POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
pdf

Słowa kluczowe

tajemnica komunikowania się
tajemnica telekomunikacyjna
tajemnica komunikacji elektronicznej
ochrona danych osobowych
dostęp do informacji publicznej

Jak cytować

Rogalski, M., & Szustakiewicz, P. (2022). POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Ius Novum, 16(1), 59–82. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz

Abstrakt

W polskim prawie funkcjonuje od kilkunastu lat pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej, które zostało zdefiniowane w ustawie prawo telekomunikacyjne. Przedmiotem artykułu będzie analiza, czy uregulowania w tym zakresie spełniają wymagania konstytucyjnej zasady ochrony tajemnicy komunikowania się oraz jaka jest ich relacja do przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza w szczególności dotyczyć będzie postanowień poświęconych tajemnicy komunikacji elektronicznej w projekcie ustawy prawo komunikacji elektronicznej, który został przygotowany w związku z wejściem w życie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.       
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz
pdf

Bibliografia

Bojańczyk A., Karnoprawne aspekty ochrony praw pracownika do tajemnicy komunikowania się, cz . I, „Palestra” 2003, nr 1–2.

Chomiczewski W., Czerniawski M., w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.

Czubkowska S., Afera Cambridge Analitica. Facebook wybrał Amerykanom prezydenta. Czy nam też wybierze? I jeszcze na tym zarobi, https://wyborcza.pl/7,156282,23182834,afera-cambridge-analytica-facebook-wybral-amerykanom.html.

Fajgielski P., w: Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w: Ogólne rozpo-rządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II, LEX 2022.

Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lublin 2003.

Florczak-Wątor M., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2019.

Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2002.

Garlicki L., Wojtyczek K., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, red. M. Zubik, LEX 2016.

Górski M., w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Legalis 2018.

Granger M.P., Irion K., The Court of Justice and the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection, „European Law Review” 2014, nr 39 (6).

Hoc S., Glosa do uchwały SN z 22.1.2003 r., I KZP 45/02, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 11–12.

Husovec M., First European Constitutional Court Suspends Data Retention after the Decision of the Court of Justice of EU, The Center for Internet and Society, 8 April 2014, http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2014/04/first-european-constitutional-court-suspends-data-retention-after-decision-court.

Janik M., Kwalifikacja dowodowa danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postępowaniu cywil-nym, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 3.

Kamińka I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, War-szawa 2016.

Kawałek K., Rogalski M. (red.), Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010.

Konarski X., Wpływ Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników usług OTT-1 (usług łączności interpersonalnej), „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 1.

Mednis A., Ochrona danych osobowych w świetle dyrektywy UE z 12 lipca 2002 roku o prywatności w komunikacji elektronicznej, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2002, nr 4.

Misztal-Konecka J., Konecki J., Billing jako dowódw postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Państwo i Prawo” 2010, nr 7.

Lach A., Uzyskiwanie przez osoby prywatne danych telekomunikacyjnych oraz danych internetowych, „Państwo i Prawo” 2018, nr 6.

Litwiński P., Ochrona prywatności i tajemnicy telekomunikacyjnej w nowym Prawie telekomunikacyj-nym, w: Vademecum nowego prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2004.

Milaj J., Invalidation of the Data Retention Directive – Extending the Proportionality Test, „Computer Law & Security Review” 2015, nr 31.

Opaliński B., Tajemnica komunikowania się w Konstytucji RP, w: Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, red. P. Brzeziński, B. Opaliński, M. Rogalski, Warszawa 2016.

Peers S., The Data Retention Judgment: The CJEU Prohibits Mass Surveillance,EU Law Analysis, 8 April 2014, http://eulawanalysis.blogspot.fi/2014/04/the-data-retention-judgment-cjeu.html.

Piątek S., Piątek P., Anonimizacja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 8.

Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2019.

Roberts A., Privacy, Data Retention and Domination: Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Com-munications, „Modern Law Review” 2015, nr 78 (3).

Rogalski M., Udostępnianie danych telekomunikacyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7–8.

Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86,Legalis 2016.

Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, LEX 2013.

Sobolewski K., Dopuszczalność uchylenia tajemnicy komunikacyjnej przez sąd cywilny. Glosa do uchwały SN z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19, „Glosa” 2021, nr 3.

Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4.

Tomkiewicz M., Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, „Państwo i Prawo” 2018, nr 4.

Tracey S., The Fall of the Data Retention Directive, „Communications Law” 2015, nr 20 (2).