Wokół propozycji zmiany górnej granicy kary pozbawienia wolności oraz rezygnacji z kary 25 lat pozbawienia wolności
pdf

Słowa kluczowe

kara 25 lat pozbawienia wolności
kara pozbawienia wolności
kara wyjątkowa
kara dożywotniego pozbawienia wolności

Jak cytować

Melezini, M. (2022). Wokół propozycji zmiany górnej granicy kary pozbawienia wolności oraz rezygnacji z kary 25 lat pozbawienia wolności. Ius Novum, 16(3), 7–26. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.23/m.melezini

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są analiza i ocena propozycji zmian uregulowań dotyczących kary pozbawienia wolności, których istota polega na eliminacji z katalogu kar Kodeksu karnego punktowej kary 25 lat pozbawienia wolności oraz na podwyższeniu górnej rodzajowej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 lat do 30 lat. W tym zakresie przedstawiono stanowisko doktryny i judykatury na temat charakteru i funkcji kary 25 lat pozbawienia wolności i terminowej kary pozbawienia wolności, wskazano podnoszone w piśmiennictwie trudności praktyczne związane z wymierzaniem punktowej kary 25 lat pozbawienia wolności, powstające na tle wymierzania kar w wypadku sprawców współdziałających w popełnieniu przestępstwa, oraz przedstawiono propozycje zmian dotyczących uregulowań przez kolejne projekty nowelizacji k.k. począwszy od 2000 r. do chwili obecnej, a także zapatrywania doktryny na temat zgłoszonych propozycji. Artykuł ma charakter krytyczny wobec proponowanych zmian. Przeprowadzone w artykule rozważania prowadzą do konkluzji, że ani propozycja eliminacji kary 25 lat pozbawienia wolności, ani wydłużenie tak zwanej zwykłej kary pozbawienia wolności do 30 lat nie zasługują na aprobatę.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.23/m.melezini
pdf

Bibliografia

Bafia J., System kar i zasady ich orzekania. Przestępstwa gospodarcze (Wybrane zagadnienia). Formy oskarżenia oraz rodzaje oskarżycieli w nowym ustawodawstwie karnym, Warszawa 1970.

Buchała K., w: K. Buchała (red.), Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1990.

Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.

Buchała K., A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995.

Góralski P., Przegląd i ocena głównych kierunków nowelizacji Kodeksu karnego przeprowadzonych w latach 2015–2019, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red.), Reforma prawa karnego w latach 2015–2019, Warszawa 2020.

Gruszczyńska B., Marczewski M., Siemaszko A., Ostaszewski P., Włodarczyk-Madejska J., Klimczak J., Atlas przestępczości w Polsce 6, Warszawa 2021.

Grześkowiak A., w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

Hochberg L., Zawoalowane dożywocie, „Nowe Prawo” 1956, nr 7–8.

Konarska-Wrzosek V., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Konarska-Wrzosek V., Ogólne założenia reformy prawa karnego przeprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. i ich normatywna realizacja w części ogólnej Kodeksu karnego wraz z próbą oceny, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red.), Reforma prawa karnego w latach 2015–2019, Warszawa

Konarska-Wrzosek V., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2013.

Konarska-Wrzosek V., Propozycje zmian katalogu kar w kodeksie karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych, w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Warszawa 2012.

Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020.

Lachowski J., Opinia dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w związku z konferencją, która odbyła się w dniach 15–16 listopada 2011 r. w Popowie, „Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2011, nr 3.

Lachowski J., Zasady wymierzania kar 25 lat oraz dożywotniego pozbawienia wolności według k.k. z 1997 r., w: T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe, Warszawa 2006.

Majewski J., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52, Warszawa 2016.

Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Majewski J., Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (w zakresie rozdziałów IV, VII oraz XIV k.k.), w: Kodeks karny – projekty nowelizacji. Druk sejmowy 1756, Warszawa 2007/5.

Melezini M., Czy zaostrzyć represję karną? O projektach nowelizacji kodeksu karnego, w: J. Jakubowska- Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego, propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

Melezini M., Granice czasowe kary pozbawienia wolności (stan obecny i proponowane zmiany), w: Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

Melezini M., Problemy reformy prawa karnego. Uwagi na tle ustawy z 13 czerwca 2019 r., w: P. Góralski, A. Muszyńska (red.), Reforma prawa karnego w latach 2015 2019, Warszawa 2020.

Raglewski J., Referat na posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dotyczący propozycji nowelizacyjnych kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie kar, środków, karnych, środków probacyjnych, a także zagadnień związanych z wymiarem kary łącznej i zanikiem karania, „Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2011, nr 3.

Sienkiewicz Z., w: M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

Sienkiewicz Z., Niektóre propozycje zmian w regulacji kar, środków karnych i środków probacyjnych, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4.

Sienkiewicz Z., Ocena obowiązujących rozwiązań w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych oraz wymiaru kary łącznej, „Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2011, nr 3.

Szeleszczuk D., w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2017.

Szymanowski T., Nowelizacja prawa karnego po 1998 r. a represyjność polityki karnej w Polsce, w: T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe, Warszawa 2006.

Świda Z., Stefański R.A., w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Tyszkiewicz L., Aktualne problemy i kierunki polityki penalizacyjnej w Polsce, w: A.J. Szwarc (red.), Represyjność polskiego prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26–29 września 2006 r.), Poznań 2008.

Tyszkiewicz L., Co i jak zmienić w nowym kodeksie karnym, „Palestra” 1999–2000, nr 12–1.

Tyszkiewicz L., Rzut oka na niektóre aktualne problemy prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii, w: T. Dukiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Katowice 2006.

Uzasadnienie projektu kodeksu karnego, w: Projekt kodeksu karnego oraz Przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1968.

Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego, w: Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1998.

Warylewski J., Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nowelizacji katalogu kar i zmiany sankcji karnej w części szczególnej (art. 32–38 k.k.), w: Kodeks karny – projekty nowelizacji. Druk sejmowy 1756, Warszawa 2007/5.

Warylewski J., Rządowy projekt rekodyfikacji prawa karnego z 2007 roku – prezentacja, analiza i ocena wybranych zagadnień, „Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia prawa karnego” 2008, J. Warylewski (red.), t. XIX.

Wilk L., w: M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Zoll A., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52, Warszawa 2016.

Zoll A., Rozważania o potrzebie zmian w zakresie środków represji karnoprawnej, w: A. Rzepliński, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013.