Nowelizacja krajowych przepisów dotyczących wykonywania konwencji haskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Hague Convention
civil aspects of international child abduction
child abduction
parental abduction konwencja haska
cywilne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę
uprowadzenie dziecka
porwanie rodzicielskie

Jak cytować

Kluza, J. (2020). Nowelizacja krajowych przepisów dotyczących wykonywania konwencji haskiej . Ius Novum, 14(3), 176-189. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.32/j.kluza

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki związanej z dokonaną w ostatnim czasie nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania w sprawie wniosku o wydanie dziecka złożonego na podstawie konwencji haskiej. Ustawa ta dokonuje zmiany właściwości rzeczowej sądu w tych sprawach, przenosząc je z poziomu sądu rejonowego do wybranych sądów okręgowych, a w postępowaniu odwoławczym jako jedyny właściwy określa Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ustawa wprowadza także możliwość złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia sądu drugiej instancji. Jak wprost przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości, będące autorem projektu ustawy, jej celem jest „ochrona polskich dzieci”. Powoduje to, że ustawie towarzyszą pozaprawne emocje. Mając to na względzie, a przede wszystkim patrząc na cel konwencji, jakim jest dobro dziecka, ocena dokonanych zmian powinna być dokonywana z dużą ostrożnością.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.32/j.kluza
PDF (English)