia procesowe’, in: Burek, W., Czubik, P. (eds), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa, 2015.

Góralczyk, W., Sawicki, S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2007.

Grajewski, J., Steinborn, S., ‘Komentarz do art. 2’, in: Paprzycki, L.K. (ed.), Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, LEX, 2015.

Gruszecka, D., ‘Komentarz do art. 177’, in: Skorupka, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2021.

Grzegorczyk, T., Tylman, J., Olszewski, R. (ed.), Świecki, D. (ed.), Błoński, M., Kasiński, J., Kurowski, M., Małolepszy, A., Misztal, P., Rydz-Sybilak, K., Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2022.

Grzeszczyk, W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 2012.

Herzog, A., ‘Postępowanie w sprawach o uchylenie immunitetu prokuratorskiego – stan prawny i praktyka (część I)’, Prokuratura i Prawo, 2008, No. 4.

Hofmański, P. (ed.), Sadzik, E., Zgryzek, E., Kodeks postępowania karnego. Tom III, Komentarz do art. 468–682, Warszawa, 2007.

Janicz, M., ‘Komentarz do art. 582’, in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 2020.

Krzemiński, Z., ‘Recenzja »Immunitety w polskim procesie karnym – Warszawa 1970«’, Palestra, 1971, No. 4.

Kulesza, C., ‘Komentarz do art. 17’, in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 2020.

Kulesza, C., ‘Komentarz do art. 177’, in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 2020.

Kurowski, M., ‘Komentarz do art. 2’, in: Świecki, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX, 2023.

Kurowski, M., ‘Komentarz do art. 177’, in: Świecki, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX, 2023.

Kwiatkowski, Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków, 2005.

Michalski, W., Immunitety w polskim procesie karnym, Warszawa, 1970.

Mozgawa-Saj, M., ‘Znęcanie się nad osobą najbliższą – aspekt karnoprocesowy’, in: Mozgawa, M. (ed.), Znęcanie się, LEX, 2020.

Niewiadomska, I., Fel, S., ‘Realizacja zasady sprawiedliwości w karaniu przestępców’, Zeszyty Naukowe KUL, 2016, No. 3.

Nowikowski, I., Odwoływalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin, 2001.

Paprzycki, L.K., ‘Komentarz do art. 177’, in: Paprzycki, L.K., Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, LEX, 2015.

Prusak, F., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 1999.

Rusinek, M., Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym, Warszawa, 2019.

Sawicki, S., Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa, 2003.

Sołtysińska, A., ‘Komentarz do art. 586’, in: Jaworski, G., Sołtysińska, A., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego, in: Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz, LEX, 2010.

Sowiński, P.K., Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa, 2004.

Staszewski, W.Sz., Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lublin, 2015.

Stefański, R.A., ‘Immunitet prokuratorski’, Prokuratura i Prawo, 1997, No. 2.

Stefański, R.A., Zabłocki, S., Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167–296, LEX, 2019.

Stefko, K., Dyplomatyczne zwolnienie od jurysdykcji w sprawach cywilnych, Lwów, 1938.

Steinborn, S., ‘Komentarz do art. 586’, in: Grajewski, J. (ed.), Paprzycki, L.K., Steinborn, S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 425–673 k.p.k., Tom II, Kraków, 2006.

Steinborn, S., ‘Komentarz do art. 2’, in: Grajewski, J., Rogoziński, P., Steinborn, S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX, 2016.

Steinborn, S., ‘Komentarz do art. 586’, in: Paprzycki, L.K. (ed.), Komentarz aktualizowany do art. 425–673 Kodeksu postępowania karnego, LEX, 2015.

Sutor, J., ‘Składanie zeznań w charakterze świadka przez członków urzędów konsularnych w świetle konwencji konsularnych zawartych przez PRL’, Nowe Prawo, 1977, No. 7–8.

Sutor, J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, 2006.

Sutor, J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, 2019.

Tokarczyk, R.A., ‘Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa’, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 1997, No. XLIV.

Trafas, T., ‘Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dylematy teorii i praktyki’, in: Czubik, P., Burek, W. (eds), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego, Kraków, 2014.

Wiliński, P., ‘Przesłuchanie świadka na odległość w postępowaniu karnym’, Przegląd Sądowy, 2005, No. 6.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Lazarski University