Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przed jego ogłoszeniem
PDF

Słowa kluczowe

proces karny
wniosek o uzasadnienie
Witkowski p-ko Polsce
braki formalne wniosku
bezskuteczność wniosku

Jak cytować

Wróbel, A. A. . (2021). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przed jego ogłoszeniem. Ius Novum, 15(1), 121–138. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.07/a.a.wrobel

Abstrakt

Artykuł przedstawia ocenę dotychczasowej praktyki sądowej w kwestii postępowania z wnioskiem o uzasadnienie wyroku złożonym przed jego ogłoszeniem. W tym celu poddano kry-tycznej interpretacji zarówno materiał normatywny, jak i orzecznictwo Sądu najwyższego. Przyczynkiem  do  powstania  artykułu  było  natomiast  przywołanie  tego  –  jak  wydawało  się,  już od lat rozstrzygniętego – problemu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w  sprawie  Witkowski  przeciwko  Polsce  z  dnia  20  listopada  2018  roku,  a  to  w  kontekście  konstytucyjnie i konwencyjnie chronionego prawa dostępu jednostki do sądu. Przedstawione w tekście rozważania odnoszą się m.in. do bezprzedmiotowości, niedopuszczalności oraz bez-skuteczności wniosku, w rezultacie potwierdzając wstępną tezę o dotychczasowym niewłaściwym postępowaniu sądów w kwestii wniosku o uzasadnienie wyroku złożonego przed jego ogłoszeniem. Równocześnie artykuł proponuje rozwiązanie problemu poprzez dokonywanie oceny tytułowej czynności procesowej z perspektywy momentu podejmowania decyzji w jej przedmiocie,  a  nie  momentu  jej  dokonania.  na  skutek  tego,  jeżeli  w  czasie  rozpatrywania  wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożonego przed jego ogłoszeniem wyrok w sprawie nie zapadł, czynność taka – jako pozbawiona procesowego znaczenia – wywołać powinna  jedynie  skutek  w  postaci  czynności  technicznej  zamieszczenia  wniosku  w  aktach  sprawy. W chwili jednak, gdy orzeczenie podlegające uzasadnieniu już zapadło, kwestia momentu  złożenia  wniosku  o  sporządzenie  uzasadnienia  wyroku  jest  irrelewantna  dla  jego  dopuszczalności. Powyższe rozwiązanie proponowane jest w duchu postulatów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z wyroku Witkowski przeciwko Polsce.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.07/a.a.wrobel
PDF

Bibliografia

Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2013.

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.