Gloss on the judgement of the Supreme Administrative Court of 21 October 2022, III OSK 4468/21 (concerning the provision of public information by a foundation)
ENGLISH EDITION
pdf (English)

Słowa kluczowe

Supreme Administrative Court, public information, foundation, obligation to provide data

Jak cytować

Szustakiewicz, P. (2024). Gloss on the judgement of the Supreme Administrative Court of 21 October 2022, III OSK 4468/21 (concerning the provision of public information by a foundation). Ius Novum, 18(1 ENG), 153–161. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1499

Abstrakt

In its judgment of 21 October 2022, III OSK 4468/21, the Supreme Administrative Court considered that a foundation is obliged to provide public information because, in accordance with Article 1 of the Act on Foundations, it should accomplish socially and economically useful objectives that comply with the interests of the Republic of Poland. These are objectives that should also be accomplished by public administration; thus, they are, in fact, the State’s objectives. In such a situation, the Court decided that the informative obligation of foundations that are not public law entities applies, in fact, to every aspect of their activities. This should
be recognised as correct, because the constitution-maker specified in Article 61(1) of the Constitution of the Republic of Poland a very broad range of entities obliged to provide public information, ensuring that every field of the State’s activity is transparent.

pdf (English)

Bibliografia

Chmaj, M., Komentarz do Konstytucji. Art. 61, 62, Warszawa, 2020.

Garlicki, L. (ed.), Konstytucja RP. Komentarz. Tom IV, Warszawa, 2005.

Gura, G., Ustawa o fundacjach. Komentarz, Art. 1, Legalis 2021.

Przybysz, P., Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa, 2020.

Sarnecki, P., ‘Glosa do uchwały NSA z dnia 11 kwie tnia 2005 r., I OPS 1/05’, Przegląd Sejmowy, 2005, No. 6.

Trzciński, J., ‘Sądownictwo administracyjne gwarantem konstytucyjnego praw dostępu do informacji publicznej’, in: Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja. Materiały z konferencji zorganizowanej 6 czerwca 2006 r. w Warszawie przez INP PAN, NSA i RPO, Warszawa, 2008.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.