Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
pdf (English)

Słowa kluczowe

zwrot podatku akcyzowego
szczelność systemu podatkowego
wykładnia prawa

Jak cytować

Drozdek, A. (2019). Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa. Ius Novum, 13(3), 177–194. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek

Abstrakt

Instytucja określenia zwrotu podatku akcyzowego stanowi istotny element odzyskania tego świadczenia. Organy podatkowe, pomimo istnienia obowiązku zwrotu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy (eksportu) wyrobów akcyzowych w ustawowym terminie, odmawiają podatnikom prawa do zwrotu podatku akcyzowego. Organ podatkowy, zapewniając szczelność systemu podatkowego, w pierwszej kolejności powinien porównać treść transponowanego przepisu dyrektywy 2008/118/WE z ustawą o podatku akcyzowym. W przypadku gdy normy unijne prowadziłyby do sprzeczności z brzmieniem przepisu krajowego, organ podatkowy powinien – jeśli podatnik domaga się zastosowania tej normy w sposób określony w dyrektywie – odmówić zastosowania normy prawa krajowego wynikającej z ustawy o podatku akcyzowym i umożliwić mu skorzystanie z unormowania unijnego. Należy bowiem pamiętać, że na organie podatkowym ciąży obowiązek przeprowadzenia wykładni prawa krajowego z zgodnie z celem dyrektywy. Czynność ta niewątpliwie powinna być poprzedzona ustaleniem celu dyrektywy. Sposób przeprowadzenia wykładni musi zapewnić ustalenie celu tej regulacji. Niniejszy artykuł analizuje problematykę wykładni dyrektywy w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, które w wyniku nieprawidłowej implantacji zapewniły w drodze wykładni prawa szczelność systemu podatkowego. Autor podnosi jednak, że podstawą do przeprowadzenia prawidłowej implementacji dyrektywy jest obowiązek dokonania wykładni prounijnej, która powinna być poprzedzona odtworzeniem zdefiniowanego w preambule celu regulacji tak dalece, jak jest to możliwe, aby osiągnąć rezultat określony w dyrektywie 2008/118/WE.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek
pdf (English)