ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE
pdf

Słowa kluczowe

grzywna kumulatywna
kara mieszana
kumulatywna kara ograniczenia wolności
warunkowe zawieszenie wykonania kary
zatarcie skazania

Jak cytować

Stefańska, B. J. (2022). ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE. Ius Novum, 16(1), 117-132. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problem zatarcia skazania, obejmującego orzeczoną obok kary pozbawienia wolności grzywnę lub karę ograniczenia wolności. W aktualnym stanie praw-nym nie jest możliwe jednoznaczne rozwiązanie tego problemu, z wyjątkiem kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisów okre-ślających warunki jednoczesnego zatarcia skazania na wszystkie orzeczone kary. Wykorzystu-jąc metodę formalno-dogmatyczną, opierającą się na analizie językowo-logicznej przepisów Kodeksu karnego, regulujących zatarcie skazania, zaproponowano rozwiązanie tych proble-mów, przyjmując, że zatarcie skazania następuje na mocy prawa z chwilą upływu okresu przewidzianego dla zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności. Wyrażono pogląd, że co do zatarcia takiego skazania na mocy orzeczenia sądu zarówno kumulatywna grzywna, jak i kumulatywna kara ograniczenia wolności nie stanowią przeszkody do orzeczenia zatar-cia całego skazania. Jednocześnie zaproponowano, by dodać art. 107 § 5a k.k. w brzmieniu: „W razie skazania na podstawie art. 37b lub orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wol-ności, zatarcie skazania następuje z upływem okresów przewidzianych w art. 107 § 1, 4 i 4a”.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska
pdf

Bibliografia

Błaszczyk M., Kara mieszana, w: Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2015.

Bogdan G.,w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 453–116,red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, cz. 2, Warszawa 2016.

Buchała K., w: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1994.

Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Czarnecka-Dzialuk B., Kary kombinowane – kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzekane na podstawie art. 37b k.k. Zagadnienia teoretyczne i praktyka orzecznicza, Warszawa 2017.

Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Gensikowski P., w: Leksykon prawa karnego – część ogólna, red. P. Daniluk, Warszawa 2018.

Gruszecka D., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.

Grześkowiak A., w: Kodeks Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Grześkowiak A., Kara mieszana w polskim prawie karnym, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.

Grześkowiak A., Model ustawowej polityki karnej na tle projektów zmian kodeksu karnego, w: Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 r. Wybrane zagadnienia, red. D. Kala, I. Zgoliński, Warszawa 2015.

Herzog A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Hryniewicz-Lach E., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. I, Warszawa 2021.

Jezusek A., Sekwencja kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności jako reakcja na popełnienie przestępstwa (art. 37b k.k.), „Państwo i Prawo” 2017, nr 4.

Kalinowska I.S., Kara mieszana – próba oceny nowelizacji kodeksu karnego, w: Przyszłość polskiego prawa karego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczyk-Grącka, Olsztyn 2015.

Konarska-Wrzosek V., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

Konarska-Wrzosek V., w: System Prawa Karnego, Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, t. 5, Warszawa 2017.

Kosonoga-Zygmunt J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Królikowski M., Wymiar kary po 1 lipca 2015 r., w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r., red. P. Wiliński, Warszawa 2015.

Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.

Lach A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

Leciak M., w: Leksykon prawa karnego – część ogólna, red. P. Daniluk, Warszawa 2018.

Majewski J., w: Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. I, cz. 1, Warszawa 2016.

Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Małecki M., Co zmienia nowelizacja art. 37b k.k.?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2.

Małecki M., Glosa do wyroku SN z dnia 16 grudnia 2016 r., II KK 295/16, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2018, nr 1.

Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7–8.

Małecki M., Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary,w: Nowelizacja prawa karnego 2015 . Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.

Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, Warszawa 1986.

Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Mozgawa M., w: Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2006.

Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.

Politowicz K., Kara akcesoryjna w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Raglewska J., Kary sekwencyjne orzeczone na podstawie art. 37b k.k. – wybrane problemy związane z ich wykonaniem, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019.

Sienkiewicz Z., w: Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2017.

Sienkiewicz Z., w: Prawo karne materialne. Część ogólne i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2010.

Sienkiewicz Z., Z problematyki kary ograniczenia wolności w świetle nowelizacji kodeksu karnego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2018, nr 48.

Sroka T., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 212–277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. II, cz. 2, Warszawa 2017.Stefańska B.J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.Stefańska B.J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Stefańska B.J., Kumulatywna kara ograniczenia wolności – sposób na łagodzenie represji karnej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2015.

Szeleszczuk D., w: Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2009.

Szymanowski T., Reforma prawa karnego w Polsce, „Palestra” 2014, nr 9.

Tarapata Sz., Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów Kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7–8.

Tarapata Sz., Przedawnienie i zatarcie skazania, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.

Tyszkiewicz L., w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2014.

Warylewski J., Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 2015.

Wąsek A., w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.

Woźniak A., Wrzosek R., Kara mieszana (łączona) – kontrowersje wokół zakresu jej stosowania, „Ius Novum” 2017, nr 3.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.

Zientara A., Nowelizacje kodeksu karnego w zakresie zatarcia skazania, „Studia Iuridica” 2016.

Zimoch S., Istota i znaczenie instytucji zatarcia skazania, Warszawa 1979.

Zoll A., Zmiany w zakresie środków probacyjnych (ustawa nowelizująca Kodeks karny z 11 marca 2016 r.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2.