Tom 10 Nr 3 (2016): Ius Novum

Oryginalny artykuł naukowy

7-30
Model integracji europejskiej: adaptacja koncepcji klasycznych czy nowa formuła? Rozważania ustrojowo-prawne
PDF
Marek Mozgawa
31-63
Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej
PDF
64-76
Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności
PDF (English)
77-95
Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstw z art. 178a §1 k.k.
PDF
96-108
Status prawnokarny strażnika leśnego
PDF (English)
109-120
Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych
PDF
121-135
Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. )
PDF
136-146
Wykroczenie posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym w okolicznościach wskazujących na zamiar ich użycia w celu popełnienia przestępstwa
PDF
147-162
Uwagi na marginesie książki Jana Jodłowskiego „Zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego” Warszawa 2015
PDF
163-178
Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim
PDF
179-194
Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli
PDF
195-207
Dalsze losy retencji danych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
PDF
228-253
Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku
PDF
254-273
Nowe regulacje w zakresie ochrony dziecka w postępowaniu karnym i skutki ich wprowadzenia
PDF
274-300
Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne
PDF
315-328
Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne
PDF
329-346
Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
PDF
347-356
Forma prawna pisemnego testamentu analfabety lub niemogącego się podpisać w prawie rzymskim
PDF
357-378
Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.
PDF