Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
pdf (English)

Słowa kluczowe

reimbursement of excise duty
tightness of the tax system
interpretation of law zwrot podatku akcyzowego
szczelność systemu podatkowego
wykładnia prawa

Jak cytować

Drozdek, A. (2019). Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa. Ius Novum, 13(3), 177-194. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek

Abstrakt

Instytucja określenia zwrotu podatku akcyzowego stanowi istotny element odzyskania tego świadczenia. Organy podatkowe, pomimo istnienia obowiązku zwrotu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy (eksportu) wyrobów akcyzowych w ustawowym terminie, odmawiają podatnikom prawa do zwrotu podatku akcyzowego. Organ podatkowy, zapewniając szczelność systemu podatkowego, w pierwszej kolejności powinien porównać treść transponowanego przepisu dyrektywy 2008/118/WE z ustawą o podatku akcyzowym. W przypadku gdy normy unijne prowadziłyby do sprzeczności z brzmieniem przepisu krajowego, organ podatkowy powinien – jeśli podatnik domaga się zastosowania tej normy w sposób określony w dyrektywie – odmówić zastosowania normy prawa krajowego wynikającej z ustawy o podatku akcyzowym i umożliwić mu skorzystanie z unormowania unijnego. Należy bowiem pamiętać, że na organie podatkowym ciąży obowiązek przeprowadzenia wykładni prawa krajowego z zgodnie z celem dyrektywy. Czynność ta niewątpliwie powinna być poprzedzona ustaleniem celu dyrektywy. Sposób przeprowadzenia wykładni musi zapewnić ustalenie celu tej regulacji. Niniejszy artykuł analizuje problematykę wykładni dyrektywy w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, które w wyniku nieprawidłowej implantacji zapewniły w drodze wykładni prawa szczelność systemu podatkowego. Autor podnosi jednak, że podstawą do przeprowadzenia prawidłowej implementacji dyrektywy jest obowiązek dokonania wykładni prounijnej, która powinna być poprzedzona odtworzeniem zdefiniowanego w preambule celu regulacji tak dalece, jak jest to możliwe, aby osiągnąć rezultat określony w dyrektywie 2008/118/WE.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek
pdf (English)