CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE
pdf

Słowa kluczowe

crowdfunding
finansowanie społecznościowe
Internet
przedsięwzięcia gospodarcze

Jak cytować

Jasiuk, E., & Wosiek, R. (2022). CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE. Ius Novum, 16(1), 27–44. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek

Abstrakt

Artykuł dotyczy aktualnego i ważnego zagadnienia, jakim jest crowdfunding (finansowanie społecznościowe). Stanowi on współcześnie istotne źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania – zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym – procesu crowdfundingu w Polsce. W pierwszym kroku wskazane zostały cechy charakterystyczne determinujące crowdfunding i szerzej – modele oraz rodzaje crowdfundingu. W drugim kroku dokonana została szczegółowa analiza przepisów prawa w zakresie finansowania społecznościowego przez pryzmat przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej. Postawiona w pracy teza badawcza, że brak jest regulacji dotyczących crowdfundingu w Polsce, przy jednoczesnej potrzebie uregulowania tej problematyki została zweryfikowana i potwierdzona. Nadmienić warto, iż widoczne są pewne działania w zakresie regulacji praw-nych dotyczących procesu crowdfundingu. Niestety, brak jest nadal kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie w naszym kraju.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek
pdf

Bibliografia

Agrawal A., Catalini Ch., Goldfarb A., Some Simple Economics of Crowdfunding, „The National Bureau Of Economics Research. NBER Working Paper”, No 19133, June.

Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A., Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, „Journal of Business Venturing” 2014, vol. 29 (5).

Freeman D.M., Nutting M.R., A Brief History of Crowdfunding: Including Rewards, Donations, Debt, and Equity Platforms in USA,November 2015.

Habryn-Chojnacka E., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626, red. M. Gutowski, komentarz do art. 535.

Kodeks cywilny, tom II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Visvizi A., Abdel-Razek S.A., Wosiek R., Malik R., Conceptualizing Walking and Walkability in the Smart City through a Model Composite w2 Smart City Utility Index, „Energies" 2021, vol. 14, no. 8193.

Wosiek R., Nowoczesne usługi biznesowe Social lending w sektorze przedsiębiorstw, w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Kraków 2018.

Wash R., The Value of Completing Crowdfunding Projects, w: Proceeding of the Seventh International Conference on Weblogs and Social Media, Cambridge 2013.

Wosiek R., Visvizi A., The VWRCA Index: Measuring a Country’s Comparative Advantage and Specialization in Services. The Case of Poland, „Economies" 2021, vol. 9, no. 48.

Żukrowska K., Crowdfunding w Polsce na tle doświadczeń Stanów Zjednoczonych i wybranych krajów europejskich, w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Kraków 2018.