Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., III KK 113/19
PDF (English)

Słowa kluczowe

kara
nadzwyczajne złagodzenie kary
dyrektywy wymiaru kary
najniższa kara przewidziana za przestępstwo
prawo karne

Jak cytować

Julia. (2020). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., III KK 113/19. Ius Novum, 14(4), 193–204. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt

Abstrakt

W glosie zaaprobowano tezę, iż wystąpienie szczególnie uzasadnionego wypadku w rozumieniu art. 60 § 2 k.k. powinno znajdować wsparcie w okolicznościach nietypowych samego zdarzenia albo w takich cechach sprawcy, które charakteryzują go w sposób wyjątkowo pozytywny i powodują, że zasługuje on na wymierzenie kary poniżej minimum ustawowego. Dokonując przeglądu orzecznictwa i doktryny, wskazano na główne determinanty oceny szczególnie uzasadnionego wypadku. Podzielono również pogląd o konieczności zachowania odpowiedniego standardu kontroli odwoławczej w tego typu sprawach, polegającego na konieczności merytorycznego a nie jedynie formalnego zweryfikowania zarzutów odwoławczych kwestionujących zasadność zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt
PDF (English)

Bibliografia

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Warszawa 1982.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach – próba oceny, [in:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (eds), Lublin 2006.

Ćwiąkalski Z., Zwyczajne i nadzwyczajne złagodzenie kary po zmianach, [in:] Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, S. Hoc, D. Mucha (eds), Opole 2018.

Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary, Warszawa 1976.

Konarska-Wrzosek V., Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz (eds), Vol. XLIII, Wrocław 2017.

Leśko T., Nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 53 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 4, 1967.

Paśkiewicz J., Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary – uwagi wybrane, [in:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (eds), Warszawa 2009.

Raglewski J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego. Analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym, Kraków 2008.

Reguliński R., Wyjątkowe okoliczności w świetle orzecznictwa SN i piśmiennictwa, Biuletyn Prokuratury Generalnej 4, 1964.

Sienkiewicz Z., O podstawach nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. V, Wrocław 2000.

Sienkiewicz Z., O niektórych projektowanych zmianach w zakresie nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. XI, Wrocław 2002.

Ważny A., Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia, Edukacja Prawnicza 6–9, 2009.

Wojciechowska J., Nadzwyczajne złagodzenie kary w orzecznictwie sądowym 1979–1981, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Zawłocki R., Nowa funkcja nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie Kodeksu karnego, Palestra 1–2, 2016.