Nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
pdf

Słowa kluczowe

wykroczenia
czyn zabroniony
społeczna szkodliwość
lekki wypadek komunikacyjny
grzywna

Jak cytować

Kluza, J. (2022). Nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ius Novum, 16(4), 57–72. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1337

Abstrakt

Na mocy nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., w sposób bardzo istotny zmieniono
wiele przepisów w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń, dotyczącym bezpieczeństwa
i porządku w komunikacji. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić nowe typy czynów
zabronionych oraz w sposób znaczący podwyższyć wysokość grzywny za niektóre wykroczenia.
Zmiany te mają wręcz rewolucyjny charakter, co wiąże się także z kontrowersjami. Część
bowiem z dokonanych zmian budzi wątpliwości ze względu na wyższy stopień represji tych
przepisów, co czyni karalność niektórych wykroczeń nieproporcjonalną w stosunku do analogicznych
przestępstw z Kodeksu karnego. Zagadnienie to zostanie przedstawione w dalszej
części artykułu.

pdf

Bibliografia

Bogdan G., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, Warszawa 2017.

Bojarski T., w: T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.

Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

Budyn-Kulik M., w: M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020.

Daniluk P., w: P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.

Daniluk P., w: P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń. Tom I, Warszawa 2019.

Drewicz M., Glosa do wyroku TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3.

Druk sejmowy nr 378, Sejm VII kadencji.

Grudecki M., Kara nagany i środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 7–8.

Grzegorczyk T., w: T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.

Jackowski M., Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9.

Jankowski M., Momot S., Ważny A., Warunkowe umorzenie postępowania, Warszawa 2011.

Kania A., Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, nr 41.

Kania A., Okoliczności łagodzące oraz obciążające przy wymiarze kary za wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 2.

Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2010.

Kosonoga-Zygmunt J., Kara nagany w systemie sankcji za wykroczenia, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 1.

Kowalewska-Łukuć M., Ogólne dyrektywy wymiaru kary, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.

Liżyńska K., O celowości kary grzywny za wykroczenia, „Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. C/1.

Łysko M., Ewolucja polskiego systemu prawa wykroczeń w XX w., „Misccellenea Historico-Iuridica” 2018, z. 1.

Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2004.

Melezzini M., w: T. Kaczmarek (red.), Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, Warszawa 2017.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2021 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D2FD348B0CF14ADCC1258758003ED95E/%24File/1504-003.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Pismo Prokuratora Generalnego, PG VII G 025/140/12, https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CD4703A0E2B2F2DDC1257A090021E4E2/%24File/378-001.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, II.561.1.2021.MH.

Razowski T., w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

Skazania prawomocne z oskarżenia publicznego – dorośli – wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary w l. 2008–2018, https://isws.ms.gov.pl/pl/bazastatystyczna/opracowania-wieloletnie/ (dostęp: 23.11.2022).

Stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 378), https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/56A753D64B22384BC1257A4800443D7E/%24File/378-s.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504), https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8AD4775C38BB9A66C125876C0053D637/%24File/1504-006.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020.