Tom 7 Nr 3 (2013): Ius Novum
Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

Janusz Cabaj
15-38
Critical Legal Studies a liberalna koncepcja prawa
PDF
Remigiusz Rabiega
39-50
Kilka refleksji na temat tzw. mieszanej strony podmiotowej w polskim prawie karnym
PDF
Igor Zgoliński
51-63
Zniesławienie w regulacjach prawnych wybranych państw
PDF
Anna Szelęgiewicz
64-85
"Stalking" i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym: zagadnienia wybrane
PDF
Anna Matusiak
86-107
Przekupstwa menadżerskie
PDF
Krzysztof Mularski
108-125
W sprawie charakteru nieważności bezwarunkowej umowy sprzedaży naruszającej ustawowe prawo pierwokupu
PDF
Agnieszka Kilińska-Pękacz
126-140
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych
PDF
Maciej Rogalski
141-152
Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a prawa telekomunikacyjnego)
PDF
Marcin Mazuryk
153-166
Pracownicy samorządowi: zarys problematyki
PDF
Przemysław Szustakiewicz
167-183
Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych
PDF
Mateusz Kaczocha
184-194
Istota i struktura administracyjnych kadr pieniężnych uregulowanych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
PDF
Wojciech Hrynicki
195-214
Normatywne aspekty nadawania imion w orzecznictwie sądów administracyjnych
PDF
Paweł Daniel
215-225
Orzeczenie lekarskie jako dowód w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej
PDF
Jarosław Sozański
226-254
Niedostatki unijnej ochrony indywidualnych praw konsumenta w Polsce
PDF
Piotr Bożym
255-266
Druga izba parlamentu w świetle pierwszych projektów konstytucji odrodzonego państwa polskiego
PDF