Termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – analiza i uwagi de lege ferenda
PDF (English)

Słowa kluczowe

medical incident
application for determining a medical incident
substantive-law final time limit
compensation for damage zdarzenie medyczne
wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
termin zawity prawa materialnego
naprawienie szkody

Jak cytować

Białkowski, M. (2020). Termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – analiza i uwagi de lege ferenda. Ius Novum, 14(3), 142-159. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.30/m.bialkowski

Abstrakt

Celem artykułu jest poddanie krytycznej analizie terminu do wniesienia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Punktem wyjścia dla oceny art. 67c ust. 2 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest ustalenie, iż termin ten powinien być kwalifikowany jako termin zawity prawa materialnego, co rzutuje w szczególności na skutki jego upływu i brak możliwości – wbrew przyjętej w regulaminach poszczególnych komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kwalifikacji tego terminu jako terminu prawa procesowego – jego przywrócenia. Analiza przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania prowadzona jest również przez pryzmat jego porównania z ustawową regulacją przedawnienia roszczeń majątkowych o naprawienie szkody na osobie, wyrządzonej czynem niedozwolonym (art. 4421 § 3 k.c.). Porównanie to prowadzi do wniosku, że termin do dochodzenia żądania ustalenia zdarzenia medycznego w znaczący sposób ogranicza dostęp do tej alternatywnej drogi służącej do indemnizacji uszczerbku powstałego w związku z leczeniem.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.30/m.bialkowski
PDF (English)