Gloss on the Supreme Court ruling of 24 January 2018, II KK 10/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

limits of the indictment
identity of an act alleged in the indictment and attributed in the sentence
change in the legal classification of an act
incidental proceedings
principle of accusatorial system
immutability of the subject matter of a trial granice oskarżenia
tożsamość czynu zarzucanego w akcie oskarżenia i przypisanego w wyroku
zmiana kwalifikacji prawnej czynu
postępowanie wpadkowe
zasada skargowości
niezmienność przedmiotu procesu

Jak cytować

Kosonoga, J. (2019). Gloss on the Supreme Court ruling of 24 January 2018, II KK 10/18. Ius Novum, 13(4), 196–209. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.50/kosonoga

Abstrakt

W glosie autor zaaprobował tezę wyrażoną w postanowieniu SN z dnia 24 stycznia 2018 r., II KK 10/18, zgodnie z którą ramy postępowania jurysdykcyjnego są określone przez zdarzenie historyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie przez poszczególne elementy tego opisu. Czas popełnienia czynu jest jednym z elementów strony przedmiotowej przestępstwa. Podlega on ustaleniu przez sąd i może być określony inaczej niż w opisie czynu zarzuconego w akcie oskarżenia, jeśli dowody przeprowadzone na rozprawie taką zmianę uzasadniają. Samo ustalenie, że zdarzenia objęte oskarżeniem nastąpiły w innym czasie niż przyjęto w akcie oskarżenia, jest dopuszczalne i nie świadczy wcale o wyjściu poza granice skargi oskarżyciela. Dokonując analizy praktyki orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, w glosie wskazano na dodatkowe elementy opisu czynu, które nie stanowią wyjścia poza granice oskarżenia. Poruszono także problematykę obowiązku pouczenia stron obecnych na rozprawie o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu (art. 399 k.p.k.) oraz tzw. postepowania wpadkowego w kontekście tożsamości czynu zarzucanego w akcie oskarżenia i przypisanego w wyroku.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.50/kosonoga
PDF (English)

Bibliografia

Cioczek M., Zmiana kw alifikacji prawnej czynu na rozprawie (kwestie wybrane), Studia Iuridica Lublinensia Vol. XIV, 2010.

Hofmański P., Zabłocki S., Granice skargi oskarżycielskiej w świetle orzecznictwa, [in:] A. Gereckia-Żołyńska, P. G órecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Gereckia-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Kardas P., O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym, [in:] J. Skorupka (ed.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009.

Kardas P., Materialnoprawne i proceduralne ujęcia tożsamości czynu w prawie karnym. Komplementarne czy alternatywne modele tożsamości? [in:] Z. Jędrzejewski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, M. Królikowski (eds), Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014.

Klimowicz-Górowska E., Zmiana kwalifikacji prawnej a niezmienność przedmiotowych granic rozpoznania sprawy, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.

Kozioł T., O stosowaniu art. 399 k.p.k., Przegląd Sądowy No. 4, 2004.

Pilch A., Kryteria tożsamości czynu, Prokuratura i Prawo No. 12, 2010.

Rogalski M., Tożsamość czynu w procesie karnym, Państwo i Prawo No. 6, 2005.

Rogalski M., Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym, [in:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Rogalski M., Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu, [in:] W. Cieślak, S. Steinborn (ed.), Profesor Marina Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013.

Rusinek M., Kilka uwag o „tożsamości czynu”, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.

Skwarcow M., Wybrane zagadnienia zmiany kwalifikacji prawnej czynu na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Przegląd Sądowy No. 4, 2005.

Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975.

Stachowiak S., Wiliński P., Janusz-Pohl B., Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego, [in:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (eds), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, Warszawa 2009.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2000 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy No. 2, 2001.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Zabłocki S., Granice skargi oskarżycielskiej przy przestępstwach zbiorowych, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.