Gloss on the Supreme Court ruling of 24 January 2018, II KK 10/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

granice oskarżenia
tożsamość czynu zarzucanego w akcie oskarżenia i przypisanego w wyroku
zmiana kwalifikacji prawnej czynu
postępowanie wpadkowe
zasada skargowości
niezmienność przedmiotu procesu

Jak cytować

Kosonoga, J. (2019). Gloss on the Supreme Court ruling of 24 January 2018, II KK 10/18. Ius Novum, 13(4), 196–209. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.50/kosonoga

Abstrakt

W glosie autor zaaprobował tezę wyrażoną w postanowieniu SN z dnia 24 stycznia 2018 r., II KK 10/18, zgodnie z którą ramy postępowania jurysdykcyjnego są określone przez zdarzenie historyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie przez poszczególne elementy tego opisu. Czas popełnienia czynu jest jednym z elementów strony przedmiotowej przestępstwa. Podlega on ustaleniu przez sąd i może być określony inaczej niż w opisie czynu zarzuconego w akcie oskarżenia, jeśli dowody przeprowadzone na rozprawie taką zmianę uzasadniają. Samo ustalenie, że zdarzenia objęte oskarżeniem nastąpiły w innym czasie niż przyjęto w akcie oskarżenia, jest dopuszczalne i nie świadczy wcale o wyjściu poza granice skargi oskarżyciela. Dokonując analizy praktyki orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, w glosie wskazano na dodatkowe elementy opisu czynu, które nie stanowią wyjścia poza granice oskarżenia. Poruszono także problematykę obowiązku pouczenia stron obecnych na rozprawie o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu (art. 399 k.p.k.) oraz tzw. postepowania wpadkowego w kontekście tożsamości czynu zarzucanego w akcie oskarżenia i przypisanego w wyroku.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.50/kosonoga
PDF (English)

Bibliografia

Cioczek M., Zmiana kw alifikacji prawnej czynu na rozprawie (kwestie wybrane), Studia Iuridica Lublinensia Vol. XIV, 2010.

Hofmański P., Zabłocki S., Granice skargi oskarżycielskiej w świetle orzecznictwa, [in:] A. Gereckia-Żołyńska, P. G órecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Gereckia-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Kardas P., O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym, [in:] J. Skorupka (ed.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009.

Kardas P., Materialnoprawne i proceduralne ujęcia tożsamości czynu w prawie karnym. Komplementarne czy alternatywne modele tożsamości? [in:] Z. Jędrzejewski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, M. Królikowski (eds), Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014.

Klimowicz-Górowska E., Zmiana kwalifikacji prawnej a niezmienność przedmiotowych granic rozpoznania sprawy, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.

Kozioł T., O stosowaniu art. 399 k.p.k., Przegląd Sądowy No. 4, 2004.

Pilch A., Kryteria tożsamości czynu, Prokuratura i Prawo No. 12, 2010.

Rogalski M., Tożsamość czynu w procesie karnym, Państwo i Prawo No. 6, 2005.

Rogalski M., Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym, [in:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (eds), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008.

Rogalski M., Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu, [in:] W. Cieślak, S. Steinborn (ed.), Profesor Marina Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013.

Rusinek M., Kilka uwag o „tożsamości czynu”, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.

Skwarcow M., Wybrane zagadnienia zmiany kwalifikacji prawnej czynu na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Przegląd Sądowy No. 4, 2005.

Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975.

Stachowiak S., Wiliński P., Janusz-Pohl B., Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego, [in:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (eds), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, Warszawa 2009.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2000 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy No. 2, 2001.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Zabłocki S., Granice skargi oskarżycielskiej przy przestępstwach zbiorowych, [in:] P. Hofmański (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.