Miejsce popełnienia czynu jako podstawa jurysdykcji krajowej
PDF

Słowa kluczowe

prawo karne
jurysdykcja
zasada terytorialności
miejsce popełnienia czynu

Jak cytować

Demenko, A. (2021). Miejsce popełnienia czynu jako podstawa jurysdykcji krajowej . Ius Novum, 15(1), 107–120. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.06/a.demenko

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest zweryfikowanie znaczenia miejsca popełnienia czynu oraz podziału na zachowania terytorialne i eksterytorialne, przy wyznaczaniu zakresu polskiej jurysdykcji w sprawach karnych. Przeprowadzone w tym zakresie rozważania mają charakter teoretyczno-dogmatyczny. Bazują na postulatach zgłaszanych w nauce szeroko pojętego publicznego prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa karnego, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji Kodeksu karnego. Analiza prowadzi do wniosku, że w obecnej rzeczywistości, wobec rozwoju sieci internetowej, tendencji do redefiniowania pojęcia granicy państwa narodowego oraz roli owej granicy jako czynnika ograniczającego wolność transgranicznego działania i tworzenia społeczności ponadnarodowych, uzasadnione jest zakwestionowanie funkcji miejsca popełnienia czynu jako czynnika determinującego zakres poleskiej jurysdykcji w sprawach karnych. Postuluje się przy tym rozważenie wprowadzenia dodatkowych materialnych kryteriów, pozwalających na wyznaczenie przysługującego Polsce ius puniendi niezależnie od terytorium, na jakim uznamy dany czyn za popełniony.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.06/a.demenko
PDF

Bibliografia

Berman P.S., Globalisation of Jurisdiction, „University of Pennsylvania Law Review” 2002, nr 2.

Buxbaum H.L., Territory, Territoriality, and the Resolution of Jurisdictional Conflict, „American Journal of Comparative Law” 2009, nr 3.

Elkins J., Beyond „Beyond the State” Rethinking law and Globalization, w: A. Sarat, L. Douglas, M. Umphrey (red.), Law without Nations, Stanford 2011.

Florey K., Resituating Territoriality, „George Mason Law Review” 2019, nr 27.

Gardocki L., Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Gardocki L., Gardocka T., Majewski Ł., Prawo karne międzynarodowe zarys systemu, Warszawa 2017.

Interview with Nadine Strossen, w: M. Herz, P. Molnar (red.), The Content and Context of Hate Speech. Rethinking Regulation and Responses, Cambridge 2012.

Maillart J.B., The Limits of Subjective Territorial Jurisdiction in The Context Of Cybercrime, „Era Forum” 2019, nr 19.

Nazar-Gutowska K., Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, Warszawa 2012.

Płachta M., Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki zaradcze, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11.

Ryngaert C., An Urgent Suggestion to Pour Old Wine into New Bottles: Comment on “A New Jurisprudential Framework for Jurisdiction”, „American Journal of International Law Unbound” 2015, nr 109.

Ryngaert C., Jurisdiction in International Law, Oxford 2015.

Ryngaert C., Territorial Jurisdiction Over Cross-frontier Offences: Revisiting a Classic Problem of International Criminal Law, „International Criminal Law Review” 2009, nr 1.

Siwicki M., Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawnoporównawczym, cz. I, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 9.

Svantesson D.J.B., A New Jurisprudential Framework for Jurisdiction: Beyond the Harvard Draft, „American Journal of International Law Unbound” 2015, nr 109.

Svantesson D.J.B., Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, Oxford 2017.

Szigeti P.D., The Illusion of Territorial Jurisdiction, „Texas International Law Journal” 2017, nr 3.

Turner J.I., The Expressive Dimension of EU Criminal Law, „The American Journal of Comparative Law” 2012, nr 60.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, część ogólna, Kraków 2013.

Zając D., Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą, Kraków 2017.