Możliwość samodzielnego ustalenia przez sąd cywilny, że czyn niedozwolony jest przestępstwem – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego domniemania niewinności
pdf

Słowa kluczowe

zasada domniemania niewinności
Europejski Trybunał Praw Człowieka
przestępstwo
czyn niedozwolony
termin przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych

Jak cytować

Grochowska-Wasilewska, A. (2022). Możliwość samodzielnego ustalenia przez sąd cywilny, że czyn niedozwolony jest przestępstwem – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego domniemania niewinności. Ius Novum, 16(3), 63–78. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.26/a.grochowska-wasilewska

Abstrakt

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, sąd cywilny jest uprawniony do
samodzielnego ustalenia, czy czyn niedozwolony stanowi przestępstwo, nawet w przypadku
braku prawomocnego wyroku skazującego. Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy
na potrzeby stosowania na podstawie art. 4421 § 2 k.c. wydłużonego terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych stanowiących przestępstwo. Stanowisko Sądu
Najwyższego budzi wątpliwości na gruncie zasady domniemania niewinności. Celem niniejszego
artykułu jest w pierwszej kolejności przedstawienie standardu dotyczącego zakresu
obowiązywania domniemania niewinności w postępowaniu cywilnym, wykreowanego przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka na gruncie art. 6 ust. 2 EKPC, zgodnie z którym każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu
udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. Następnie jest nim ocena zgodności przyjętego
przez Sąd Najwyższy poglądu dotyczącego możliwości zastosowania art. 4421 § 2 k.c. również
w sytuacji braku prawomocnego wyroku sądu karnego, stwierdzającego winę konkretnej
osoby, przez pryzmat standardu konwencyjnego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.26/a.grochowska-wasilewska
pdf

Bibliografia

Gardocki L., Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „Annales Universitatis

Mariae Curie-Skłodowska” 2013, nr 2.

Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz

do artykułów 1–18, Warszawa 2010.

Grochowska-Wasilewska A., Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie

karnym, Warszawa 2021.

Jasiński W., Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów strasburskich, „Prokuratura

i Prawo” 2015, nr 7–8.

Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 2.

Lach A., Glosa do wyroku ETPC w sprawie Diacenco przeciwko Rumunii z 7 lutego 2012 roku, skarga

nr 1245/04, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, t. 14.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976.

Reid K., A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, Londyn 2012.

Tęcza-Paciorek A., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.

Vitkauskas D., Dikov G., Protecting the Right to a Fair Trial Under the European Convention

on Human Rights, Strasbourg 2017.

Warciński M., Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieznanego sprawcę

wypadku komunikacyjnego wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, „Przegląd

Sądowy” 2015, nr 10, s. 9.