Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności
pdf (English)

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne
jawność
prawo do prywatności
dane osobowe
niekaralność

Jak cytować

Dzierżanowski, W. (2019). Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności. Ius Novum, 13(3), 210–222. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.38/w.dzierzanowski

Abstrakt

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma gwarantować respektowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, proporcjonalności oraz wyłączać ryzyko arbitralności rozstrzygnięć zamawiającego. Rozstrzygnięcia wymaga jednak kwestia, czy jawność obejmująca obowiązek ujawniania informacji o osobach zamieszczanych w ofertach wykonawców nie stoi w konflikcie z prawem do prywatności, którego respektowania wymaga art. 7 Konstytucji RP. Zasada jawności nie może prowadzić do naruszenia innego dobra chronionego przepisem konstytucji. Musi być także wykonywana w zgodzie z przepisami rozporządzenia 2016/697 UE. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane (udostępniane) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą być chronione. O ile nie godzi w prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane, ujawnianie danych o ich kwalifikacjach, pełnionej funkcji i niekaralności, to podanie informacji o fakcie skazania i orzeczonej karze bez orzeczenia sądu o podaniu takiej informacji do wiadomości publicznej byłoby sankcją nieorzeczoną przez sąd. Zasada jawności nie może prowadzić do powstawania sankcji niewskazanej w wyroku skazującym. Nie może także prowadzić do odstręczania od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konsekwencji ograniczania konkurencji. Konieczna jest więc ochrona informacji o fakcie i rodzaju orzeczonej kary wobec osób, których dane podaje się w ofertach w przetargu publicznym. Jednocześnie dane te muszą być dostępne dla konkurentów wykonawcy, który dane tych osób podaje w ofercie, aby mogli zweryfikować, czy karalność tych osób nie powinna być podstawą wykluczenia z przetargu i chronić swe prawo do uzyskania zamówienia. Ustawodawca nie zapewnił jednak, że dane te po ujawnieniu konkurentom nie będą dostępne dla zbyt szerokiego kręgu osób i wykorzystywane w celu niezgodnym z ustawą.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.38/w.dzierzanowski
pdf (English)