Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., III KK 113/19
PDF (English)

Słowa kluczowe

penalty
extraordinary mitigation of a penalty
sentencing directives
the least severe penalty for an offence
criminal law kara
nadzwyczajne złagodzenie kary
dyrektywy wymiaru kary
najniższa kara przewidziana za przestępstwo
prawo karne

Jak cytować

Julia. (2020). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., III KK 113/19. Ius Novum, 14(4), 193–204. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt

Abstrakt

W glosie zaaprobowano tezę, iż wystąpienie szczególnie uzasadnionego wypadku w rozumieniu art. 60 § 2 k.k. powinno znajdować wsparcie w okolicznościach nietypowych samego zdarzenia albo w takich cechach sprawcy, które charakteryzują go w sposób wyjątkowo pozytywny i powodują, że zasługuje on na wymierzenie kary poniżej minimum ustawowego. Dokonując przeglądu orzecznictwa i doktryny, wskazano na główne determinanty oceny szczególnie uzasadnionego wypadku. Podzielono również pogląd o konieczności zachowania odpowiedniego standardu kontroli odwoławczej w tego typu sprawach, polegającego na konieczności merytorycznego a nie jedynie formalnego zweryfikowania zarzutów odwoławczych kwestionujących zasadność zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.43/j.kosonoga-zygmunt
PDF (English)

Bibliografia

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Warszawa 1982.

Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach – próba oceny, [in:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (eds), Lublin 2006.

Ćwiąkalski Z., Zwyczajne i nadzwyczajne złagodzenie kary po zmianach, [in:] Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, S. Hoc, D. Mucha (eds), Opole 2018.

Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary, Warszawa 1976.

Konarska-Wrzosek V., Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz (eds), Vol. XLIII, Wrocław 2017.

Leśko T., Nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 53 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 4, 1967.

Paśkiewicz J., Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary – uwagi wybrane, [in:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (eds), Warszawa 2009.

Raglewski J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego. Analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym, Kraków 2008.

Reguliński R., Wyjątkowe okoliczności w świetle orzecznictwa SN i piśmiennictwa, Biuletyn Prokuratury Generalnej 4, 1964.

Sienkiewicz Z., O podstawach nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. V, Wrocław 2000.

Sienkiewicz Z., O niektórych projektowanych zmianach w zakresie nadzwyczajnego złagodzenia kary, [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (ed.), Vol. XI, Wrocław 2002.

Ważny A., Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia, Edukacja Prawnicza 6–9, 2009.

Wojciechowska J., Nadzwyczajne złagodzenie kary w orzecznictwie sądowym 1979–1981, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Zawłocki R., Nowa funkcja nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie Kodeksu karnego, Palestra 1–2, 2016.